Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku informuje o dyżurze psychologa i terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się w budynku GOPS w Piątku, ul. Łowicka 4, 99-120 Piątek (wejście od strony rzeki). Harmonogramy dyżurów w 2023 roku załącznikach.

harmonogram dyżurów psychologa II półrocze 2023

harmonogram dyżurów terapeuty uzależnień – II półrocze 2023

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku – www.gopspiatek.naszops.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku informuje o zmianie adresów e-mail.

Od 01.10.2021r. nie będą obsługiwane adresy e-mail: gopspiatek@wp.pl i gops@ugpiatek.pl

W przypadku kontaktu elektronicznego z pracownikami GOPS w Piątku prosimy o kierowanie spraw na następujące adresy e-mail:

gops@gopspiatek.pl – Kierownik GOPS w Piątku- Martyna Kacprzak
stypendia@gopspiatek.pl – Inspektor Justyna Knaś
rodzinne@gopspiatek.pl – Inspektor Aneta Andrzejczak
ksiegowosc@gopspiatek.pl – Główna Księgowa Małgorzata Kubicka
socjalny1@gopspiatek.pl – pracownik socjalny Ewa Błaszczyk
socjalny2@gopspiatek.pl – pracownik socjalny Anna Sakiewa
socjalny3@gopspiatek.pl – pracownik socjalny Aneta Grabarczyk
iod@gopspiatek.pl – inspektor ochrony danych osobowych Andrzej Dobosz

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku mieści się przy ulicy Łowickiej 4.  Ośrodek czynny jest w poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 7:00 do 15:00, w środę w godzinach od 7:00 do 16:00 i piątek w godzinach od 7:00 do 14:00. Ośrodek działa w oparciu o statut nadany Uchwałą nr XIV/74/19 Rady Gminy Piątek z dnia 11 grudnia 2019 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piątku.
Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Ośrodka jest p. Martyna Kacprzak, która przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy Ośrodka. Pani Kierownik dostępna jest pod numerem telefonu 24 722-13-64, e-mail: gops@gopspiatek.pl

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizują pracownicy socjalni w 3 rejonach pracy socjalnej, w godzinach pracy ośrodka:
1. Ewa Błaszczyk – starszy pracownik socjalny – 24 722- 13-63
2. Anna Sakiewa – starszy pracownik socjalny
3. Aneta Grabarczyk – pracownik socjalny – 24 722-10-64

Pracownicy socjalni odpowiedzialni są za przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, podejmują interwencje w środowisku, działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (procedura Niebieskiej Karty, poradnictwo), praca socjalna.
Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego oraz działania wobec dłużników alimentacyjnych prowadzi inspektor Aneta Andrzejczak nr tel. 24 722-10-64.
Obsługę świadczeń z pomocy społecznej, stypendia socjalne, zasiłki szkolne, zadania z zakresu świadczenia wychowawczego, sprawozdawczość oraz dodatki mieszkaniowe prowadzi inspektor Justyna Knaś nr tel. 24 722-10-64.
Sprawy księgowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzi Małgorzata Kubicka (główna księgowa) ? nr tel. 24 722-13-64.
Ośrodek pomocy zatrudnia również 2 opiekunki osób starszych:
1. Barbara Janczak ? opiekun
2. Aleksandra Barańska – opiekun.

Harmonogramy pracy:

Rejon/ imię i nazwisko pracownika socjalnego Godziny pracy w terenie Godziny pracy w  ośrodk
Rejon I

Pracownik socjalny Ewa Błaszczyk

pon.                       11-15

wtorek                     7-11

środa                      11-15

czwartek                  7-11

piątek                    10-14

pon.                         7-11

wtorek                   11-15

środa                        7-11

środa                      15-16

czwartek                11-15

piątek                      7-10

Rejon II

 Pracownik socjalny

Anna Sakiewa

 

pon.                       11-15

wtorek                   11-15

środa                        7-11

czwartek                11-15

piątek                      7-11

pon.                         7-11

wtorek                     7-11

środa                      11-16

czwartek                  7-11

piątek                    11-14

Rejon III

Pracownik socjalny

Aneta Grabarczyk

pon.                         7-11

wtorek                     7-11

środa                      11-15

czwartek                  7-11

piątek                    10-14

pon.                       11-15

wtorek                   11-15

środa                      7-11

środa                      15-16

czwartek                11-15

piątek                      7-10

Rejony pracy pracowników GOPS w Piątku

Rejon I Pracownik socjalny- Ewa Błaszczyk

Piątek bez ul. Konarskiego i ul. Kutnowskiej
Błonie
Borowiec
Broników
Janków
Janówek
Krzyszkowice
Leżajna
Łęka
Sypin
Włostowice Parcele
Pokrzywnica

Rejon II Pracownik socjalny- Anna Sakiewa

Piątek, ul. Konarskiego
Bielice
Boguszyce
Czerników
Górki Łubnickie
Janowice
Jasionna
Łubnica
Mchowice
Michałówka
Młynów
Orądki
Piekary

Rejon III- Pracownik socjalny- Aneta Grabarczyk

Piątek, ul. Kutnowska
Balków
Goślub
Goślub Osada
Górki Pęcławskie
Konarzew
Mysłówka
Orenice
Pęcławice
Pęcławice Parcele
Rogaszyn
Stare Piaski
Sułkowice Drugie
Sułkowice Pierwsze
Śladków Podleśny
Śladków Rozlazły
Witów
Włostowice
Żabokrzeki

Przemoc w rodzinie
Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku od 2011r. funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego ? w obszarze gminy. Zespół to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
1. Martyna Kacprzak- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku, ul. Łowicka 4, tel. 24 722-10-64
2. Janina Wejt- Świątkiewicz-zastępca Przewodniczącego ZI- członek Zespołu- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku, ul. Rynek 16.
3. Anna Urbanek-Grochala- członek Zespołu- lekarz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SANITAS s. c ul. Stodolniana, tel. 24 722-10-05
4. Anna Matusiak- członek Zespołu- organizacja pozarządowa Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic.
5. Marzena Skowron- członek Zespołu- nauczyciel Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku ul. Szkolna, tel. 24 722-11-95
6. Daniel Gorący- członek Zespołu- nauczyciel Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku ul. Kutnowska, tel. 24 389-41-00
7. Joanna Śliwińska- członek Zespołu- wychowawca świetlicy Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku ul. Szkolna, tel. 24 722-15-28
8. Kamil Mikołajczyk- członek Zespołu- dzielnicowy Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy- Rewir Dzielnicowych w Piątku ul. Stodolniana, 24 722-10-07
9. Agnieszka Olejniczak- katecheta- przedstawiciel Parafii pod wezwaniem św. Trójcy w Piątku
10. Aleksandra Kacprzak- członek Zespołu- pedagog Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku ul. Szkolna, tel. 24 722-15-28
11. Ewa Błaszczyk ?pracownik socjalny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku, ul. Łowicka 4, tel. 24 722-13-63
12. Robert Czerwiński- członek Zespołu- kurator sądowy.
ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:
? integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
? diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
? podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
? inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
? rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
? inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Pamiętaj! Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli ty lub ktoś z twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc.
Gdzie udać się po pomoc:
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku (tel. 24 722 13 63) lub pokój nr 1 i 2 pracownicy socjalni w godzinach pracy Ośrodka
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy – Punkt Interwencji Kryzysowej (tel. 24 721 61 62)
– Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy (tel. 997 lub 112)
– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku (tel.24 722 13 63) ? jeżeli przemocy w rodzinie towarzyszy picie alkoholu
– Ośrodki Zdrowia w Piątku
Sanitas (tel.24 722 10 05)
Alamed (tel. 24 722 1565) – gdzie można uzyskać nieodpłatne zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach ciała.
Ponadto można skorzystać z porad Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia?
– (tel. 22 668 70 00). Poradnia działa w dni powszednie w godzinach 14:00-22:00; dyżur prawny w ramach poradni odbywa się w poniedziałki w godz.: 18:00-22:00.

Skip to content