Realizuj swoje pomysły z LGD POLCENTRUM

W środę 22 maja, po zakończeniu obrad VIII sesji Rady Gminy Piątek, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek odbyło się spotkanie poświęcono możliwościom finansowania z LGD POLCENTRUM zadań i przedsięwzięć, realizacji których chcą podjąć się stowarzyszenia działające na terenie Gminy Piątek.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele działających na terenie gminy stowarzyszeń, fundacji i kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych oraz przedstawiciele władz samorządowych i radni.

Prezes Stowarzyszenia LGD POLCENTRUM przedstawiła główne kierunki realizacji zadań, na realizację których beneficjenci mogą składać wnioski i ubiegać się o dofinansowanie:

  • Doposażenie NGO
  • Doposażenie zespołów muzycznych
  • Wydarzenia aktywizujące
  • Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna
  • Remonty miejsc spotkań mieszkańców

oraz omówiła zasady wypełniania wniosku i kryteria jego oceny.
Spotkanie zakończył poczęstunek przygotowany przez Aktywne Panie z Pokrzywnicy.

Back to top