Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności na 2019 r.

Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2019 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018.

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018 składa się w terminie od 15 lutego do 14 marca 2019 r. na formularzu udostępnionym na stronie www.arimr.gov.pl.

Termin ten nie podlega przywróceniu, co oznacza, że Oświadczenie złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Oświadczenia nie może złożyć rolnik , który we wniosku złożonym w 2018 r. zadeklarował grunty które w 2019 r., na skutek deliminacji ONW , kwalifikują się po raz pierwszy do pomocy w ramach działania o którym mowa w art.31 tego rozporządzenia, i który w 2018 r. nie ubiegał się o przyznanie pomocy.

W celu uzyskania płatności ONW na rok 2019 przez takiego rolnika, powinien on złożyć wniosek o przyznanie płatności w formie elektronicznej.

W załączeniu – Wykaz obszarów ONW zaliczonych do poszczególnych typów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju ,W-wa , dnia 1 lutego 2019r poz.262 , jest to istotna zmiana ONW dla rolników z powiatu łęczyckiego.

Uwaga!
Aplikacja eWniosekPlus „podpowiada” wszystkie płatności ,o które rolnik może się ubiegać dla danej uprawy.
Płatność ONW jest „podpowiadana” dla upraw położonych na obszarach ONW (zgodnie z nową delimitacją ONW) pod warunkiem zaznaczenia wnioskowania o ta płatność w zakładce WNIOSEK.

Obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus na kampanię 2019 r.

Wniosek w formie elektronicznej od 15 marca do 15 maja!

W roku 2019 wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl

Definiowanie upraw
Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych w gospodarstwie:
-deklarując uprawy na gruntach ornych mogą korzystać z dostępnej w słowniku roślin pozycji „Uprawa na gruntach ornych „,dzięki temu nie ma konieczności rysowania pojedynczych upraw na gruntach ornych przylegających do siebie.
-Uwaga;w przypadku ,gdy rolnik złożył lub planuje złożyć wniosek o przyznanie pomocy lub podlega zobowiązaniom z tytułu przyznanej pomocy w ramach:
„Restrukturyzacja małych gospodarstw’7’Premie dla młodych rolników”oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW na lata 2014-2020, zalecane jest wskazanie wszystkich poszczególnych upraw w gospodarstwie.

Pozostali rolnicy (grunty orne w gospodarstwie 10 ha lub więcej):
-rysują oddzielnie granice poszczególnych upraw (w przypadku płatności ekologicznej także uprawy wielogatunkowej jzarówno trwałych , jak i na gruntach ornych.

Logowanie do aplikacji eWniosekPIus.

Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek, mogą zalogować się na istniejące konto.
Założone konta w kampanii 2018 powinny być aktywne. W przypadku problemów z zalogowaniem zapraszamy do Biura Powiatowego celem uzyskania pomocy technicznej.
W przypadku, gdy rolnik nie posiada konta w aplikacji e-Wniosek, analogicznie jak w roku 2018 , może uzyskać kod dostępu do aplikacji po uwierzytelnieniu na stronie Agencji poprzez podanie trzech danych weryfikacyjnych:
– swojego numeru identyfikacyjnego (numer EP),
– 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów),
– kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku -tj. w roku 2018 (w przypadku braku płatności w roku 2018 należy wprowadzić wartość 0).

Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła celem zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu.

Uwaga !
Rolnicy będą mogli skorzystać z pomocy w Biurze Powiatowym w logowaniu.
Biuro Powiatowe czynne w godz.7.30-15.30

Powyższe informacje moża uzyskać również na stronie:www.arimr.gov.pl Pod numerem telefonu (24) 721-00-61- Biuro Powiatowe w Łęczycy W Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.

Zapraszam do udziału w szkoleniach zgodnie z załączonym harmonogramem przygotowanym przez biuro powiatowe w Łęczycy oraz ODR Łęczyca.

Kierownik Biuro Powiatowego ARiMR w Łęczycy
Ewa Adamska

Szkolenie “eWniosekPlus” dla rolników z terenu Gminy Piątek odbędzie się w dniu 7 marca 2019 r. o godz. 10:00 w sali OSP Piątek.

Wykaz obszarów ONW zaliczonych do poszczególnych typów

Back to top