Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapraszamy do konkursu “Najpiękniejszy orzeł – godło Polski”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „NAJPIĘKNIEJSZY ORZEŁ- GODŁO POLSKI”

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Gminny Ośrodek Kultury w Piątku

II. CELE KONKURSU
1. Rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży.
2. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy historycznej.
3. Popularyzacja wiedzy i świadomości o godle jako jedynym z najważniejszych symboli państwa polskiego od zarania dziejów do czasów współczesnych.
4. Rozwijanie kreatywności i popularyzacja działań plastycznych, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
5. Inspirowanie młodych twórców do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

III. ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie plakatu, rysunku, kolażu, pracy przestrzennej związanego z tematem konkursu.
2. Każdy z uczestników przygotowuje prace plastyczną wykonaną dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, rzeźba.
3. Rozmiar- praca konkursowa powinna mieć następujące wymiary prace plastyczne format A3, praca przestrzenna wysokość od 40 do 150 cm; głębokość/grubość do 50 cm; szerokość od 30 do 70 cm.
4. Do konkursu zakwalifikowana zostanie tylko praca własnego autorstwa uczestnika.
5. Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora. Do zgłaszanych prac należy dołączyć kartę zgłoszenia.
6. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Piątek.
7. Prace przesłane na konkurs oceni komisja powołana przez Organizatorów.
8. Kryteriami oceny będą:
– własna inwencja autora,
– wartość merytoryczna zgodna z tytułem konkursu,
– twórcze podejście,
– wartość artystyczne pracy,
– walory artystyczne.
9. Prace można składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku z dopiskiem:
Konkurs plastyczny-.„NAJPIĘKNIEJSZY ORZEŁ- GODŁO POLSKI”
10. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane 11 XI 2018 r. Gminnym Ośrodku Kultury w Piątku w trakcie imprezy zorganizowanej w ramach Gminnych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości”.
11. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszenia.
2. W przypadku osób niepełnoletnich kartę podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
3. Brak karty zgłoszenia powoduje dyskwalifikację prac.
4. Uczestnik przekazuje prawa do wykorzystywania i udostępniania swoich prac we wszystkich działaniach związanych z upowszechnianiem i promocją konkursu.
6. Przekazane prace nie podlegają zwrotowi.

V. TERMINY
1. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia regulaminu.
2. Termin składania prac upływa 15 czerwca 2018 r.
3. Ogłoszenie wyników, lista laureatów zostaną opublikowane w lokalnej prasie oraz stronie internetowej Gminy Piątek.
4. Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną powiadomione pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

VI. INNE POSTANOWIENIA
1. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór Karty Zgłoszenia. Regulamin wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny na stronie organizatora konkursu: http://gokpiatek.pl
2. Nadesłanie filmu na konkurs jest równoznaczne z zapewnieniem organizatora konkursu o tym, iż utwór nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności jego upowszechnienie nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii lub filmie albowiem utwór spełnia wymogi określone w artykule 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. W przypadku wystąpienia przeciwko organizatorowi konkursu z roszczeniami w związku z naruszeniem w wyniku publikacji utworów konkursowych praw osób trzecich, organizatorowi konkursu przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do uczestnika konkursu, który nadesłał prace nie spełniające wymogów określonych w wyżej wymienionych postanowieniach regulaminu.
4. Nadesłane prace oceniać będzie Komisja Konkursowa. Od werdyktu Komisji nie przysługuje odwołanie.
5. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany terminu lub odwołania konkursu.
7. Wszelkie zmiany dokonane przez Organizatorów będą publikowane na stronie www.gokpiatek.pl
8. Osobą upoważnioną do udzielania informacji związanych z konkursem jest Agata Mrulewicz – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku za pośrednictwem strony internetowej: https://pl-pl.facebook.com/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Piątku-615690691854317

karta_zgłoszenia

Back to top