Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
03.08.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Piątku kontynuuje realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową. Środki pozyskane w ramach RPO WŁ stanowią 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, co stanowi ponad 700.000 pln.

W lipcu 2021r. dokonywano kompletacji dostaw urządzeń oraz realizowano roboty budowlane w zakresie komina kotłowni. Ponadto wystąpiono i otrzymano pierwszą zaliczkę w ramach RPO WŁ na współfinansowanie zadania.

Gmina Piątek posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek, uzgodniony przez RDOŚ w Łodzi, przyjęty uchwałą Rady Gminy Piątek oraz zaopiniowany przez WFOŚiGW w Łodzi. Wnioskowany projekt „Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową” realizuje działania wpisane i objęte Planem Gospodarki Niskoemisyjnej tj.:

– I sektor budownictwa mieszkaniowego – zadanie 1 „Ograniczenie niskiej emisji – wymiana źródeł ciepła i modernizacji systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych” – realizacja projektu zakłada wspieranie przez gminę, z wykorzystaniem środków zewnętrznych, wymiany nieefektywnych, wyeksploatowanych pieców, głównie węglowych, na ekologiczne piece niskoemisyjne.

Projekt zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci energii słonecznej – instalacja ogniw fotowoltaicznych – PV do produkcji, na potrzeby własne wymienionej kotłowni gazowej, energii elektrycznej.

01.07.2021

Projekt współfinansowany ze środków unijnych pn.Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazowąjest w fazie realizacji.

W czerwcu 2021r. kontynuowano uzgodnienia z dostawcą gazu na terenie Gminy Piątek, z którego zasilana ma być zmodernizowana kotłownia oraz prace przygotowawcze do wykonania robót budowlanych w zakresie komina kotłowni. Zakończono ponadto rozliczenie pierwszego finansowego wniosku o płatność w ramach RPO WŁ i otrzymano refundację za wcześniej poniesione koszty w ramach projektu.

Projekt realizowany jest przy udziale środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – dofinansowanie wynosi ponad 700 tyś. zł., a koszt całkowity to 1200 tyś zł. W maju 2021r.kontynuowano rozliczenie prac przygotowawczych projektu w ramach pierwszego wniosku o płatność.

Jednym z wyznaczonych, głównych kierunków rozwoju Gminy Piątek jest sukcesywne dążenie do poprawy warunków życia jej mieszkańców. Jednym z narzędzi pozwalającym wypełnić przyjęty priorytet działania jest min stworzenie programu – Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek i podejmowanie w jego ramach skutecznych działań służących poprawie stanu powietrza atmosferycznego na tym obszarze poprzez min inwestowanie w rozwiązania służące oszczędności energii i jej kosztów, zapobieganie i likwidację niskiej emisji dzięki stosowaniu tych rozwiązań. Dobrze przygotowany i konsekwentnie realizowany program jest w obecnej sytuacji napędem dla podejmowanych działań służących nie tylko poprawie warunków życia mieszkańców, ale również rozwojowi gminy jako miejsca dogodnego do życia. Pośrednio wpływa on również na stworzenie szansy napływu nowych mieszkańców na teren Gminy, szczególnie ludzi młodych.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do ograniczenia niskiej emisji z lokalnych źródeł węglowych na terenie miejscowości Piątek poprzez wymianę istniejącej węglowej kotłowni należącej do SM CENTRUM, na nowoczesną, wysokosprawną kotłownię gazową, to zaś przełoży się na poprawę stanu powietrza atmosferycznego nie tylko na terenie samej miejscowości Piątek, ale również na terenie gminy, w regionie i województwie.

01.06.2021

Trwa realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową.

W maju 2021r. kontynuowano uzgodnienia z dostawcą gazu na terenie Gminy Piątek, z którego zasilana ma być zmodernizowana kotłownia, w związku z tym Wykonawca robót przedstawił do akceptacji zaktualizowanych harmonogram prac. Trwają prace przygotowawcze do wykonania robót budowlanych w zakresie komina kotłowni.

Projekt realizowany jest przy udziale środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – dofinansowanie wynosi ponad 700 tyś. zł., a koszt całkowity to 1200 tyś zł. W maju 2021r.kontynuowano rozliczenie prac przygotowawczych projektu w ramach pierwszego wniosku o płatność.

Wnioskowany projekt Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa IV „Gospodarka niskoemisyjna”; priorytet inwestycyjny 4e „promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu”; cel szczegółowy – Lepsza jakość powietrza.”

Realizacja projektu zgodna jest ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 . Projekt wpisuje się w sferę funkcjonalno-przestrzenną:

  • obszar priorytetowy: spójność gospodarcza,
  • cel strategiczny: zrównoważony rozwój przestrzenny regionu z silnie powiązanym systemem osadniczym, z nowoczesną infrastrukturą i racjonalnie wykorzystywanymi zasobami środowiska przyrodniczego,
  • cel operacyjny 7: wysoka jakość i dostępność infrastruktury transportowej i technicznej,
  • strategiczny kierunek działania 7.2 – Wzmocnienie i rozwój systemów infrastruktury technicznej

ponieważ jego realizacja bezpośrednio wpłynie na podniesienie i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, dzięki zastosowaniu OZE do produkcji energii elektrycznej na potrzeby kotłowni oraz racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska przyrodniczego, dzięki podniesieniu sprawności urządzeń kotłowni, a tym samym ograniczeniu wytwarzanej energii. Założenia wnioskowanego projektu pozostają w zgodzie ze strategicznymi kierunkami działań – wzmocnienie i rozwój systemów infrastruktury technicznej – 7.2.1 – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetyka, ciepłownictwo, gazownictwo.

Wnioskowany projekt realizowany jest na obszarze na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) zdefiniowanych jako Obszar rozwoju intensywnego rolnictwa.

06.05.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa CENTRUM w Piątku kontynuuje realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową.

W kwietniu 2021r. podjęto uzgodnienia z dostawcą gazu na terenie Gminy Piątek, z którego zasilana ma być zmodernizowana kotłownia oraz kontynuowano przygotowania do realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji – zamówione zostały urządzenia dla nowego źródła ciepła.

Projekt realizowany jest przy udziale środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – dofinansowanie wynosi ponad 700 tyś. zł., a koszt całkowity to 1200 tyś zł.

Realizacja projektu inwestycyjnego jest kompatybilna z założeniami i wytycznymi Polityki Spójności na lata 2014-2020. Przedmiotowy projekt jest zgodny z powyższym celami, ponieważ w swoich zamierzeniach zakłada podejmowanie działań zmierzających do likwidacji kotłowni węglowej, a tym samym ograniczenia niskiej emisji na terenie miejscowości Piątek oraz stosowania odnawialnych źródeł energii zamiast źródeł konwencjonalnych – zasilanie wymienionej kotłowni w energię elektryczną ze źródła odnawialnego – instalacji PV. Tym samym udział projektu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną jest znaczący, szczególnie w odniesieniu do obszaru gminy Piątek. W konsekwencji realizacja projektu wpływa na likwidację ubóstwa energetycznego i sprzyja inteligentnemu i zrównoważonemu rozwojowi, a także wzrostowi konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, to zaś w bezpośredni sposób przekłada się na rozwój społeczny i gospodarczy.

Projekt jest elementem szerokiej strategii wypełnianej przez wiele komplementarnych ze sobą działań, a także jest kontynuacją wcześniej podejmowanych działań na rzecz rozbudowy i modernizacji lokalnej infrastruktury. Jednocześnie wnioskowany projekt to kolejny etap strategii służącej rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątek.

06.04.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa CENTRUM w Piątku realizuje projekt inwestycyjny pn.Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową. W marcu 2021r. kontynuowano przygotowania do realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji – organizowano plac budowy.

Projekt realizowany jest przy udziale środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – dofinansowanie wynosi ponad 700 tyś. zł., a koszt całkowity to 1200 tyś zł.

Projekt obejmuje likwidację  istniejącej kotłowni węglowej i wykonanie w jej miejsce nowoczesnej, wysokosprawnej kotłowni opalanej gazem LNG. Kotłownia wyposażona będzie ponadto w instalację odnawialnych źródeł energii w postaci ogniw fotowoltaicznych, produkującą część energii elektrycznej dla potrzeb zmodernizowanej kotłowni.

W ramach realizacji projektu promowane będzie bezpośrednio efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi, zapobieganie zmianom klimatu, a pośrednio promowana będzie różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku związanemu z negatywnym oddziaływaniem na środowisko poprzez pozyskanie i wykorzystanie w projekcie materiałów nie powodujących degradacji środowiska i urządzeń energooszczędnych.

W projekcie wykorzystano zasady uniwersalnego projektowania. Zasada uniwersalnego projektowania spełniona zostanie na wszystkich etapach realizacji projektu, w tym na etapie przygotowawczym poprzez zachowanie zasad dostępności np. w formie elektronicznej, dokumentacji projektowej przedsięwzięcia i informacji o planowanym projekcie m.in. poprzez możliwość zmiany rozmiaru czcionki, włączenia wersji kontrastowej, przejrzystego i łatwego w obsłudze układu wizualnego strony i menu czy czytelnych i zrozumiałych treści. Ponadto planowane prace inwestycyjne, dzięki poprawie sprawności kotłowni, wpłyną na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców, również tych niepełnosprawnych intelektualnie, poprzez poprawę komfortu cieplnego w obsługiwanych przez kotłownię obiektach. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie wpływa na ich szybszą i skuteczniejszą rehabilitację. Należy się więc spodziewać, że przeprowadzona inwestycja, dzięki poprawie komfortu cieplnego, przyniesie pozytywny efekt w tym zakresie. Ponadto przy realizacji przedsięwzięcia, w tym w odniesieniu do robót budowlanych, prac projektowych, monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji zaangażowane będą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, bez dyskryminacji ze względu na wskazane powyżej kryteria. Przyjęty sposób przekazywania informacja o realizacji projektu ze środków UE, sprawia że będzie  ona na równi dostępna dla wszystkich odbiorców bez dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, różne rodzaje niepełnosprawności, wiek lub orientację seksualną. W ramach projektu zaplanowano min umieszczenie informacji  wraz z opisem projektu na stronie internetowej, która będzie spełniała wymagania §19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. poz. 526, z późn. zm.) – wymagania Web Content Acccessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia m.in. poprzez możliwość włączenia wersji kontrastowej, przejrzystego i łatwego w obsłudze układu wizualnego czy czytelnych i zrozumiałych treści.

04.03.2021

Zakończono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu pn.Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową. W lutym 2021r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych i przekazano mu plac budowy. Obecnie gotowe są dokumenty dla nadzoru budowlanego, w celu zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.

Dzięki współfinansowaniu projektu jest ze środków unijnych, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w wysokości ponad 700 tyś. zł. możliwa jest realizacja inwestycji w oparciu o nowoczesne urządzenia, dobrej jakości.

Przedmiotem projektu jest wymiana istniejącej kotłowni węglowej, należącej do SM CENTRUM w Piątku, na nowoczesną, wysokosprawną kotłownię zasilaną gazem LNG z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii – OZE w postaci instalacji PV zasilającej gazową kotłownię w energię elektryczną.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Piątek, w tym korzystających i mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie węglowej kotłowni objętej wnioskowanym projektem. Do SM CENTRUM wielokrotnie zgłaszane były skargi, zapytania i zapotrzebowanie na likwidację tego węglowego, niezwykle uciążliwego dla otoczenia, źródła energii. Obecna lokalna kotłownia węglowa jest jednym z największych „trucicieli” na terenie miejscowości Piątek. SM CENTRUM, reagując na niniejsze zapotrzebowanie oraz z uwagi na fakt bezpośredniego wpływu inwestycji na poprawę jakości życia w Piątku, podjęła działania zmierzające do realizacji niniejszego projektu.

Z uwagi na zgłaszaną, wyjątkową uciążliwość węglowej kotłowni, szczególnie w okresie grzewczym, oraz występujące problemy z jej eksploatacją, z uwagi na wieloletni okres eksploatowanych w niej urządzeń, co znacząco wpływa na jej niską sprawność, SM CENTRUM, będąca właścicielem kotłowni, zadecydowała o podjęciu działań mających na celu jej wymianę. Ideą przedmiotowego projektu jest poprawa dostępności mieszkańców do nowoczesnych rozwiązań energetycznych i przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. Zasadniczym zamiarem przedsięwzięcia jest ograniczenie zużycia energii ze źródła węglowego oraz umożliwienie poprawy stanu jakości powietrza na terenie gminy Piątek, w regionie i województwie.

02.02.2021

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu pn. „Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową”. W postępowaniu złożono łącznie 6 ofert, które obecnie są rozpatrywane. W lutym 2021 r. zaplanowano zawarcie umowy z wykonawcą i ustalenie szczegółowego harmonogramu realizacji prac.

Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w wysokości ponad 700 tyś. zł. Dla niewielkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jaką jesteśmy jest to kwota bardzo znacząca, bez której modernizacja istniejącej kotłowni węglowej nie byłaby możliwa.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do ograniczenia niskiej emisji z lokalnych źródeł węglowych na terenie miejscowości Piątek poprzez wymianę istniejącej węglowej kotłowni należącej do SM CENTRUM, na nowoczesną, wysoko sprawną kotłownię gazową, to zaś przełoży się na poprawę stanu powietrza atmosferycznego nie tylko na terenie samej miejscowości Piątek, ale również na terenie gminy, w regionie i województwie.

Opierając się na wytycznych Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek oraz mając na uwadze budowę sieci gazowej rozprowadzającej w bezpośredniej lokalizacji kotłowni węglowej, SM CENTRUM podjęła decyzję o wymianie, będącej w jej zasobach, lokalnej kotłowni węglowej na zasilaną gazem LNG. Objęty niniejszym projektem zakres działań stanowi zbiór przemyślanych, kompleksowych rozwiązań, łączących zarówno oszczędność energii jak i stosowanie energii odnawialnej, zaplanowano bowiem, dla zasilania w energię elektryczną kotłowni, budowę instalacji PV. Podkreślić należy, że poza wskazanymi głównymi aspektami podejmowanych działań, nie bez znaczenia jest uzyskanie w wyniku ich podjęcia efektu ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie Gminy.

05.01.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „CENTRUM” w Piątku rozpoczęła realizację projektu pn.Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową”.
Udzielone, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu, pozwala na kompleksową realizację inwestycji w oparciu o optymalne, ale kosztowne rozwiązania, w dość krótkim czasie. Współfinansowanie pozwoli zrealizować roboty budowlane z wykorzystaniem materiałów i urządzeń dobrej jakości.

Wnioskowany projekt Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa IV „Gospodarka niskoemisyjna”; priorytet inwestycyjny 4e „promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu”; cel szczegółowy – Lepsza jakość powietrza.”

Obecnie Spółdzielnia jest w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu. Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą – styczeń 2021r.

W ramach realizowanego projektu planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników postępu rzeczowego projektu:
– produktu:
– Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie CI01 – 1 przedsiębiorstwo
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację CI02 – 1 przedsiębiorstwo
– Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw CI05 – 1 przedsiębiorstwo

– rezultatu bezpośredniego:
– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)  – 547,88 ton/rok.

Powyższe będzie możliwe dzięki likwidacji lokalnej kotłowni węglowej i zastąpieniu jej kotłownią opalaną gazem.

 
19.11.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „CENTRUM” w Piątku rozpoczyna realizację projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. „Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową”.

Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity to 1.201.710,00 pln, a dofinansowanie 719.371,21 pln.

– Obecnie oczekujemy na zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach RPO WŁ, a następnie przystąpimy do przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu. Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą – grudzień 2020r. Okres realizacji zaplanowano na lata 2020 – 2022 – informuje Tomasz Kucharczyk, prezes SML-W Centrum w Piątku.

Celem bezpośrednim realizowanego projektu jest zwiększenie efektywności źródła ciepła poprzez likwidację kotłowni węglowej i zastąpienie jej wysokosprawną kotłownią gazową, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, co przełoży się na wyeliminowanie zużycia paliwa węglowego i w konsekwencji pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla.

Celem szczegółowym realizacji jest lepsza jakość powietrza. Efektem realizacji projektu, dzięki wykorzystaniu w nim rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii będzie również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego nie tylko samej gminy, ale również województwa łódzkiego. Projekt wpłynie ponadto na podniesienie konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy i regionu, a w dalszej perspektywie i województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.

Back to top
Skip to content