Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dodatek do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych

Do 30 listopada można składać wnioski o dofinansowanie do ogrzewania dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych. Jednorazowy zasiłek otrzymają gospodarstwa i podmioty posiadające wpis źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Zadanie to w naszej gminie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku.

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw jednorazowe dodatki przysługują osobom mieszkającym w gospodarstwach domowych oraz podmiotom wrażliwym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe , kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, albo piec kaflowy zasilany pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy oraz kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (na gaz ziemny dodatek nie przysługuje) lub kocioł olejowy.
Obowiązuje zasada jeden dodatek na jeden adres. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na to samo miejsce, zasiłek przysługuje temu wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Ponadto warunkiem otrzymania dofinansowania jest wpis źródła ogrzewania nieruchomości do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Nie można otrzymać wsparcia na kilka źródeł ciepła znajdujących się w tym samym gospodarstwie domowym.

Wysokość dodatków dla osób fizycznych na poszczególne źródła ogrzewania wynosi:
– pellet drzewny – 3000,00 zł.
– drewno kawałkowe – 1000,00 zł.
– gaz LPG – 500,00 zł.
– kocioł olejowy – 2000,00 zł.

Wnioski dla osób fizycznych w formie papierowej można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku przy ul. Łowickiej 4  (do pobrania w załączniku poniżej). Dokumenty można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku chęci złożenia pisma w takiej formie należy wejść na stronę www.epuap.gov.pl, pismo ogólne do podmiotu publicznego, dołączyć do pisma wypełniony wniosek oraz podpisać elektronicznie np. Profilem Zaufanym i zaadresować do: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku – adres skrzynki na ePUAP: GOPS_PIATEK/SkrytkaESP.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje placówkom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem podstawowej działalności.  Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB. Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (do pobrania w załączniku) należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku – ul. Łowicka 4. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dofinansowania.
Dokumenty o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można także złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP;

Lista podmiotów wrażliwych:
– podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
– jednostki organizacyjną pomocy społecznej
– noclegownie albo ogrzewalnie
– jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
– podmioty systemu oświaty
– podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki
– podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy
– kościoły lub inne związki wyznaniowe
– podmioty prowadzące działalność kulturalną
– podmioty prowadzące działalność archiwalną
– ochotnicze straże pożarne
– placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub  osobom w podeszłym wieku
– rodzinne domy pomocy
– centra integracji społecznej
– kluby integracji społecznej
– warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej
– organizacje pozarządowe
– spółdzielnie socjalne

W załączniku publikujemy arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego, który znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wniosek o dodatek na inne źródła

Wzór wniosku o dodatek dla podmiotów wrażliwych

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych

Arkusz kalkulacyjny dla średniej ceny ciepła z rekompensatą

Skip to content