Kwalifikacja wojskowa 2019

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2019 r. i Zarządzeniem Nr 24/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Łęczyckiego zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 3 kwietnia 2019 r. do dnia 17 kwietnia 2019 r.

Na podstawie wezwań  Wójtów, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiać się będą przed Powiatową Komisją Lekarską, która orzekać będzie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w budynku: Dom Kultury w Łęczycy, Al. Jana Pawła II 11, 99-100 Łęczyca w następujących terminach:

Gmina Piątek: 08.04.2019 r. – 09.04.2019 r.
Kobiety: 16.04.2019 r.

Do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku wzywani będą mężczyźni urodzeni w roku 2000 oraz w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej będą również wzywane kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwa medycznego lub kończą naukę w szkołach policealnych kształcących w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej mają obowiązek posiadać:
– Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
– Posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
– Aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy,
Dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.

WAŻNE!
Pomimo zniesienia powszechnego obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej pozostaje w mocy. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem, przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo odmawia poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Back to top