Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Projekt “Droga do Zatrudnienia”

Fundacja Inkubator zaprasza do udziału w projekcie „Droga do Zatrudnienia” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Poddziałania VIII.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia przez wsparcie aktywności zawodowej i przywrócenie na rynek pracy w okresie 18 m-cy realizacji projektu 50 osób bezrobotnych (27 K i 23M) – mieszkańców woj. łódzkiego, w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Projekt jest skierowany do 50 osób bezrobotnych  (27 kobiet i 23 mężczyzn), mieszkańców  woj. łódzkiego, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • ukończony 30. rok życia;
 • znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz o niskich kwalifikacjach;

Mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, stanowić mogą max. 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych projektem.

FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W PROJEKCIE:

 1. Poradnictwo zawodowe dla 50 osób w wymiarze 3h/osobę;
 2. Szkolenia zawodowe i kursy dla 30 osób w zakresie nabywania lub podnoszenia kwalifikacji/kompetencji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia w zawodach:
 • Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej
 • Elektryk, elektromechanik i elektromonter
 • Fizjoterapeuta i masażysta
 • Kierowca autobusu
 • Kierowca samochodu ciężarowego i ciągnika siodłowego
 • Krawiec i pracownik produkcji odzieży
 • Kucharz
 • Magazynier
 • Masarz i przetwórca ryb
 • Monter instalacji budowlanych
 • Operator i mechanik sprzętu do robót ziemnych
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Pielęgniarka i położna
 • Pracownik ds. rachunkowości i księgowości
 • Robotnik budowlany
 • Spawacz
 • Ślusarz

 Ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu).

 1. Płatne staże zawodowe trwające do 6 miesięcy dla co najmniej 30 uczestników (ze środków projektu wypłacane są stypendia stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, zwrot kosztów przejazdu i badań lekarskich oraz pokrywane jest ubezpieczenie NNW);
 2. Subsydiowane zatrudnienie na okres 6 miesięcy/osobę dla 20 osób (ze środków projektu pokrywane są wydatki pracodawcy związane z kosztami wynagrodzenia pracownika, tj. wynagrodzenie brutto wraz ze składkami pracodawcy do kwoty 3600,00 zł/m-c);
 3. Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Droga do Zatrudnienia” oraz formularz rekrutacyjny są do pobrania na stronie internetowej projektu www.drogadozatrudnienia.inkubator.org.pl oraz w siedzibie Biura projektu.

Rekrutacja prowadzona jest od dnia 02.09.2020 r. do wyczerpania miejsc.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są w dni robocze od godz. 8.00-15.00 w Biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 (osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres drogadozatrudnienia@inkubator.org.pl.

 

Dane teleadresowe Biura projektu – Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej),

tel. (42) 636 34 69, 609 466 555, e-mail: drogadozatrudnienia@inkubator.org.pl

http://www.drogadozatrudnienia.inkubator.org.pl/

 

Back to top
Skip to content