Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Komisja Europejska poparła pomysł, by zaoszczędzone do tej pory – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – środki w wysokości 186 mln zł przekazać na zakup sprzętu dla szkół.  W dniu 1 kwietnia ruszył program ?zdalna szkoła?. W ramach projektu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (laptopy, tablety) niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Złożenie wniosku przez JST jest gwarancją wypłaty środków na  zakup  sprzętu  dla  szkół.

Gmina Piątek niezwłocznie przystąpiła do projektu. Burmistrz Krzysztof Lisiecki zlecił dyrektorom placówek oświatowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym, przeprowadzenie szybkiego rozeznania w zakresie określenia zapotrzebowania na niezbędny  sprzęt  do  zdalnej  nauki.

Wysokość dofinansowania określona została  przez ministerstwo w sześciu kategoriach. Głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba uczniów. Gmina Piątek zaszeregowana została do III kategorii określającej wartość dofinansowania na poziomie  60 000 zł.

Kierując się opublikowanymi przez ministerstwo wytycznymi dotyczącymi parametrów sprzętu i jego maksymalną jednostkową kwotą zakupu, wysokością dofinansowania, zgłoszonym zapotrzebowaniem i obowiązującymi procedurami w zakresie zakupów Gmina złożyła zamówienie/rezerwację na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów. Równocześnie wykonano kolejny krok – został napisany, wygenerowany i złożony wniosek o dofinansowanie do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Złożony do CPPC wniosek został oceniony pozytywnie i w dniu 3 kwietnia znalazł się na liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szyb-kiego internetu Działanie 1.1 ?Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach?.

Umowa z CPPC została podpisana w dniu 10  kwietnia 2020 r. Gmina Piątek wykorzystała całą kwotę określonej przez ministerstwo dotacji.

Dzięki błyskawicznym działaniom i zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego w Piątku udało się zakupić 30 szt. nowych laptopów, które już w pierwszych dniach kwietnia trafiły do szkół. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku otrzymała 20 laptopów, a Szkoła Podstawowa im. Orła Białego  w  Czernikowie  –  10  laptopów. Po oznakowaniu, zinwentaryzowaniu i przygotowaniu sprzęt  został  użyczony  uczniom.

Zakup sprzętu dla uczniów w całości został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Skip to content