Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

XLIII sesja Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 29 czerwca 2022r. (środa) o godz.14:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16 odbędzie się XLIII Sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piątku.
7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Piątek za 2021 rok.
8.  Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia Burmistrzowi Piątku wotum zaufania,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Piątek za 2021 rok,
c) absolutorium dla Burmistrza Piątku,
d) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2022-2032,
e) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
f) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Piątek na rok szkolny 2022-2023,
g) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
h) zmieniająca uchwałę nr XVIII/103/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
i) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2022r.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zakończenie obrad.

Back to top
Translate/перекладати »
Skip to content