Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

LXIII sesja Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 27 marca 2024 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16 odbędzie się LXIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LXII sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku z działalności za 2023 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2024-2032,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
c) określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
d) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki,
e) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2024 r.,
f) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piątek.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zakończenie obrad.

Skip to content