Świadczenie „Dobry start”

Pierwszym rokiem realizacji programu ,,Dobry start” jest rok 2018 r. i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez kryterium dochodowego.
Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje na dziecko uczące się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:
• 20. roku życia,
• 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:
• ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia,
• ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku, informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start” będą przyjmowane:
– elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

W Gminie Piątek wnioski o świadczenie „Dobry start” przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku w godzinach pracy GOPS (szczegóły pod nr telefonu: 24.722-10-64 i 24. 722-13-64 bądź w pokoju nr 3 w GOPS w Piątku, ul. Łowicka 4, 99-120 Piątek) . Ponadto wnioski będzie można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pośrednictwem platformy Emp@tia oraz wybranych systemów bankowych,

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie do 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Back to top