Organizacje pozarządowe

Informacja o środkach na realizację zadań z zakresu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2018
Wójt Gminy Piątek informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/184/17 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018, na realizację zadań z zakresu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2018 w trybie art. 19a zaplanowano kwotę
8.000,00 zł.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" Wójt Gminy Piątek, na podstawie Uchwały Nr X/41/11 Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódź. 2011.246.2587) ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”. Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 18 października 2017 r. do dnia 30 października 2017 r., w formie wyrażenia uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, zamieszczonym, podobnie jak projekt programu, na: 1) stronie internetowej Urzędu Gminy Piątek: www.gminapiatek.nk w zakładce organizacje pozarządowe; 2) w Biuletynie Informacji Publicznej; 3) w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, pokój Nr 12. Wypełniony formularz można przekazać: 1) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Piątek, ul. Rynek 16; 99-120 Piątek 2) osobiście do Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16; 99-120 Piątek, pokój Nr 1, 3) drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc2@ugpiatek.pl Zakres konsultacji obejmuje: 1) Możliwość zapoznania się z projektem programu, 2) Składanie opinii i uwag, 3) Rozpatrzenie złożonych opinii i uwag, aktualizacja projektu pod ich kątem, 4) Przedstawienie ostatecznej wersji programu organizacjom. Uwagi i opinie, które wpłyną po dniu 30 października 2017 r. nie będą rozpatrywane. Ogłoszenie, Projekt programu i formularz konsultacji - w załączony plikach. Formularz konsultacji w wersji edytowalnej - bip.ugpiatek.pl Protokół z przeprowadzonych konsultacji - w załączniku W dniu 14.02.2017 r. Towarzystwo Miłośników Piątku i okolic w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Obchody Roku Tadeusza Kościuszki w gminie Piątek” w okresie od 21.06.2017 r. do dnia 17.09.2017 r. Wobec powyższego informuję, że uwagi do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Gminy Piątek lub drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc2@ugpiatek.pl w terminie do dnia 27.02.2017 r. (decyduje data wpływu). Piątek, dn. 20.02.2017 r. Wójt Gminy Piątek /-/ mgr Krzysztof Lisiecki oferta - http://www.bip.ugpiatek.pl/bip_download.php?id=4720 W dniu 03.02.2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Obchody Dnia Matki” w okresie od 20.05.2017 r. do dnia 20.06.2017 r. Wobec powyższego informuję, że uwagi do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Gminy Piątek lub drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc2@ugpiatek.pl w terminie do dnia 16.02.2017 r. (decyduje data wpływu). Piątek, dn. 09.02.2017 r. Wójt Gminy Piątek /-/ mgr Krzysztof Lisiecki oferta - http://www.bip.ugpiatek.pl/bip_download.php?id=4701 W dniu 03.02.2017 r. Stowarzyszenie Janowice - Goślub w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „ Wyjazd do Wrocławia” w okresie od 25.04.2017 r. do dnia 30.04.2017 r. Wobec powyższego informuję, że uwagi do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Gminy Piątek lub drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc2@ugpiatek.pl w terminie do dnia 16.02.2017 r. (decyduje data wpływu). Piątek, dn. 09.02.2017 r. Wójt Gminy Piątek /-/ mgr Krzysztof Lisiecki oferta - http://www.bip.ugpiatek.pl/bip_download.php?id=4700 W dniu 03.02.2017 r. Stowarzyszenie Razem dla Balkowa w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „ Warszawa da się lubić” w okresie od 20.03.2017 r. do dnia 26.03.2017 r. Wobec powyższego informuję, że uwagi do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Gminy Piątek lub drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc2@ugpiatek.pl w terminie do dnia 16.02.2017 r. (decyduje data wpływu). Piątek, dn. 09.02.2017 r. Wójt Gminy Piątek /-/ mgr Krzysztof Lisiecki oferta - http://www.bip.ugpiatek.pl/bip_download.php?id=4699

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Piątek na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXI/115/16 Rady Gminy Piątek z dnia 16.11.2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok oraz Uchwały Nr XXIH/125/16 Rady Gminy Piątek z dnia 30.12.2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/115/16 Rady Gminy Piątek z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły na stronie http://www.bip.ugpiatek.pl/?cid=119&bip_id=2144 Wynik konkursu - http://www.bip.ugpiatek.pl/bip_download.php?id=4715

Informacja o środkach na realizację zadań z zakresu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017

Wójt Gminy Piątek informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/128/17 Rady Gminy Piątek z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017, na realizację zadań z zakresu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2017 w trybie art. 19a zaplanowano kwotę 7.000,00 zł.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2017".

Wójt Gminy Piątek, na podstawie Uchwały Nr X/41/ll Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódź. 2011.246.2587) ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2017".
Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 24 października 2016 r. do dnia 04 listopada
2016 r., w formie wyrażenia uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, zamieszczonym, podobnie jak projekt programu, na:
1) stronie   internetowej   Urzędu   Gminy   Piątek:   www.gminapiatek.pl,   w   zakładce organizacje pozarządowe;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej;
3) w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, pokój Nr 12.

Wypełniony formularz można przekazać:
1) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Piątek, ul. Rynek 16; 99-120 Piątek
2) osobiście do Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16; 99-120 Piątek, pokój Nr 1,
3) drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc2@ugpiatek.pl

Zakres konsultacji obejmuje:
1) Możliwość zapoznania się z projektem programu,
2) Składanie opinii i uwag,
3) Rozpatrzenie złożonych opinii i uwag, aktualizacja projektu pod ich kątem,
4) Przedstawienie ostatecznej wersji programu organizacjom.
Uwagi i opinie, które wpłyną po dniu 04 listopada 2016 r. nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie >>>
Program współpracy - projekt >>>
Formularz konsultacji (.doc) >>>
Formularz konsultacji (.pdf) >>>

Sprawozdanie z z realizacji programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 , poz. 1118 ze zm.) Wójt Gminy Piątek przedkłada sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.
Sprawozdanie >>>

Oferta ralizacji zadania publicznego
W dniu 11.03.2016 r. Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic w Piątku  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „OD CHRZTU, POLSKA SIĘ ZACZĘŁA… Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski w Gminie Piątek w okresie od 11 kwietnia 2016 r. – 30 czerwca 2016 r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi  do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Gminy Piątek lub drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc2@ugpiatek.pl w terminie do dnia 25.03.2016 r. (decyduje data wpływu).
Piątek, dn.  18.03.2016 r.                                                      
Wójt Gminy Piątek
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki   
oferta >>>

Oferta realizacji zadania publicznego
W dniu 4.03.2016 r. Stowarzyszenie Razem dla Balkowa  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Ze sztuką na Ty” w okresie od 15 kwietnia 2016 r. do 06 maja 2016 r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi  do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Gminy Piątek lub drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc2@ugpiatek.pl w terminie do dnia 16.03.2016 r. (decyduje data wpływu).
Piątek, dn.  09.03.2016 r.                                                      
Wójt Gminy Piątek
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki
oferta >>>

Oferta realizacji zadania publicznego
W dniu 29.02.2016 r. Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Z kultura za PAN brat c.d. Konarzew 2016 r.” w okresie od 01 czerwca 2016 r. – 15 lipca 2016 r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi  do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Gminy Piątek lub drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc2@ugpiatek.pl w terminie do dnia 11.03.2016 r. (decyduje data wpływu).
Piątek, dn.  04.03.2016 r.                                                      
Wójt Gminy Piątek
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki  
oferta >>>

Oferta realizacji zadania publicznego 
W dniu 10.02.2016 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Dzień Matki w gminie Piątek” w okresie od 10 maja 2016 r. – 31 maja 2016 r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi  do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Gminy Piątek lub drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc2@ugpiatek.pl w terminie do dnia 19.02.2016 r. (decyduje data wpływu).
Piątek, dn.  12.02.2016 r.                                                      
Wójt Gminy Piątek
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki   
oferta >>>

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Wójt Gminy Piątek ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
szczegóły>>>
wyniki konkursu >>>

Ogłoszenie o konsultacjach projektu "Programu wspólpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2016"
Wójt Gminy Piątek ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2016"
Ogłoszenie  >>>
Projekt progamu współpracy >>>
Formularz konsultacji >>>
Protokół z przeprowadzonych konsultacji >>>

Oferta realizacji zadania publicznego z dnia 20 sierpnia 2015 r.

W dniu 20.08.2015 r. Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Wrzesień 1939 – zachowaj w pamięci” w okresie od 07 września do 30 listopada 2015 r. r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi  do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Gminy Piątek lub drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc2@ugpiatek.pl w terminie do dnia 01.09.2015 r. (decyduje data wpływu).
Piątek, dn.  25.08.2015 r.   
Wójt Gminy Piątek
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki  
oferta >>>

Oferta realizacji zadania publicznego                                                                     
W dniu 13.04.2015 r. Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Niezapomniane chwile przeżyte w Konarzewie” w okresie od 15 maja do 15 lipca 2015 r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi  do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach urzędowania w Sekretariacie Urzędu Gminy Piątek lub drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc2@ugpiatek.pl w terminie do dnia 23.04.2015 r. (decyduje data wpływu).
oferta >>>

Piątek, dn.  16.04.2015 r.   
Wójt Gminy Piątek
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki
                                                 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014
Sprawozdanie >>>

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publiczneg
Wójt Gminy Piątek ogłasza otwarty konkurs na realizację zadnia publicznego w 2015 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły >>>
Ogłoszenie o wynikach konkursu >>>

 
Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi
Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 r.  >>>

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - Stowarzyszenie Janowice-Goślub

Oferta realizacji zadania publicznego pn. Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - Andrzejki o Wróżbach Wróżeniu i Tarocie - oferta złożona przez Stowarzyszenie Janowice-Goślub

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Oferta realizacji zadania publicznego pn. Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - Powitanie lata złożona przez Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie.
Oferta >>>

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH >>>

KONKURS OFERT
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku Publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/175/13 Rady Gminy Piątek z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2013 r. w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) mogą zgłaszać swój udział w pracach komisji do dnia 31.01.2014 r. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, dostępnym  na stronie internetowej oraz w pok. Nr 12.

Plik z ogłoszeniem o konkursie oraz formularz zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej - na dole strony.
Ogłoszenie o wynikach konkursu >>>
 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2014"

Wójtgminy Piątek, na podstawie Uchwały Nr X/41/11 Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych orgnizacji ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2014".
ogłoszenie >>
projekt programu>>
formularz konsultacji>>
formularz konsultacji - doc>>
protokół z przeprowadzonych konsultacji>>

Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Podtrzymanie i rozwój świadomości kulturowej mieszkańców Gminy" złożona przez Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie.
oferta >>

Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej - Fundacji Zielony Piątek na realizację zadania pn. Cudze chwalicie swego nie znacie... - integracja społeczności liderów lokalnych poprzez poznawanie walorów turystycznych i historii gminy Piątek.
oferta >>

 

TRYB MAŁYCH ZLECEŃ
Tryb małych zleceń z pominięciem otwartego konkursu ofert
Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r. poz. 1118) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w/w ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym spełniającego łącznie następujące warunki:
1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 2.000 zł;
2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 Jest to tzw. tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Tryb małych zleceń w przeciwieństwie od otwartego konkursu uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowych.
Ofertę na realizację zadania publicznego należy złożyć według  wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)  w sekretariacie Urzędu Gminy, pok. Nr 1 lub listownie na adres: Urząd Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek.

Po złożeniu oferty przez organizację – Wójt Gminy, uznając celowość realizacji zadania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpływu oferty do Urzędu Gminy Piątek zamieszcza ofertę na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie internetowej  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy podejmuje decyzję co do wsparcia lub odrzucenia oferty realizacji zadania publicznego.
Realizację oferty Wójt Gminy  uznaje się za niecelową, w szczególności jeśli:
1)  wnioskowana kwota finansowania lub dofinansowania zadania publicznego jest wyższa, niż wysokość zabezpieczonych w budżecie gminy środków finansowych na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych zleceń,
2)  oferta została złożona później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania publicznego,
3)  zadanie nie odpowiada zakresowi działalności statutowej oferenta,
4) termin realizacji zadania przekracza rok budżetowy,
5)  oferta została złożona na niewłaściwym druku,
6) okres realizacji zadania jest dłuższy niż 90 dni,
7)  zgłoszone uwagi do złożonej oferty Wójt Gminy uznał za zasadne
W przypadku podjęcia decyzji co do wsparcia realizacji zadania publicznego Wójt Gminy niezwłocznie zawiera z oferentem umowę.  
druki - pliki do pobrania na dole strony

 

druki w formacie world dostępne są na stronie www.bip.ugpiatek.pl w zakładce druki do pobrania

O nas, czyli Gminie Piątek

logo Gminy Piątek

Od północy obszar Gminy Piątek oparty jest na Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej, która w kierunku południowym przechodzi w Równinę Łowicko-Błońską. Dalej na południe obszar gminy obejmuje fragmenty płatów wysoczyzny, porozcinanych dolinami Maliny, Strugi i Moszczenicy. Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowaceń środkowopolskich, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich niezbyt żyzne gleby brunatne i płowe.

Czytaj więcej..

Ciekawe fotografie