Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dofinansowanie dla osób przyjmujących uchodźców

W całej Polsce można już ubiegać się o świadczenie rekompensujące wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Formularze związane z uzyskaniem finansowej rekompensaty można składać też w Urzędzie Miejskim w Piątku.

Gdzie składać wnioski?

Formularze związane z uzyskaniem finansowej rekompensaty można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku w godzinach pracy placówki.

Według rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw świadczenie przysługuje osobom, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi. Wzór wniosku – do pobrania


Złożenie wniosku – najważniejsze informacje

Wypełniając wniosek należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Dodatkowo konieczne jest złożenie oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem, ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Zgodnie z obowiązującym od 16 marca rozporządzeniem ws. maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

Translate/Перекладач
Skip to content