Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
05.01.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „CENTRUM” w Piątku rozpoczęła realizację projektu pn.Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową”.
Udzielone, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu, pozwala na kompleksową realizację inwestycji w oparciu o optymalne, ale kosztowne rozwiązania, w dość krótkim czasie. Współfinansowanie pozwoli zrealizować roboty budowlane z wykorzystaniem materiałów i urządzeń dobrej jakości.

Wnioskowany projekt Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa IV „Gospodarka niskoemisyjna”; priorytet inwestycyjny 4e „promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu”; cel szczegółowy – Lepsza jakość powietrza.”

Obecnie Spółdzielnia jest w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu. Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą – styczeń 2021r.

W ramach realizowanego projektu planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników postępu rzeczowego projektu:
– produktu:
– Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie CI01 – 1 przedsiębiorstwo
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację CI02 – 1 przedsiębiorstwo
– Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw CI05 – 1 przedsiębiorstwo

– rezultatu bezpośredniego:
– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)  – 547,88 ton/rok.

Powyższe będzie możliwe dzięki likwidacji lokalnej kotłowni węglowej i zastąpieniu jej kotłownią opalaną gazem.

 
19.11.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „CENTRUM” w Piątku rozpoczyna realizację projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. „Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową”.

Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity to 1.201.710,00 pln, a dofinansowanie 719.371,21 pln.

– Obecnie oczekujemy na zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach RPO WŁ, a następnie przystąpimy do przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu. Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą – grudzień 2020r. Okres realizacji zaplanowano na lata 2020 – 2022 – informuje Tomasz Kucharczyk, prezes SML-W Centrum w Piątku.

Celem bezpośrednim realizowanego projektu jest zwiększenie efektywności źródła ciepła poprzez likwidację kotłowni węglowej i zastąpienie jej wysokosprawną kotłownią gazową, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, co przełoży się na wyeliminowanie zużycia paliwa węglowego i w konsekwencji pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla.

Celem szczegółowym realizacji jest lepsza jakość powietrza. Efektem realizacji projektu, dzięki wykorzystaniu w nim rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii będzie również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego nie tylko samej gminy, ale również województwa łódzkiego. Projekt wpłynie ponadto na podniesienie konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy i regionu, a w dalszej perspektywie i województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.

Back to top
Skip to content