Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Będzie można uzyskać dofinansowanie na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w I kwartale br. ogłosi dwa konkursy w ramach Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3” RPO WŁ. W/w konkursy dedykowane są wyłącznie jednostkom sektora finansów publicznych.

W obu konkursach koszty bezpośrednie w ramach projektu obligatoryjnie rozliczane będą na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych, co oznacza, iż wartość dofinansowania w projekcie musi przekraczać kwotę 454 710,00 PLN.

W ramach konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/21 będzie można uzyskać dofinansowanie na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej, tj. żłobków, klubów dziecięcych oraz zatrudnienie opiekuna dziennego. Przykładowe wydatki, jakie można wykazać w projekcie to m. in.:
-dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci;
– zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych (w tym m. in. mebli, wyposażenia, zabawek);
– zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
– wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
– modyfikację przestrzeni wspierającej rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
– wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem utworzonego miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka;
– przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna lub odbycie szkolenia uzupełniającego.

Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania na aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 pozostających bez zatrudnienia m.in. w formie doradztwa zawodowego, doradztwa indywidualnego, pośrednictwa pracy, szkoleń.

Nabór w ramach konkursu nr RPLD. 10.01.00-IZ.00-10-001/21 został zaplanowany od 22 marca 2021 roku do 05 kwietnia 2021 roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosi również konkurs nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10- 002/21 dotyczący realizacji projektów pomagającym rodzicom w opiece nad dziećmi do lat 3 poprzez sfinansowanie zatrudnienia niani (osoby fizycznej sprawującej opiekę nad dziećmi na podstawie umowy).

W ramach projektu będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na:
– sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi, poprzez pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3;
– składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Szczególnie zachęcam Państwa do skorzystania z przedmiotowej oferty, w szczególności na tych obszarach na których z przyczyn np. braku odpowiedniego lokalu, czy trudności z dojazdem nie można zorganizować opieki nad dziećmi w formie instytucjonalnej.

Nabór w ramach ww. konkursu został zaplanowany od 22 marca 2021 roku do 12 kwietnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat w/w konkursów zamieszczone są na stronie www.rpo.lodzkie.pl, w zakładce „zobacz ogłoszenie i wyniki naboru wniosków” – „Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Pismo ZWŁ

Back to top
Skip to content