Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku utworzony został uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Piątku Nr 37/IX/90 z dnia 26 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.
Zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku określa statut ośrodka, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Piątek Nr XVII/94/04 z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Siedzibą ośrodka jest wieś Piątek ul. Łowicka 4, zaś obszarem działania gmina Piątek.

Ośrodek działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej, u.s.g., ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych przepisów nakładających wykonywanie zadań na ośrodki pomocy społecznej.

Ośrodek jest jednostką finansowaną w zakresie zadań własnych z budżetu gminy a w zakresie zadań zleconych z budżetu województwa. Gospodarka finansowa ośrodka prowadzona jest na podstawie rocznych planów finansowych. Obsługa finansowa ośrodka prowadzona jest przez Urząd Gminy Piątek.

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku należy:

 1. wykonywanie zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej osobom kwalifikującym się do takiej pomocy, zamieszkałych
  na terenie gminy;
 2. prowadzenie analizy, oceny i prognozy zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
 3. oddziaływanie na poszczególne środowiska celem ich uaktywnienia w kierunku przezwyciężania sytuacji kryzysowych;
 4. prowadzenie pracy socjalnej;
 5. organizowanie różnorodnych form pomocy a także udziału w tworzeniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się warunkom społecznym;
 6. realizowanie świadczeń rodzinnych w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W celu wykonywania zadań ośrodek współdziała z organami samorządu gminnego i powiatowego, placówkami służby zdrowia, domami pomocy społecznej, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami uzupełniającymi działalność państwa w zakresie pomocy społecznej i innymi instytucjami
w zależności od potrzeb korzystających z pomocy społecznej.
Ośrodkiem kieruje kierownik, który odpowiada za całokształt jego działalności. Kierownika zatrudnia i rozwiązuje z nim stosunek pracy wójt gminy.

Do zakresu zadań kierownika należy:

 1. reprezentowanie ośrodka na zewnątrz w zakresie posiadanych upoważnień rady gminy i wójta;
 2. organizacja i nadzór pracy podległych mu pracowników ośrodka;
 3. wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych przez organy samorządu gminnego i wojewodę;
 4. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i racjonalnym wykonywaniem planów finansowych.

Kierownik ośrodka sporządza projekt planu finansowego ośrodka, z uwzględnieniem kwot wynikających z układu wykonawczego budżetu gminy, przedstawiając go do uchwalenia radzie gminy. Ponadto kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składa corocznie radzie gminy sprawozdanie
z działalności ośrodka.

Back to top