Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
18.12.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „CENTRUM” w Piątku zakończyła realizację projektu inwestycyjnego pn.Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową”, dofinansowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w kwocie ponad 700 tyś zł. Szacowany koszt całkowity to ok. 1,2 mln pln.

W ostatnim okresie zakończono roboty budowlane w budynku kotłowni oraz rozruch urządzeń. W listopadzie 2023r przygotowywano wniosek końcowy do rozliczenia projektu.
Jednocześnie, z uwagi na dalszy brak odpowiedzi ze spółki PSG w sprawie zasilania kotłowni gazem LNG, intensywnie poszukiwano rozwiązania alternatywnego.
Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie następujących wskaźników:

– wskaźniki produktu:
– Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie CI01 – 1 przedsiębiorstwo
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację CI02 – 1 przedsiębiorstwo
– Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw CI05 – 1 przedsiębiorstwo

– wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)  – 547,88 ton/rok.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do ograniczenia niskiej emisji na terenie miejscowości Piątek poprzez wymianę istniejącej węglowej kotłowni należącej do SM CENTRUM, na nowoczesną, wysokosprawną kotłownię gazową, to zaś przełoży się na poprawę stanu powietrza atmosferycznego nie tylko na terenie samej miejscowości Piątek, ale również na terenie gminy, w regionie i województwie.

04.04.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ?CENTRUM? w Piątku zbliża się do zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?, dofinansowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w kwocie ponad 700 tyś zł. Szacowany koszt całkowity to ok. 1,2 mln pln.

W ostatnim okresie kontynuowano roboty budowlane w budynku kotłowni ? roboty budowlane wewnętrzne oraz montaż urządzeń. W lutym 2023r otrzymano kolejną zaliczkę na finansowanie projektu. Obecnie pozostały do wykonania prace przy kominie kotłowni oraz jej rozruch.

Jednocześnie, z uwagi na dalszy brak odpowiedzi ze spółki PSG w sprawie zasilania kotłowni gazem LNG, intensywnie poszukiwano rozwiązania alternatywnego.

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie następujących wskaźników:

wskaźniki produktu:

– Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła ? 1 szt.

– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie CI01 ? 1 przedsiębiorstwo

– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację CI02 ? 1 przedsiębiorstwo

– Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw CI05 ? 1 przedsiębiorstwo

wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)  ? 547,88 ton/rok.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do ograniczenia niskiej emisji na terenie miejscowości Piątek poprzez wymianę istniejącej węglowej kotłowni należącej do SM CENTRUM, na nowoczesną, wysokosprawną kotłownię gazową, to zaś przełoży się na poprawę stanu powietrza atmosferycznego nie tylko na terenie samej miejscowości Piątek, ale również na terenie gminy, w regionie i województwie.

25.10.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ?CENTRUM? w Piątku kontynuuje realizację projektu inwestycyjnego pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?. Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity to ok. 1,2 mln pln, a dofinansowanie to ponad 700 tyś pln.

W październiku 2022r. zakończono prace budowlane oraz kontynuowano roboty instalacyjne i technologiczne w kotłowni.

Jednocześnie, z uwagi na dalszy brak odpowiedzi ze spółki PSG w sprawie zasilania kotłowni gazem LNG, uzyskano zgodę IZ na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2023r.

Projekt obejmuje likwidację  istniejącej kotłowni węglowej i wykonanie w jej miejsce nowoczesnej, wysokosprawnej kotłowni opalanej gazem LNG. Kotłownia wyposażona będzie ponadto w instalację odnawialnych źródeł energii w postaci ogniw fotowoltaicznych, produkującą część energii elektrycznej dla potrzeb zmodernizowanej kotłowni.

Wnioskowany projekt ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową? wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa IV ?Gospodarka niskoemisyjna?; priorytet inwestycyjny 4e ?promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu?; cel szczegółowy ? Lepsza jakość powietrza.?

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do ograniczenia niskiej emisji z lokalnych źródeł węglowych na terenie miejscowości Piątek poprzez wymianę istniejącej węglowej kotłowni należącej do SM CENTRUM, na nowoczesną, wysokosprawną kotłownię gazową, to zaś przełoży się na poprawę stanu powietrza atmosferycznego nie tylko na terenie samej miejscowości Piątek, ale również na terenie gminy, w regionie i województwie.

05.08.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ?CENTRUM? w Piątku kontynuuje realizację projektu inwestycyjnego pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?. Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity to ok. 1,2 mln pln, a dofinansowanie to ponad 700 tyś pln.

W lipcu 2022r. kontynuowano roboty budowlane w budynku kotłowni ? wymiana okien, roboty budowlane wewnętrzne oraz rozpoczęto montaż urządzeń.

Jednocześnie, z uwagi na dalszy brak odpowiedzi ze spółki PSG w sprawie zasilania kotłowni gazem LNG, intensywnie poszukiwano rozwiązania alternatywnego. Dodatkowo rozwiązania te konsultowano z IZ.

W wyniku realizacji projektu planuje się osiągnięcie celu społecznego w postaci wymiernych oszczędności z tytułu uniknięcia wizyt i konsultacji lekarskich oraz kosztów lekarstw, spowodowanych głównie reakcją górnych i dolnych dróg oddechowych na stopień zanieczyszczenia powietrza.

Projekt realizowany jest z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz wspierał będzie dążenie do osiągnięcia celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez zastosowanie w ramach jego realizacji certyfikowanych materiałów zgodnych z obowiązującymi wymaganiami prawa, w tym ochrony środowiska oraz zastosowania w jego ramach rozwiązań chroniących środowisko ? służących minimalizacji zużycia energii i powodujących ograniczenie emisji zanieczyszczeń. W ramach projektu ? w czasie i po jego zakończeniu zachowana będzie również zasada ?zanieczyszczający płaci?, przekładająca się na udział finansowy podmiotów w odbudowie środowiska naturalnego poprzez opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W projekcie przewidziano zapobieganie wszystkim skutkom, jakie inwestycja mogłaby wywołać w zakresie środowiskowym.

04.07.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ?CENTRUM? w Piątku kontynuuje realizację projektu inwestycyjnego pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?. Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity to 1.201.710,00 pln, a dofinansowanie 719.371,21 pln.

W czerwcu 2022r. rozpoczęto roboty budowlane w budynku kotłowni ? wymiana okien, roboty budowlane wewnętrzne, kompletowano instalację PV.

Projekt ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową? wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa IV ?Gospodarka niskoemisyjna?; priorytet inwestycyjny 4e ?promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu?; cel szczegółowy ? Lepsza jakość powietrza.?

Planowane do osiągnięcia wskaźniki postępu rzeczowego projektu to:

wskaźniki produktu:
– Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła ? 1 szt.
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie CI01 ? 1 przedsiębiorstwo
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację CI02 ? 1 przedsiębiorstwo
– Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw CI05 ? 1 przedsiębiorstwo

wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)  ? 547,88 ton/rok.

Przeprowadzone w studium obliczenia wykazały, że w wyniku realizacji projektu. który dotyczy zamiany spalanego paliwa, nastąpi redukcja emisji CO2 o co najmniej 30% w odniesieniu do instalacji sprzed realizacji projektu

01.06.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ?CENTRUM? w Piątku realizuje projekt inwestycyjny, współfinansowany ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?. Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity to 1.201.710,00 pln, a dofinansowanie 719.371,21 pln.

W maju 2022r. sfinalizowano umowę na dostawy alternatywnego, czasowego rozwiązania zasilania kotłowni w gaz LPG. Jednocześnie IZ ? RPO WŁ wyraziła zgodę na zmianę sposobu zasilania kotłowni, do czasu budowy przyłącza gazu LNG przez firmę PSG. Jednocześnie przygotowywano się do rozpoczęcia robót budowlanych związane z modernizacją kotłowni ? wewnętrznych i zewnętrznych, a także przygotowano rozwiązanie zastępcze na dostawy ciepłej wody użytkowej do mieszkańców, w okresie modernizacji kotłowni.

Projekt jest priorytetem dla władz Gminy Piątek. Realizacja projektu w zakresie wymiany lokalnej kotłowni węglowej na gazową, należącej do SM CENTRUM, będącej obecnie jednym z  największych ?trucicieli? powietrza na terenie gminy, wpisuje się w zakres objęty Strategią Rozwoju Gminy Piątek. Pośrednio projekt wpisuje się również w obszar polityki społecznej gminy poprzez wpływ na obniżenie liczby zachorowań spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza na terenie gminy, to zaś poprawi dostępność i poziom oferowanych na terenie gminy usług medycznych.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do ograniczenia niskiej emisji z lokalnych źródeł węglowych na terenie miejscowości Piątek poprzez wymianę istniejącej węglowej kotłowni należącej do SM CENTRUM, na nowoczesną, wysokosprawną kotłownię gazową, to zaś przełoży się na poprawę stanu powietrza atmosferycznego nie tylko na terenie samej miejscowości Piątek, ale również na terenie gminy, w regionie i województwie.

04.05.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ?CENTRUM? w Piątku kontynuuje realizację projektu pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?, współfinansowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości ponad 700 tyś. pln.

W kwietniu 2022r. finalizowano poszukiwania alternatywnego, czasowego rozwiązania zasilania kotłowni w gaz ? otrzymano ofertę i propozycję umowy na czasowe dostawy gazu LPG. Jednocześnie wystąpiono do IZ ? RPO WŁ z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę sposobu zasilania kotłowni na gazem LPG, do czasu budowy przyłącza gazu LNG przez firmę PSG. Alternatywny sposób zasilania umożliwi ewentualną zmianę docelowo na gaz sieciowy, przy minimalnych kosztach inwestycyjnych, a jednocześnie pozwoli na osiągnięcie zakładanych wskaźników projektu, w tym redukcję emisji CO2.

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie następujących wskaźników:

1. wskaźniki produktu:
– Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła ? 1 szt.
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie CI01 ? 1 przedsiębiorstwo
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację CI02 ? 1 przedsiębiorstwo
– Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw CI05 ? 1 przedsiębiorstwo

2. wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)  ? 547,88 ton/rok.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do ograniczenia niskiej emisji na terenie miejscowości Piątek poprzez wymianę istniejącej węglowej kotłowni należącej do SM CENTRUM, na nowoczesną, wysokosprawną kotłownię gazową, to zaś przełoży się na poprawę stanu powietrza atmosferycznego nie tylko na terenie samej miejscowości Piątek, ale również na terenie gminy, w regionie i województwie.

01.03.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ?CENTRUM? w Piątku kontynuuje realizację projektu pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?, współfinansowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości ponad 700 tyś. pln.

W lutym 2022r. kontynuowano poszukiwania alternatywnego, czasowego rozwiązania zasilania kotłowni w gaz i ndal oczekiwano na ostateczną odpowiedź PSG w sprawie zasilania kotłowni gazem LNG.

Jednym z wyznaczonych, głównych kierunków rozwoju Gminy Piątek jest sukcesywne dążenie do poprawy warunków życia jej mieszkańców. Jednym z narzędzi pozwalającym wypełnić przyjęty priorytet działania jest min stworzenie programu ? Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek i podejmowanie w jego ramach skutecznych działań służących poprawie stanu powietrza atmosferycznego na tym obszarze poprzez min inwestowanie w rozwiązania służące oszczędności energii i jej kosztów, zapobieganie i likwidację niskiej emisji dzięki stosowaniu tych rozwiązań. Dobrze przygotowany i konsekwentnie realizowany program jest w obecnej sytuacji napędem dla podejmowanych działań służących nie tylko poprawie warunków życia mieszkańców, ale również rozwojowi gminy jako miejsca dogodnego do życia. Pośrednio wpływa on również na stworzenie szansy napływu nowych mieszkańców na teren Gminy, szczególnie ludzi młodych.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do ograniczenia niskiej emisji z lokalnych źródeł węglowych na terenie miejscowości Piątek poprzez wymianę istniejącej węglowej kotłowni należącej do SM CENTRUM, na nowoczesną, wysokosprawną kotłownię gazową, to zaś przełoży się na poprawę stanu powietrza atmosferycznego nie tylko na terenie samej miejscowości Piątek, ale również na terenie gminy, w regionie i województwie.

W projekcie uwzględniono zagadnienia dotyczące ewentualnego wpływu projektu na zmiany klimatu wg wskazówek zawartych w ?Poradniku przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe?. Oceniono wykonalność przedsięwzięcia w kontekście klimatycznym, jako odporne na zmiany klimatu, w analizie kosztów i korzyści uwzględniono ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z tytułu realizacji projektu i jej wpływ na efekty społeczne, w analizie rozpatrywanych wariantów wymiany lokalnej kotłowni dokonano oceny ryzyka klimatycznego i zanalizowano adaptację do zmian klimatu min w zakresie podatności na zmiany klimatyczne, oceny ryzyka związanego ze zmianami klimatu. Do realizacji wybrano przedsięwzięcie charakteryzujące się dużą odpornością na zmiany klimatu i potencjałem adaptacyjnym.

01.02.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ?CENTRUM? w Piątku podjęła się realizacji projektu inwestycyjnego pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości ponad 700 tyś. pln, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

W styczniu 2022r., z uwagi na opóźnienia w przekazaniu informacji, ze strony firmy PSG, dotyczącej ostatecznego terminu podłączenia obiektu kotłowni do sieci gazu LNG, podjęto działania mające na celu ostateczne rozstrzygnięcie kwestii zasilania kotłowni z sieci gazowej. Jednocześnie rozpoczęto poszukiwania alternatywnego, czasowego rozwiązania zasilania.

Warto przypomnieć, że inwestycja obejmuje roboty budowlane w zakresie przystosowania pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów i norm; zabezpieczenie konstrukcji komina; wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej pomieszczenia kotłowni; zabezpieczenie i wyposażenie p.poż. pomieszczenia kotłowni; rozmieszczenie ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku kotłowni; wykonanie instalacji elektrycznych, wod-kan i technologicznych kotłowni. Jako źródło ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zaplanowano zakup i montaż kotła gazowego, kondensacyjnego o mocy znamionowej 922kW. Ponadto do przygotowania ciepłej wody użytkowej zaprojektowano wykorzystanie baterii 3 podgrzewaczy c.w.u.

Projekt uwzględnia rozwiązania z zakresu zastosowania OZE – zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci energii słonecznej ? instalacja ogniw fotowoltaicznych – PV do produkcji energii elektrycznej, na potrzeby własne zmodernizowanej kotłowni na gazowej.

Projekt wpisuje się w dokumenty i programy na poziomie kraju, regionu i gminy, w tym min. w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek.

Celem bezpośrednim realizowanego projektu jest zwiększenie efektywności źródła ciepła poprzez likwidację kotłowni węglowej i zastąpienie jej wysokosprawną kotłownią gazową, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, co przełoży się na wyeliminowanie zużycia paliwa węglowego i w konsekwencji pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla.

03.01.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ?CENTRUM? w Piątku kontynuuje realizację projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?.

W grudniu 2021r. nadal trwała przerwa w wykonywaniu robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia wynikającą z trwających ustaleń dotyczących terminu wykonania podłączenia sieci gazu LNG.

W grudniu 2021 Spółdzielnia nadal oczekiwała na informacje dotyczące przyznania dodatkowego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Ponadto zakończyły się dwie kontrole projektu w ramach RPO wŁ na lata 2014-2020 ? kontrola realizacji projektu oraz kontrola zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ? obie kontrole zakończyły się wynikiem pozytywnym tj. nie stwierdzono uchybień ze strony Spółdzielni przy realizacji projektu.

Inwestorem i Beneficjentem głównym projektu pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową? Spółdzielnia Mieszkaniowa CENTRUM w Piątku. Beneficjentami końcowymi projektu są mieszkańcy miejscowości Piątek, w tym użytkownicy kotłowni. Wnioskodawcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa CENTRUM w Piątku. Ponadto szacuje się, że korzyści z realizacji projektu odniesie ok. 650 mieszkańców .

Ogólna szacowana kwota nakładów inwestycyjnych wynosi 1.201.710,00 PLN, w tym koszty niekwalifikowane stanowią sumę 355.390,94 PLN ( w tym VAT ? 224.710,00 PLN). Dotacja z UE wynosi 719.371,21 pln.

SM CENTRUM w Piątku, jako Beneficjent główny projektu ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?, posiada stabilność ekonomiczną i finansową. Analiza projekcji finansowych przygotowanych dla spółdzielni wskazuje, że finansowanie projektu ze środków własnych w przewidywanej wysokości jest możliwe i nie spowoduje powstania ujemnego salda przepływów pieniężnych w całym okresie trwałości produktów projektu. Realizacja Projektu nie wywoła straty w skali uniemożliwiającej jej pokrycie przez Spółdzielnię. Bilans Spółdzielni jest zrównoważony planowanymi wpływami i wydatkami mimo planowanej realizacji Projektu.

Mimo to Spółdzielnia wystąpiła do WFOŚiGW w Łodzi, w ramach wkładu własnego, o dodatkowe dofinansowanie projektu, na co uzyskała zgodę IZ.

Projekt spełnia kryteria merytoryczne określone w dokumencie ?Załącznik nr IV do Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

02.12.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ?CENTRUM? w Piątku kontynuuje realizację projektu, współfinansowanego w kwocie ponad 700 tyś. zł, ze środków Unii Europejskiej, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?.

W listopadzie 2021r. trwała przerwa w wykonywaniu robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia wynikającą z trwających ustaleń dotyczących terminu wykonania podłączenia sieci gazu LNG.

Z uwagi na przedłużające się ustalenia z dostawcą gazu LNG dotyczące podłączenia kotłowni do lokalnej sieci, wystąpiono do IZ o wydłużenie terminu realizacji inwestycji i otrzymano zgodę na powyższe.

Spółdzielnia wystąpiła o dodatkowe dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Obecnie wniosek jest w trakcie rozpatrywania.

W projekcie wykorzystano technologie, wpływające na zmniejszenie zużycia energii w istniejących instalacjach w postaci zastosowania w wymienionej kotłowni wysokosprawnego, kondensacyjnego kotła gazowego. Kotły kondensacyjne działają na zasadzie odzysku, dodatkowej energii cieplnej ze spalin, dzięki czemu charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością. Projekt zawiera rozwiązania technologiczne ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza – polega na wymianie istniejącego, indywidualnego, węglowego źródła ciepła na opalane gazem LNG, współpracującego z instalacją PV do produkcji energii elektrycznej na jego potrzeby, OZE w postaci instalacji ogniw fotowoltaicznych. Projekt uwzględnia rozwiązania z zakresu zastosowania OZE – zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci energii słonecznej ? instalacja ogniw fotowoltaicznych – PV do produkcji energii elektrycznej, na potrzeby własne zmodernizowanej kotłowni na gazowe.

W ramach wnioskowanego projektu osiągnięty zostanie efekt ekologiczny w postaci planowanego ograniczenia emisji pyłu zawieszonego PM10; obliczony jako redukcja pyłu zawieszonego w skali roku w stosunku procentowym do rocznej emisji uzyskiwanej przez wnioskodawcę w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie ? 99,51%. W ramach wnioskowanego projektu osiągnięty zostanie efekt ekologiczny w postaci planowanego ograniczenia emisji CO2; obliczony jako redukcja CO2 w skali roku w stosunku procentowym do rocznej emisji uzyskiwanej przez wnioskodawcę w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie ? 55,15%. W ramach wnioskowanego projektu osiągnięty zostanie efekt ekologiczny w postaci planowanego ograniczenia emisji benzo(a)pirenu; obliczony jako redukcja benzo(a)pirenu w skali roku w stosunku procentowym do rocznej emisji uzyskiwanej przez wnioskodawcę w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie ? 100%.

02.11.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ?CENTRUM? w Piątku kontynuuje realizację projektu, współfinansowanego w kwocie ponad 700 tyś. zł, ze środków Unii Europejskiej, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?.

W październiku 2021r. nadal trwała przerwa w wykonywaniu robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia wynikającą z trwających ustaleń dotyczących terminu wykonania podłączenia sieci gazu LNG. Ponadto przeprowadzona została kontrola projektu przez Instytucję Zarządzającą, która zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Jednocześnie z uwago na przedłużające się ustalenia z dostawcą gazu LNG dotyczące podłączenia kotłowni do lokalnej sieci, wystąpiono do IZ o wydłużenie terminu realizacji inwestycji i otrzymano zgodę na powyższe.

Tworząc dokumenty planistyczne i strategiczne Gminy Piątek, władze uwzględniły zapisy dotyczące inwestowania w infrastrukturę techniczną oraz postawiły na poprawę jakości powietrza, co stanowiło punkt wyjścia dla odpowiedniego ukierunkowania wszystkich podejmowanych działań na terenie Gminy Piątek. Ma to o tyle istotne znaczenie, że dzięki temu od samego początku decyzje gminy opierane były na dalekowzrocznym dążeniu do zdynamizowania rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców. W ramach podejmowanych dotychczas przedsięwzięć zrealizowano min. na terenie gminy wymianę źródeł energii opalanych węglem; koksem; na źródła opalane olejem opałowym w budynku użyteczności publicznej ? Szkoła Podstawowa w Czernikowie oraz eko groszkiem ? świetlica w Goślubiu oraz poddano termomodernizacji budynki użyteczności publicznej ? kompleks szkolny w Piątku (w trakcie realizacji); świetlicę w Goślubiu; budynek Urzędu Gminy w Piątku. Planowana jest również termomodernizacja szkoły w Czernikowie. W przyjęty, w dokumentach strategicznych, plan działań służących poprawie stanu powietrza na terenie gminy wpisała się również SM CENTRUM, realizując kompleksową termomodernizację swoich zasobów mieszkalnych.

W ramach realizacji strategii, w najbliższych planach jest również głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: zlokalizowanej w kompleksie szkolnym sąsiadującym z projektowanym obiektem, hali sportowej PILAWA oraz świetlic wiejskich na terenie Gminy Piątek w Konarzewie, Bielicach, Jankowie, Balkowie i Orenicach oraz budowa pasywnego przedszkola w Piątku. Na powyższe inwestycje Gmina stara się pozyskać dofinansowanie ze środków w ramach RPO WŁ.

SM CENTRUM w Piątku, podejmując kilka lat temu decyzję o termomodernizacji budynków, zrobiła to bardzo świadomie, mając plan etapowania kompleksowej modernizacji posiadanych obiektów. Przewidywał on w pierwszej kolejności docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę okien oraz regulację instalacji c.o. we wszystkich budynkach mieszkalnych. Następnie wymieniono stolarkę w pawilonie handlowym. Jako ostatni etap modernizacji zaplanowano wymianę istniejącej kotłowni węglowej na gazową, zaopatrującej w ciepło poddane termomodernizacji budynki. Realizacja tego ostatniego etapu, z uwagi na lokalizację kotłowni, uzależniona była min od budowy sieci gazowej na terenie gminy, która obecnie jest realizowana. Zatem wnioskowany projekt jest nie tylko kontynuacją i kolejnym etapem wcześniej realizowanego projektu, ale stanowił będzie jego zwieńczenie. Tym samym realizacja wnioskowanego projektu stanowi ostatni etap szerszego projektu i kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć.

Ponadto efekty wcześniej realizowanej termomodernizacji, powodującej ograniczenie zużycia energii przez budynki i obniżone zapotrzebowanie na moc znamionową urządzeń kotłowni, wykorzystywane będą do realizacji wnioskowanego projektu ? obecnie dobrane urządzenia w kotłowni gazowej odpowiadają zapotrzebowaniu ciepła budynków po modernizacji. Tym samym nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego. Realizacja wnioskowanego projektu jest również uzależniona od realizacji tego wcześniejszego przedsięwzięcia.

Wszystkie powyższe inwestycje są komplementarne z wnioskowanym projektem i stanowią wraz z nim element szerszej strategii działania skupiającej się na budowie i modernizacji szeroko pojętej infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Programu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Piątek.

Powyższe jednoznacznie wskazuje na to, że wnioskowany projekt jest elementem szerokiej strategii wypełnianej przez wiele komplementarnych ze sobą działań, jak również, że wnioskowany projekt jest kontynuacją wcześniej podejmowanych działań na rzecz rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury. Jednocześnie wnioskowany projekt to kolejny etap strategii służącej rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej gminy.

Wszystkie opisane powyżej działania ? zakończone i wnioskowane służą osiągnięciu tych samych celów ? racjonalizacji zużycia energii, rozwojowi OZE, ograniczeniu niskiej emisji na terenie gminy, poprawie stanu powietrza na terenie gminy i skierowane są do tej samej grupy docelowej ? mieszkańców gminy Piątek.

01.10.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ?CENTRUM? w Piątku realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?.

Dotacja z UE pozyskana na realizację projektu wynosi ponad 700 tyś. pln, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

We wrześniu 2021r. miała miejsce przerwa w wykonywaniu robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia wynikającą z trwających ustaleń dotyczących terminu wykonania podłączenia sieci gazu LNG.

W projekcie uwzględniono zagadnienia dotyczące ewentualnego wpływu projektu na zmiany klimatu wg wskazówek zawartych w ?Poradniku przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe?. Oceniono wykonalność przedsięwzięcia w kontekście klimatycznym, jako odporne na zmiany klimatu, w analizie kosztów i korzyści uwzględniono ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z tytułu realizacji projektu i jej wpływ na efekty społeczne, w analizie rozpatrywanych wariantów wymiany lokalnej kotłowni dokonano oceny ryzyka klimatycznego i zanalizowano adaptację do zmian klimatu min w zakresie podatności na zmiany klimatyczne, oceny ryzyka związanego ze zmianami klimatu. Do realizacji wybrano przedsięwzięcie charakteryzujące się dużą odpornością na zmiany klimatu i potencjałem adaptacyjnym.

Projekt jest priorytetem dla władz Gminy Piątek. Realizacja projektu w zakresie wymiany lokalnej kotłowni węglowej na gazową, należącej do SM CENTRUM, będącej obecnie jednym z  największych ?trucicieli? powietrza na terenie gminy, wpisuje się w zakres objęty Strategią Rozwoju Gminy Piątek. Pośrednio projekt wpisuje się również w obszar polityki społecznej gminy poprzez wpływ na obniżenie liczby zachorowań spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza na terenie gminy, to zaś poprawi dostępność i poziom oferowanych na terenie gminy usług medycznych.

W zidentyfikowanych na terenie gminy głównych problemach wyspecyfikowano min. problemy związane z ochroną środowiska, w tym w ramach oczekiwań mieszkańców wyspecyfikowano min. spadek emisji zanieczyszczeń do atmosfery.  Realizacja projektu ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową? wpłynie na częściowe ograniczenie powyższych problemów. Realizacja projektu pozwoli na rozwiązanie części problemów związanych z ochroną środowiska, głównie na polu ograniczenia niskiej emisji ze źródeł konwencjonalnych – węglowych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W świetle powyższego projekt ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową? jest priorytetem dla władz gminy Piątek, gdyż wpisuje się w programowe założenia Gminy.

02.09.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?CENTRUM? w Piątku realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?.

Dotacja z UE pozyskana na realizację projektu wynosi 719.371,21 zł., co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

W sierpniu 2021r. zakończono kompletację dostaw urządzeń oraz zrealizowano roboty budowlane w zakresie komina kotłowni. Ponadto złożono wniosek o płatność rozliczający zaliczkę w ramach RPO WŁ na współfinansowanie zadania.

Celem bezpośrednim realizowanego projektu jest ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie sprawności lokalnej, indywidualnej kotłowni poprzez wymianę wyeksploatowanych urządzeń zasilanych miałem węglowym na wysokosprawne, zasilane gazem LNG, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Powyższe przełoży się na uniknięcie zużycia paliwa węglowego i w konsekwencji pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. Miarą osiągnięcia celu będzie spadek w ciągu roku emisji gazów cieplarnianych rozumiany jako różnica emisja pomiędzy stanem przed i po realizacji projektu. Celem szczegółowym realizacji jest lepsza jakość powietrza.

Władze Gminy Piątek, wspólnie z innymi działającymi na terenie gminy jednostkami, w  tym SM CENTRUM, stawiają na dynamiczny rozwój potencjału społeczno?gospodarczego. W tym celu od dłuższego czasu planują i podejmują się realizacji zadań logicznie ze sobą powiązanych, bowiem kompleksowość realizowanych inwestycji jest gwarantem osiągnięcia zamierzonych celów. Dotychczas działania te skoncentrowane były na zastępowaniu źródeł opalanych paliwem stałym w obiektach użyteczności publicznej, źródłami opalanymi olejem opałowym lub ekogroszkiem oraz na częściowej termorenowacji obiektów. Jednocześnie władze gminy pracowały nad stworzeniem warunków dla rozwoju energetyki odnawialnej na swoim terenie.

Przedmiotowy projekt jest kolejnym etapem podejmowanych działań. Gmina Piątek sukcesywnie od kilku lat realizuje przedsięwzięcia, spójne ze sobą i mające wpływ na poprawę jakości powietrza i ograniczenie zużycia energii, a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej. Jednym z elementów całościowego programu mającego zapewnić rozwój społeczno-gospodarczy jest stworzenie i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Piątek. Jednym z elementów wskazanych do realizacji w PGN jest wsparcie wymiany nieefektywnych, wyeksploatowanych pieców, głównie węglowych, na ekologiczne piece niskoemisyjne. Wnioskowany projekt wypełnia założenia powyższego programu. Władze gminy liczą na to, że konsekwentnie realizowane działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji pochodzącej ze spalania paliw konwencjonalnych przełożą się min na wzrost konkurencyjności gminy w regionie oraz zwiększone zainteresowanie gminą jako miejscem dogodnym do życia i zamieszkania. Niewątpliwie celem projektu jest również poprawa warunków życia jej mieszkańców.

03.08.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa ?CENTRUM? w Piątku kontynuuje realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?. Środki pozyskane w ramach RPO WŁ stanowią 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, co stanowi ponad 700.000 pln.

W lipcu 2021r. dokonywano kompletacji dostaw urządzeń oraz realizowano roboty budowlane w zakresie komina kotłowni. Ponadto wystąpiono i otrzymano pierwszą zaliczkę w ramach RPO WŁ na współfinansowanie zadania.

Gmina Piątek posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek, uzgodniony przez RDOŚ w Łodzi, przyjęty uchwałą Rady Gminy Piątek oraz zaopiniowany przez WFOŚiGW w Łodzi. Wnioskowany projekt ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową? realizuje działania wpisane i objęte Planem Gospodarki Niskoemisyjnej tj.:

– I sektor budownictwa mieszkaniowego ? zadanie 1 ?Ograniczenie niskiej emisji ? wymiana źródeł ciepła i modernizacji systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych? – realizacja projektu zakłada wspieranie przez gminę, z wykorzystaniem środków zewnętrznych, wymiany nieefektywnych, wyeksploatowanych pieców, głównie węglowych, na ekologiczne piece niskoemisyjne.

Projekt zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci energii słonecznej ? instalacja ogniw fotowoltaicznych – PV do produkcji, na potrzeby własne wymienionej kotłowni gazowej, energii elektrycznej.

01.07.2021

Projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową? jest w fazie realizacji.

W czerwcu 2021r. kontynuowano uzgodnienia z dostawcą gazu na terenie Gminy Piątek, z którego zasilana ma być zmodernizowana kotłownia oraz prace przygotowawcze do wykonania robót budowlanych w zakresie komina kotłowni. Zakończono ponadto rozliczenie pierwszego finansowego wniosku o płatność w ramach RPO WŁ i otrzymano refundację za wcześniej poniesione koszty w ramach projektu.

Projekt realizowany jest przy udziale środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ? dofinansowanie wynosi ponad 700 tyś. zł., a koszt całkowity to 1200 tyś zł. W maju 2021r.kontynuowano rozliczenie prac przygotowawczych projektu w ramach pierwszego wniosku o płatność.

Jednym z wyznaczonych, głównych kierunków rozwoju Gminy Piątek jest sukcesywne dążenie do poprawy warunków życia jej mieszkańców. Jednym z narzędzi pozwalającym wypełnić przyjęty priorytet działania jest min stworzenie programu ? Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek i podejmowanie w jego ramach skutecznych działań służących poprawie stanu powietrza atmosferycznego na tym obszarze poprzez min inwestowanie w rozwiązania służące oszczędności energii i jej kosztów, zapobieganie i likwidację niskiej emisji dzięki stosowaniu tych rozwiązań. Dobrze przygotowany i konsekwentnie realizowany program jest w obecnej sytuacji napędem dla podejmowanych działań służących nie tylko poprawie warunków życia mieszkańców, ale również rozwojowi gminy jako miejsca dogodnego do życia. Pośrednio wpływa on również na stworzenie szansy napływu nowych mieszkańców na teren Gminy, szczególnie ludzi młodych.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do ograniczenia niskiej emisji z lokalnych źródeł węglowych na terenie miejscowości Piątek poprzez wymianę istniejącej węglowej kotłowni należącej do SM CENTRUM, na nowoczesną, wysokosprawną kotłownię gazową, to zaś przełoży się na poprawę stanu powietrza atmosferycznego nie tylko na terenie samej miejscowości Piątek, ale również na terenie gminy, w regionie i województwie.

01.06.2021

Trwa realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?.

W maju 2021r. kontynuowano uzgodnienia z dostawcą gazu na terenie Gminy Piątek, z którego zasilana ma być zmodernizowana kotłownia, w związku z tym Wykonawca robót przedstawił do akceptacji zaktualizowanych harmonogram prac. Trwają prace przygotowawcze do wykonania robót budowlanych w zakresie komina kotłowni.

Projekt realizowany jest przy udziale środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ? dofinansowanie wynosi ponad 700 tyś. zł., a koszt całkowity to 1200 tyś zł. W maju 2021r.kontynuowano rozliczenie prac przygotowawczych projektu w ramach pierwszego wniosku o płatność.

Wnioskowany projekt ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową? wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa IV ?Gospodarka niskoemisyjna?; priorytet inwestycyjny 4e ?promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu?; cel szczegółowy ? Lepsza jakość powietrza.?

Realizacja projektu zgodna jest ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 . Projekt wpisuje się w sferę funkcjonalno-przestrzenną:

  • obszar priorytetowy: spójność gospodarcza,
  • cel strategiczny: zrównoważony rozwój przestrzenny regionu z silnie powiązanym systemem osadniczym, z nowoczesną infrastrukturą i racjonalnie wykorzystywanymi zasobami środowiska przyrodniczego,
  • cel operacyjny 7: wysoka jakość i dostępność infrastruktury transportowej i technicznej,
  • strategiczny kierunek działania 7.2 ? Wzmocnienie i rozwój systemów infrastruktury technicznej

ponieważ jego realizacja bezpośrednio wpłynie na podniesienie i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, dzięki zastosowaniu OZE do produkcji energii elektrycznej na potrzeby kotłowni oraz racjonalne wykorzystywanie zasobów środowiska przyrodniczego, dzięki podniesieniu sprawności urządzeń kotłowni, a tym samym ograniczeniu wytwarzanej energii. Założenia wnioskowanego projektu pozostają w zgodzie ze strategicznymi kierunkami działań ? wzmocnienie i rozwój systemów infrastruktury technicznej ? 7.2.1 ? zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetyka, ciepłownictwo, gazownictwo.

Wnioskowany projekt realizowany jest na obszarze na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) zdefiniowanych jako Obszar rozwoju intensywnego rolnictwa.

06.05.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko ? Własnościowa CENTRUM w Piątku kontynuuje realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?.

W kwietniu 2021r. podjęto uzgodnienia z dostawcą gazu na terenie Gminy Piątek, z którego zasilana ma być zmodernizowana kotłownia oraz kontynuowano przygotowania do realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji ? zamówione zostały urządzenia dla nowego źródła ciepła.

Projekt realizowany jest przy udziale środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ? dofinansowanie wynosi ponad 700 tyś. zł., a koszt całkowity to 1200 tyś zł.

Realizacja projektu inwestycyjnego jest kompatybilna z założeniami i wytycznymi Polityki Spójności na lata 2014-2020. Przedmiotowy projekt jest zgodny z powyższym celami, ponieważ w swoich zamierzeniach zakłada podejmowanie działań zmierzających do likwidacji kotłowni węglowej, a tym samym ograniczenia niskiej emisji na terenie miejscowości Piątek oraz stosowania odnawialnych źródeł energii zamiast źródeł konwencjonalnych ? zasilanie wymienionej kotłowni w energię elektryczną ze źródła odnawialnego ? instalacji PV. Tym samym udział projektu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną jest znaczący, szczególnie w odniesieniu do obszaru gminy Piątek. W konsekwencji realizacja projektu wpływa na likwidację ubóstwa energetycznego i sprzyja inteligentnemu i zrównoważonemu rozwojowi, a także wzrostowi konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, to zaś w bezpośredni sposób przekłada się na rozwój społeczny i gospodarczy.

Projekt jest elementem szerokiej strategii wypełnianej przez wiele komplementarnych ze sobą działań, a także jest kontynuacją wcześniej podejmowanych działań na rzecz rozbudowy i modernizacji lokalnej infrastruktury. Jednocześnie wnioskowany projekt to kolejny etap strategii służącej rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątek.

06.04.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko ? Własnościowa CENTRUM w Piątku realizuje projekt inwestycyjny pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?. W marcu 2021r. kontynuowano przygotowania do realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji ? organizowano plac budowy.

Projekt realizowany jest przy udziale środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ? dofinansowanie wynosi ponad 700 tyś. zł., a koszt całkowity to 1200 tyś zł.

Projekt obejmuje likwidację  istniejącej kotłowni węglowej i wykonanie w jej miejsce nowoczesnej, wysokosprawnej kotłowni opalanej gazem LNG. Kotłownia wyposażona będzie ponadto w instalację odnawialnych źródeł energii w postaci ogniw fotowoltaicznych, produkującą część energii elektrycznej dla potrzeb zmodernizowanej kotłowni.

W ramach realizacji projektu promowane będzie bezpośrednio efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi, zapobieganie zmianom klimatu, a pośrednio promowana będzie różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku związanemu z negatywnym oddziaływaniem na środowisko poprzez pozyskanie i wykorzystanie w projekcie materiałów nie powodujących degradacji środowiska i urządzeń energooszczędnych.

W projekcie wykorzystano zasady uniwersalnego projektowania. Zasada uniwersalnego projektowania spełniona zostanie na wszystkich etapach realizacji projektu, w tym na etapie przygotowawczym poprzez zachowanie zasad dostępności np. w formie elektronicznej, dokumentacji projektowej przedsięwzięcia i informacji o planowanym projekcie m.in. poprzez możliwość zmiany rozmiaru czcionki, włączenia wersji kontrastowej, przejrzystego i łatwego w obsłudze układu wizualnego strony i menu czy czytelnych i zrozumiałych treści. Ponadto planowane prace inwestycyjne, dzięki poprawie sprawności kotłowni, wpłyną na poprawę jakości życia wszystkich mieszkańców, również tych niepełnosprawnych intelektualnie, poprzez poprawę komfortu cieplnego w obsługiwanych przez kotłownię obiektach. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie wpływa na ich szybszą i skuteczniejszą rehabilitację. Należy się więc spodziewać, że przeprowadzona inwestycja, dzięki poprawie komfortu cieplnego, przyniesie pozytywny efekt w tym zakresie. Ponadto przy realizacji przedsięwzięcia, w tym w odniesieniu do robót budowlanych, prac projektowych, monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji zaangażowane będą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, bez dyskryminacji ze względu na wskazane powyżej kryteria. Przyjęty sposób przekazywania informacja o realizacji projektu ze środków UE, sprawia że będzie  ona na równi dostępna dla wszystkich odbiorców bez dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, różne rodzaje niepełnosprawności, wiek lub orientację seksualną. W ramach projektu zaplanowano min umieszczenie informacji  wraz z opisem projektu na stronie internetowej, która będzie spełniała wymagania §19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. poz. 526, z późn. zm.) – wymagania Web Content Acccessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia m.in. poprzez możliwość włączenia wersji kontrastowej, przejrzystego i łatwego w obsłudze układu wizualnego czy czytelnych i zrozumiałych treści.

04.03.2021

Zakończono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?. W lutym 2021r. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych i przekazano mu plac budowy. Obecnie gotowe są dokumenty dla nadzoru budowlanego, w celu zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.

Dzięki współfinansowaniu projektu jest ze środków unijnych, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w wysokości ponad 700 tyś. zł. możliwa jest realizacja inwestycji w oparciu o nowoczesne urządzenia, dobrej jakości.

Przedmiotem projektu jest wymiana istniejącej kotłowni węglowej, należącej do SM CENTRUM w Piątku, na nowoczesną, wysokosprawną kotłownię zasilaną gazem LNG z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii ? OZE w postaci instalacji PV zasilającej gazową kotłownię w energię elektryczną.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Piątek, w tym korzystających i mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie węglowej kotłowni objętej wnioskowanym projektem. Do SM CENTRUM wielokrotnie zgłaszane były skargi, zapytania i zapotrzebowanie na likwidację tego węglowego, niezwykle uciążliwego dla otoczenia, źródła energii. Obecna lokalna kotłownia węglowa jest jednym z największych ?trucicieli? na terenie miejscowości Piątek. SM CENTRUM, reagując na niniejsze zapotrzebowanie oraz z uwagi na fakt bezpośredniego wpływu inwestycji na poprawę jakości życia w Piątku, podjęła działania zmierzające do realizacji niniejszego projektu.

Z uwagi na zgłaszaną, wyjątkową uciążliwość węglowej kotłowni, szczególnie w okresie grzewczym, oraz występujące problemy z jej eksploatacją, z uwagi na wieloletni okres eksploatowanych w niej urządzeń, co znacząco wpływa na jej niską sprawność, SM CENTRUM, będąca właścicielem kotłowni, zadecydowała o podjęciu działań mających na celu jej wymianę. Ideą przedmiotowego projektu jest poprawa dostępności mieszkańców do nowoczesnych rozwiązań energetycznych i przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. Zasadniczym zamiarem przedsięwzięcia jest ograniczenie zużycia energii ze źródła węglowego oraz umożliwienie poprawy stanu jakości powietrza na terenie gminy Piątek, w regionie i województwie.

02.02.2021

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?. W postępowaniu złożono łącznie 6 ofert, które obecnie są rozpatrywane. W lutym 2021 r. zaplanowano zawarcie umowy z wykonawcą i ustalenie szczegółowego harmonogramu realizacji prac.

Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w wysokości ponad 700 tyś. zł. Dla niewielkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jaką jesteśmy jest to kwota bardzo znacząca, bez której modernizacja istniejącej kotłowni węglowej nie byłaby możliwa.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do ograniczenia niskiej emisji z lokalnych źródeł węglowych na terenie miejscowości Piątek poprzez wymianę istniejącej węglowej kotłowni należącej do SM CENTRUM, na nowoczesną, wysoko sprawną kotłownię gazową, to zaś przełoży się na poprawę stanu powietrza atmosferycznego nie tylko na terenie samej miejscowości Piątek, ale również na terenie gminy, w regionie i województwie.

Opierając się na wytycznych Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek oraz mając na uwadze budowę sieci gazowej rozprowadzającej w bezpośredniej lokalizacji kotłowni węglowej, SM CENTRUM podjęła decyzję o wymianie, będącej w jej zasobach, lokalnej kotłowni węglowej na zasilaną gazem LNG. Objęty niniejszym projektem zakres działań stanowi zbiór przemyślanych, kompleksowych rozwiązań, łączących zarówno oszczędność energii jak i stosowanie energii odnawialnej, zaplanowano bowiem, dla zasilania w energię elektryczną kotłowni, budowę instalacji PV. Podkreślić należy, że poza wskazanymi głównymi aspektami podejmowanych działań, nie bez znaczenia jest uzyskanie w wyniku ich podjęcia efektu ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie Gminy.

05.01.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ?CENTRUM? w Piątku rozpoczęła realizację projektu pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?.
Udzielone, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu, pozwala na kompleksową realizację inwestycji w oparciu o optymalne, ale kosztowne rozwiązania, w dość krótkim czasie. Współfinansowanie pozwoli zrealizować roboty budowlane z wykorzystaniem materiałów i urządzeń dobrej jakości.

Wnioskowany projekt ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową? wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa IV ?Gospodarka niskoemisyjna?; priorytet inwestycyjny 4e ?promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu?; cel szczegółowy ? Lepsza jakość powietrza.?

Obecnie Spółdzielnia jest w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu. Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą ? styczeń 2021r.

W ramach realizowanego projektu planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników postępu rzeczowego projektu:
– produktu:
– Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła ? 1 szt.
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie CI01 ? 1 przedsiębiorstwo
– Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację CI02 ? 1 przedsiębiorstwo
– Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw CI05 ? 1 przedsiębiorstwo

– rezultatu bezpośredniego:
– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34)  ? 547,88 ton/rok.

Powyższe będzie możliwe dzięki likwidacji lokalnej kotłowni węglowej i zastąpieniu jej kotłownią opalaną gazem.

 
19.11.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ?CENTRUM? w Piątku rozpoczyna realizację projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. ?Wymiana lokalnej kotłowni węglowej na gazową?.

Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity to 1.201.710,00 pln, a dofinansowanie 719.371,21 pln.

? Obecnie oczekujemy na zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach RPO WŁ, a następnie przystąpimy do przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu. Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą ? grudzień 2020r. Okres realizacji zaplanowano na lata 2020 ? 2022 ? informuje Tomasz Kucharczyk, prezes SML-W Centrum w Piątku.

Celem bezpośrednim realizowanego projektu jest zwiększenie efektywności źródła ciepła poprzez likwidację kotłowni węglowej i zastąpienie jej wysokosprawną kotłownią gazową, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, co przełoży się na wyeliminowanie zużycia paliwa węglowego i w konsekwencji pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla.

Celem szczegółowym realizacji jest lepsza jakość powietrza. Efektem realizacji projektu, dzięki wykorzystaniu w nim rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii będzie również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego nie tylko samej gminy, ale również województwa łódzkiego. Projekt wpłynie ponadto na podniesienie konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy i regionu, a w dalszej perspektywie i województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.

Skip to content