Informacja dla rolników z terenu Gminy Piątek o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód – Susza 2019

Niniejszym informuję, iż w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska suszy na terenie Gminy Piątek potwierdzonej czwartym i piątym okresem raportowania przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Wójt Gminy Piątek powiadomił Wojewodę Łódzkiego o wszczęciu procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy.

Wartość wskaźnika Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą przez IUNG w Puławach dla Gminy Piątek została ustalona dla roślin zlokalizowanych na glebach kategorii:

I – Bardzo lekka, grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty (klasa bonitacyjna VI) dla upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak, rzepik, warzywa gruntowe,  krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

II – Lekka, grupa granulometryczna: piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty (klasa bonitacyjna V; IVb) dla upraw: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak, rzepik, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

Osoby zainteresowane oszacowaniem strat, są proszone o składanie wniosków o oszacowanie szkód przez gminną komisję, w Urzędzie Gminy Piątek – Sala Konferencyjna w godzinach pracy Urzędu. Wnioski można składać w terminie od 16 lipca 2019 roku do 23 lipca 2019 roku.

Szacowanie nastąpi wyłącznie dla upraw, które nie zostały jeszcze zebrane.

W ciągu 7 dni od daty prawidłowo wypełnionego wniosku zostanie przeprowadzona kontrola na miejscu.

Wnioski dostępne są do pobrania w Urzędzie Gminy Piątek – Sala Konferencyjna  lub na stronie internetowej

Do wniosku należy załączyć:
1. Oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach w 2019r.
2. Oświadczenie Nr 2 o strukturze produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach.
3. Wydruk złożonego w ARiMR wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2019.

Wójt Gminy Piątek
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki

wniosek o oszacowanie szkód przez komisję

oświadczenie nr 1 o strukturze upraw

oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej

Back to top