Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacja dla rolników prowadzących uprawę produktów pochodzenia roślinnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy przypomina, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną (rolnicy prowadzące uprawę produktów pochodzenia roślinnego czyli zbóż, warzyw, owoców, ziół, grzybów hodowlanych) mogą rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zgodnie z zapisami art. 63 ust. 1, ust.2 pkt 12 oraz ust. 3 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2018r., poz. 1541 z późn. zm.).
Podmiot działający na rynku spożywczym jest zobowiązany złożyć do właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wniosek o wpis do rejestru zakładów wraz z dołączonym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych (wzór wniosku w załączniku).

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, iż każdy producent pierwotny (rolnik) zobowiązany jest do zgłoszenia właściwemu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu każdego przypadku zmiany produkcji celem dokonania zmian w rejestrze.

Kto prowadzi działalność w zakresie produkcji pierwotnej bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlega karze pieniężnej do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za role poprzedzający (art. 103, ust. 1, pkt 4 w/cytowanej ustawy).

wniosek

Back to top