Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informujemy, że  w dniu 27 grudnia 2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku będzie nieczynny.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku został utworzony na mocy uchwały Gminnej Rady Narodowej w Piątku Nr 14/III/85 z dnia 14 stycznia 1985 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku. Organizację zakładu określa statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zatwierdzony przez Radę Gminy Piątek uchwałą Nr 149/XXI/97 z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku.
Siedzibą zakładu jest miejscowość Piątek ul. Kutnowska 32A terenem działania zakładu jest miejscowość i gmina Piątek. W uzasadnionych przypadkach zakład może prowadzić działalność usługową poza terenem gminy Piątek.
Zakładem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz kierownik, który czynności swoje realizuje za pomocą głównego księgowego. Kierownika zakładu powołuje Wójt Gminy Piątek. Podstawę gospodarki finansowej zakładu stanowi plan finansowy ustalający przychody i rozchody z tytułu całokształtu działalności. Przy opracowaniu planów finansowych zakład stosuje zasady oraz wzory planów zawarte w przepisach dotyczących opracowania projektu budżetu terenowego. Plan finansowy zakładu zatwierdza jego kierownik.

Zakład świadczy usługi m.in. w następującym zakresie:

  1. zarządzanie i utrzymywanie administrowanej substancji mieszkaniowej gminy;
  2. budowa, przebudowa, utrzymanie dróg, jezdni, chodników, mostów, przepustów, z wyłączeniem dróg niezarządzanych przez gminę;
  3. utrzymanie, konserwacja oraz budowa nowych terenów zielonych;
  4. utrzymanie porządku i czystości na terenie miejscowości Piątek;
  5. zarządzanie i utrzymywanie wodociągów w miejscowościach Piątek i Pokrzywnica;
  6. budowa nowych wodociągów na terenie gminy Piątek, w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych;
  7. zarządzanie i utrzymywanie kanalizacji w miejscowości Piątek.

Nadzór nad Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku sprawuje Rada Gminy Piątek. Kierownik zakładu przedstawia pod koniec roku kalendarzowego harmonogram prac na rok następny do zatwierdzenia przez Radę Gminy Piątek. Rada gminy zatwierdza środki finansowe na wykonanie zadań wyszczególnionych w harmonogramie przedstawionym przez kierownika zakładu. Na dodatkowe prace, nie ujęte w tymże harmonogramie, rada gminy asygnuje dodatkowe środki finansowe na wykonanie określonego zadania.

Kierownikiem ZGKiM jest: Rafał Karolak

Skip to content