Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku mieści się przy ulicy Łowickiej 4.  Ośrodek czynny jest w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 7:00 do 15:00, w środę w godzinach od 7:00 do 16:00 i piątek w godzinach od 7:00 do 14:00.
Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Ośrodka jest p. Martyna Kacprzak, która przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy Ośrodka. Pani Kierownik dostępna jest pod numerem telefonu 24 722-13-64, e-mail: gops@ugpiatek.pl

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizują pracownicy socjalni w 2 rejonach pracy socjalnej, w godzinach pracy ośrodka:
1. Ewa Błaszczyk – starszy pracownik socjalny – 24 722- 13-63
2. Anna Sakiewa – starszy pracownik socjalny
Pracownicy socjalni odpowiedzialni są za przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, podejmująinterwencje w środowisku, działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (procedura Niebieskiej Karty, poradnictwo), praca socjalna.
Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego oraz działania wobec dłużników alimentacyjnych prowadzi inspektor Aneta Andrzejczak nr tel. 24 722-10-64.
Obsługę świadczeń z pomocy społecznej, stypendia socjalne, zasiłki szkolne, zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, sprawozdawczość oraz dodatki mieszkaniowe prowadzi inspektor Justyna Knaś nr tel. 24 722-10-64.
Sprawy księgowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzi Małgorzata Kubicka (główna księgowa) – nr tel. 24 722-13-64.
Ośrodek pomocy zatrudnia również 2 opiekunki osób starszych:
1. Barbara Janczak – opiekun
2. Aleksandra Barańska – opiekun.

Harmonogramy pracy:

Pani Ewa Błaszczyk – tel. 24 722 13 63
Godziny pracy w terenie:
Poniedziałek: 11:00 – 15:00
Wtorek : 07:00 – 11:00
Środa: 11:00 – 15:00
Czwartek: 07:00 – 11:00
Piątek: 10:00 – 14:00
Godziny pracy w Ośrodku:
Poniedziałek: 7:00 – 11:00
Wtorek: 11:00 – 15:00
Środa: 07:00 – 11:00, 15:00 – 16:00
Czwartek: 11:00 – 15:00
Piątek: 07:00 – 10:00

Pani Anna Sakiewa – tel. 24 722 13 63
Godziny pracy w terenie:
Poniedziałek: 11:00 – 15:00
Wtorek: 11:00 – 15:00
Środa: 07:00 – 11:00
Czwartek: 11:00 – 15:00
Piątek: 07:00 – 11:00
Godziny pracy w Ośrodku:
Poniedziałek: 07:00 – 11:00
Wtorek: 07:00 – 11:00
Środa: 11:00 – 16:00
Czwartek: 07:00 – 11:00
Piątek: 11:00 – 14:00

Rejony pracy pracowników GOPS w Piątku
Pracownik socjalny: Ewa Błaszczyk
Piątek

Pracownik socjalny Anna Sakiewa:
Bielice, Boguszyce, Borowiec, Czerników, Goślub, Goślub Osada, Górki Pęcławskie, Janków, Janowice, Janówek, Jasionna, Krzyszkowice, Łęka, Łubnica, Mchowice, Michałówka, Młynów, Orądki, Piekary, Sypin. Balków, Błonie, Broników, Górki Łubnickie, Konarzew, Leżajna, Mysłówka, Orenice, Pęcławice, Pęcławice Parcele, Pokrzywnica, Rogaszyn, Stare Piaski, Sułkowice Pierwsze, Sułkowice Drugie, Śladków Podleśny, Śladków Rozlazły, Witów, Włostowice, Włostowice Parcele, Żabokrzeki.

Przemoc w rodzinie
Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku od 2011r. funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
1. Martyna Kacprzak- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku, ul. Łowicka 4, tel. 24 722-10-64
2. Janina Wejt- Świątkiewicz-zastępca Przewodniczącego ZI- członek Zespołu- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku, ul. Rynek 16.
3. Anna Urbanek-Grochala- członek Zespołu- lekarz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SANITAS s. c ul. Stodolniana, tel. 24 722-10-05
4. Anna Matusiak- członek Zespołu- organizacja pozarządowa Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic.
5. Marzena Skowron- członek Zespołu- nauczyciel Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku ul. Szkolna, tel. 24 722-11-95
6. Daniel Gorący- członek Zespołu- nauczyciel Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku ul. Kutnowska, tel. 24 389-41-00
7. Joanna Śliwińska- członek Zespołu- wychowawca świetlicy Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku ul. Szkolna, tel. 24 722-15-28
8. Kamil Mikołajczyk- członek Zespołu- dzielnicowy Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy- Rewir Dzielnicowych w Piątku ul. Stodolniana, 24 722-10-07
9. Agnieszka Olejniczak- katecheta- przedstawiciel Parafii pod wezwaniem św. Trójcy w Piątku
10. Aleksandra Kacprzak- członek Zespołu- pedagog Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku ul. Szkolna, tel. 24 722-15-28
11. Ewa Błaszczyk –pracownik socjalny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku, ul. Łowicka 4, tel. 24 722-13-63
12. Robert Czerwiński- członek Zespołu- kurator sądowy.
ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:
· integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
· diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
· podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
· inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
· rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
· inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Pamiętaj! Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli ty lub ktoś z twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc.
Gdzie udać się po pomoc:
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku (tel. 24 722 13 63) lub pokój nr 1 i 2 pracownicy socjalni w godzinach pracy Ośrodka
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy – Punkt Interwencji Kryzysowej (tel. 24 721 61 62)
– Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy (tel. 997 lub 112)
– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku (tel.24 722 13 63) – jeżeli przemocy w rodzinie towarzyszy picie alkoholu
– Ośrodki Zdrowia w Piątku
Sanitas (tel.24 722 10 05)
Alamed (tel. 24 722 1565) – gdzie można uzyskać nieodpłatne zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach ciała.
Ponadto można skorzystać z porad Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia”
– (tel. 22 668 70 00). Poradnia działa w dni powszednie w godzinach 14:00-22:00; dyżur prawny w ramach poradni odbywa się w poniedziałki w godz.: 18:00-22:00.

Back to top