Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku

Trwają prace wykończeniowe wewnętrzne, zewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu w obiekcie przedszkola w Piątku. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WŁ, w perspektywie finansowej 2014-2020. Projekt dofinansowywany jest z UE w formie dotacji w wysokości 3 926 894,09 zł., co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

W listopadzie i grudniu 2023r. wykonywano sufity podwieszone, montowano oświetlenie wewnętrzne, zrealizowano gruntowy wymiennik ciepła.
Obiekt objęty projektem spełnia definicję budynku pasywnego tj.:
– komfort cieplny uzyskiwany przy sezonowym zużyciu ciepła na ogrzewanie na poziomie nieprzekraczającym 15 kWh/(m2xrok)
– wykorzystanie jedynie podgrzewanego lub ochładzanego powietrza zewnętrznego, dostarczanego w ilości potrzebnej do osiągnięcia jakości powietrza wewnętrznego;
– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 120 kWh/(m2 x rok); – komfort cieplny utrzymywany przy małych jednostkowych strumieniach ciepła, dzięki czemu nie jest wymagane stosowanie aktywnych układów ogrzewczych i klimatyzacyjnych;
– pasywne wykorzystywanie źródła ciepła w postaci osób przebywających w budynku, urządzeń elektrycznych i promieniowania słonecznego;
– uzyskiwanie komfortu cieplnego w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych poprzez dogrzewanie powietrza wentylacyjnego;
– przegrody zewnętrzne budynku zapewniają wysoką izolacyjność całej bryły – współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych max 0,15 W/(m2 x K);
– pasywne okna – współczynnik U – poniżej 0,80 W/(m2 x K)) i współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie około 50%.

 

Działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska”, w oparciu o złożony wniosek o dofinansowanie w dniu 07.10.2022 r. zarejestrowany pod nr N2213387W, w związku z Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Nr 3312/2023 z dnia 13.03.2023 r. oraz w związku z Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi Nr 29/111/2023 z dnia 21.03.2023 r., FUNDUSZ oświadcza, że udziela BENEFICJENTOWI dofinansowania na realizację zadania zwanego dalej Zadaniem:
„Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku”
w formach pożyczki oraz dotacji zwanych dalej łącznie Dofinansowaniem, do łącznej wysokości 2 344 938,00 zł (słownie złotych: dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem 00/100), w tym w formie:
1) Pożyczki w kwocie 1641457,00 zł (słownie złotych: jeden milion sześćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem 00/100), zwanej dalej Pożyczką oraz
2) Dotacji do wysokości 703 481,00 zł (słownie złotych: siedemset trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden 00/100), zwanej dalej Dotacją, przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć 30% kwoty udzielanego Dofinansowania.
Koszt całkowity Zadania i jego zakres rzeczowy określa Harmonogram rzeczowo-finansowy z dnia 20.04.2023 r. zwany dalej Harmonogramem, stanowiący załącznik do Umowy.
  www.wfosigw.lodz.pl

 

sierpień 2023

Kontynuowane są roboty budowlane i instalacyjne wewnętrzne w obiekcie pasywnego przedszkola w Piątku. Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Ogólna wartość robót budowlanych to ponad 7 mln zł, w tym przyznana dotacja z UE wynosi blisko 4 mln pln, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

W lipcu 2023r. wykonywano docieplenie podłóg, wylewano posadzki, realizowano roboty wykończeniowe elewacji budynku. Trwają również roboty instalacyjne wewnętrzne, zamówione zostały urządzenia do wentylacji pomieszczeń. Trwa kompletacja materiałów wykończeniowych.

Zasadniczym zamiarem przedsięwzięcia jest takie zminimalizowanie zużycia energii szczególnie ze źródeł konwencjonalnych, które umożliwi znaczącą i zauważalną oszczędność kosztów eksploatacyjnych w stosunku do budynku referencyjnego (o takich samych parametrach lecz bez zastosowania rozwiązań pasywnych), na poziomie stanowiącym zachętę dla mieszkańców gminy i innych samorządów do stosowania podobnych rozwiązań.

Projekt wpłynie na podniesienie konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy i regionu, a w dalszej perspektywie i województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.

W ramach projektu planowane jest osiągnięcie wskaźników postępu rzeczowego projektu:

produktu:
– Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego – 1 szt.
– rezultatu bezpośredniego:
– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych CI34 – 53,44 ton równoważnika CO2/rok.
– horyzontalne:
– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

lipiec 2023

Trwające roboty budowlane budowy pasywnego przedszkola w Piątku weszły w kolejny etap realizacji – trwają intensywne roboty budowlane i instalacyjne wewnętrzne w obiekcie. Projekt uzyskuje na bieżąco wsparcie w ramach środków unijnych RPO WŁ na lata 2014-2020,w  formie wypłacanych sukcesywnie zaliczek. Powyższe pozwala na sprawną jego realizację.

Ogólna wartość robót budowlanych to ponad 7 mln zł, w tym przyznana dotacja z UE wynosi blisko 4 mln pln.

Wnioskowany projekt „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku” wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa IV „Gospodarka niskoemisyjna”; priorytet inwestycyjny 4e „promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu”; cel szczegółowy – Lepsza jakość powietrza.”

W czerwcu 2023r. kontynuowano były również roboty budowlane w zakresie elewacji budynku. Miało również miejsce kolejne fakturowanie w ramach inwestycji. W związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz opóźnieniami w dostawie niektórych materiałów, Gmina wystąpiła do Instytucji Zarządzającej o wydłużenie terminu realizacji do października 2023r. Zgoda taka została udzielona.

Projekt obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektu pasywnego przedszkola. Z uwagi na konieczność budowy nowego obiektu użyteczności publicznej – budynek przedszkola, władze gminy zadecydowały o podjęciu działań mających na celu uzyskanie maksymalnego poziomu jego energooszczędności. W projekcie wykorzystano zasady uniwersalnego projektowania poprzez pełną dostępność budynku przedszkola/żłobka dla wszystkich mieszkańców pełno i niepełnosprawnych.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do powstania obiektów wzorcowych – demonstracyjnych pod względem minimalizacji zużycia energii cieplnej i elektrycznej, a tym samym stworzy warunki zachęty dla innych inwestorów, to zaś przełoży się na poprawę stanu powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Piątek, w regionie i województwie.

czerwiec 2023

Trwają intensywne prace na placu budowy pasywnego przedszkola w Piątku, współfinansowanego ze środków unijnych, w ramach projektu pn.Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku. Obecnie kontynuowane są prace elewacyjne oraz roboty wewnątrz budynku.

Ogólna wartość robót budowlanych to ponad 7 mln zł, w tym przyznana dotacja z UE wynosi blisko 4 mln pln.

W maju 2023r. kontynuowano roboty budowlane w zakresie elewacji budynku, prac budowlanych i instalacyjnych wewnętrznych. W maju 2023r. złożono wniosek o płatność, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, rozliczający zaliczkę oraz o refundację poniesionych kosztów.

Zasadniczym zamiarem przedsięwzięcia jest takie zminimalizowanie zużycia energii szczególnie ze źródeł konwencjonalnych, które umożliwi znaczącą i zauważalną oszczędność kosztów eksploatacyjnych w stosunku do budynku referencyjnego (o takich samych parametrach lecz bez zastosowania rozwiązań pasywnych), na poziomie stanowiącym zachętę dla mieszkańców gminy i innych samorządów do stosowania podobnych rozwiązań.

Z uwagi na konieczność budowy nowego obiektu użyteczności publicznej – budynek przedszkola, władze gminy zadecydowały o podjęciu działań mających na celu uzyskanie maksymalnego poziomu jego energooszczędności. Ideą przedmiotowego projektu jest spełnienie przez wskazany obiekt obowiązujących aktualnie wytycznych dla budynków pasywnych tj. „komfort cieplny uzyskiwany przy sezonowym zużyciu ciepła na ogrzewanie/chłodzenie na poziomie nieprzekraczającym 15 kWh/(m2 x rok) wykorzystując jedynie podgrzewane lub ochładzane powietrze zewnętrzne, dostarczane w ilości potrzebnej do osiągnięcia jakości powietrza wewnętrznego; wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla pasywnego budynku użyteczności publicznej nie powinien przekraczać 120 kWh/(m2 x rok); komfort cieplny utrzymywany przy małych jednostkowych strumieniach ciepła, dzięki czemu nie jest wymagane stosowanie aktywnych układów ogrzewczych i klimatyzacyjnych; pasywne wykorzystywanie źródła ciepła w postaci osób przebywających w budynku, urządzeń elektrycznych, czy promieniowania słonecznego; uzyskiwanie komfortu cieplnego w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych poprzez dogrzewanie powietrza wentylacyjnego; przegrody zewnętrzne budynku zapewniają wysoką izolacyjność całej bryły tj. współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych nie większy niż 0,15 W/(m2 x K); pasywne okna, dla których współczynnik U jest poniżej 0,80 W/(m2 x K), a współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie g wynosi około 50%.

Projekt wpłynie na podniesienie konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy i regionu, a w dalszej perspektywie i województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.

Budynek będzie pasywny tzn. jego zużycie energii ograniczone będzie do minimum, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku jego realizacji to 53,44 ton równoważnika CO2/rok.

Budynek dostosowany będzie do potrzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności, w tym ruchowej.

kwiecień 2023

Kontynuowane są roboty budowlane w ramach realizacji nowego obiektu pasywnego przedszkola w Piątku. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020. Dotacja z UE wynosi blisko 4 mln zł i stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozyskane dofinansowanie umożliwiło realizację projektu na tak szeroką skalę, pozwoliło również na zastosowanie dobrych jakościowo urządzeń i materiałów.

W marcu 2023r. kontynuowano roboty budowlane w zakresie dachu budynku, ścian zewnętrznych ? wykonano warstwę docieplającą, wewnętrznych i instalacji, trwała kompletacja materiałów i urządzeń. W marcu 2023r. zakończyła się kontrola planowa inwestycji w ramach RPO WŁ ? nie wykazano nieprawidłowości w realizacji inwestycji.

Projekt obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektu pasywnego przedszkola o powierzchni ok. 1060 m2. Zamawiający, w ramach inwestycji, zrezygnował z oddziału żłobka na rzecz zwiększenia miejsc dla dzieci w przedszkolu. Powyższe spowodowane zostało utrwalającą się zmianą w tendencjach demograficznych i sukcesywnie wzrastającym zapotrzebowaniem na miejsca w przedszkolu.

Zrealizowanie projektu o charakterze demonstracyjnym, jakim jest przedsięwzięcie, przyczyni się do popularyzacji i rozpowszechnienia idei budownictwa pasywnego. Minimalizacja zużycia energii cieplnej i elektrycznej przez obiekt służyć będzie jako dobra praktyka i przykład dla innych samorządów.

Realizacja projektu wpisuje się w główne cele gospodarki energetycznej kraju, województwa i regionu, a także kierunki działań sformułowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Piątek – ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi.

marzec 2023

Trwają roboty budowlane polegające na budowie nowego obiektu pasywnego przedszkola z funkcją demonstracyjną. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020. Dotacja z UE wynosi blisko 4 mln zł i stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

W lutym 2023r. kontynuowano roboty budowlane w zakresie dachu budynku i instalacji, nadal trwała kompletacja materiałów i urządzeń. W lutym 2023r. przeprowadzona została, przez IZ, kontrola planowa inwestycji.

Pasywnego budynek przedszkola stanowić będzie część kompleksu budynków z funkcją edukacyjną przy ul. Szkolnej w Piątku. Projekt został podjęty z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na tego typu obiekt ? obecnie w Piątku funkcjonuje wyłącznie przedszkole, które korzysta z lokali szkoły podstawowej. Budynek dostosowany będzie również do potrzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności, w tym ruchowej.

Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności społeczno- gospodarczej Gminy Piątek, przeciwdziałanie jej marginalizacji społecznej i gospodarczej. Zakłada się, że zrealizowanie projektu wpłynie pozytywnie na wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze wiejskim jakim jest Gmina Piątek.

Projekt spełnia kryteria merytoryczne określone w dokumencie ?Załącznik nr IV do Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zrealizowanie projektu przyczyni się do zminimalizowania zużycia energii cieplnej i elektrycznej produkowanej w źródle konwencjonalnym, w tym samym uniknięcia niskiej emisji na terenie Gminy Piątek. Powyższe wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego w postaci poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Piątek. Dzięki zastosowaniu w ramach projektu rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii nastąpi ograniczenie produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych. Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego na terenie gminy powinna wpłynąć na wzrost atrakcyjności społeczno-gospodarczej tego terenu.

luty 2023

Na terenie miasta Piątek trwają roboty budowlane polegające na budowie nowego obiektu pasywnego przedszkola z funkcją demonstracyjną. Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości 3 926 894,09 pln, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

W styczniu 2023r. kontynuowano roboty budowlane, głównie w zakresie dachu budynku i instalacji, nadal trwała kompletacja materiałów i urządzeń. W styczniu 2023r. IZ zaakceptowała wniosek o płatności rozliczający zaliczkę otrzymaną w listopadzie 2022r. oraz o refundację. IZ zaakceptowała również zmiany dokonane w dokumentacji projektowej w stosunku do PFU dotyczące głównie powierzchni pomieszczeń, kubatury budynku i wyposażenia w poszczególne instalacje wewnętrzne.

Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych przez władze gminy od kilku lat, systematycznie zmierzających do ograniczenia na terenie gminy niskiej emisji. Wnioskowany projekt jest kontynuacją i kolejnym etapem wcześniej zrealizowanego projektu, z udziałem środków unijnych, polegającego na kompleksowej termomodernizacji sąsiednich budynków szkolnych przy ul. Szkolnej 1. W trakcie realizacji jest również projekt polegający na termomodernizacji hali sportowej PILAWA należącej do obiektu szkolnego. Tym samym realizacja wnioskowanego projektu stanowi ostatni etap szerszego projektu i kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć.

Wszystkie opisane powyżej działania służą osiągnięciu tych samych celów ? racjonalizacji zużycia energii, rozwojowi OZE, ograniczeniu niskiej emisji na terenie gminy, poprawie stanu powietrza na terenie gminy i skierowane są do tej samej grupy docelowej ? mieszkańców gminy Piątek.

styczeń 2023

Gmina Piątek realizuje roboty budowlane w ramach projekt współfinansowanego ze środków unijnych pn. ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku?. Dofinansowanie UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 wynosi 3 926 894,09 pln, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.
W grudniu 2022r. kontynuowano roboty budowlane – ściany nośne i działowe, dach oraz kompletację materiałów i urządzeń ? okna i drzwi, elewacje, instalacje sanitarne i elektryczne. Nastąpiło również kolejne fakturowane robót budowlanych w ramach inwestycji. W grudniu 2022r. rozliczono zaliczkę otrzymaną w listopadzie 2022r. ze środków RPO WŁ.

Zrealizowanie projektu przyczyni się do zminimalizowania zużycia energii cieplnej i elektrycznej produkowanej w źródle konwencjonalnym, w tym samym uniknięcia niskiej emisji na terenie Gminy Piątek. Powyższe wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego w postaci poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Piątek. Dzięki zastosowaniu w ramach projektu rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii nastąpi ograniczenie produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych. Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego na terenie gminy powinna wpłynąć na wzrost atrakcyjności społeczno-gospodarczej tego terenu.

Realizacja projektu wpisuje się w główne cele gospodarki energetycznej kraju, województwa i regionu, a także kierunki działań sformułowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Piątek – ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi.

Osiągnięciem celu społecznego, dzięki uniknięciu emisji gazów cieplarnianych, będą wymierne oszczędności z tytułu uniknięcia wizyt i konsultacji lekarskich oraz kosztów lekarstw, spowodowanych głównie reakcją górnych i dolnych dróg oddechowych na stopień zanieczyszczenia powietrza.
Celem pośrednim realizowanej inwestycji będzie promocja Gminy jako samorządu wspierającego działania służące bezpośrednio jej mieszkańcom i zmierzającą sukcesywnie do poprawienia warunków życia jej mieszkańców.

grudzień 2022

Gmina Piątek rozpoczęła realizację robót budowlanych w ramach projekt współfinansowanego ze środków unijnych pn. ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku?. Dotacja z UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 wynosi 3 926 894,09 pln, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

W listopadzie 2022r. kontynuowano roboty budowlane ? roboty ziemne, płyta fundamentowa, izolacje, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, wykonano rozprowadzenie kanalizacji. Nastąpiło również pierwsze fakturowane robót budowlanych w ramach inwestycji, wystąpiono i otrzymano zaliczkę na ten poczet ze środków RPO WŁ.

Inwestorem i Beneficjentem głównym projektu pn. ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku? jest Gmina Piątek. Beneficjentami końcowymi projektu są mieszkańcy Gminy oraz użytkownicy obiektu. Wnioskodawcą jest Gmina Piątek. Ponadto szacuje się, że korzyści z realizacji projektu odniesie ok. 600 mieszkańców Gminy Piątek.

Opracowana dokumentacja projektowa potwierdza, ze obiekt spełniać będzie definicję budynku pasywnego tj.:
– komfort cieplny uzyskiwany przy sezonowym zużyciu ciepła na ogrzewanie na poziomie nieprzekraczającym 15 kWh/(m2xrok)
– wykorzystanie jedynie podgrzewanego lub ochładzanego powietrza zewnętrznego, dostarczanego w ilości potrzebnej do osiągnięcia jakości powietrza wewnętrznego;
– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 120 kWh/(m2 x rok);
– komfort cieplny utrzymywany przy małych jednostkowych strumieniach ciepła, dzięki czemu nie jest wymagane stosowanie aktywnych układów ogrzewczych i klimatyzacyjnych;
– pasywne wykorzystywanie źródła ciepła w postaci osób przebywających w budynku, urządzeń elektrycznych i promieniowania słonecznego;
– uzyskiwanie komfortu cieplnego w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych poprzez dogrzewanie powietrza wentylacyjnego;
– przegrody zewnętrzne budynku zapewniają wysoką izolacyjność całej bryły – współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych max 0,15 W/(m2 x K);
– pasywne okna – współczynnik U ? poniżej 0,80 W/(m2 x K)) i współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie około 50%.

listopad 2022

Gmina Piątek kontynuuje realizację robót budowlanych w ramach projektu ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku?.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w wysokości 3 926 894,09 pln.

We październiku 2022r. wykonywano płytę fundamentową pod budynek wraz z wymiennikiem gruntowym, rozpoczęto roboty murowe. Kontynuowano również kompletownie materiałów niezbędnych do realizacji prac.

Przedmiotem projektu jest budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej, w tym roboty budowlane i instalacyjne ? sanitarne i elektryczne, w miejscowości Piątek – przeznaczenie obiektu ? cele opiekuńczo ? edukacyjne dla 175 dzieci do lat 7.

W projekcie wykorzystano zasady uniwersalnego projektowania poprzez pełną dostępność budynku przedszkola dla wszystkich mieszkańców pełno i niepełnosprawnych. W szczególności zasadą uniwersalnego projektowania, w fazie użytkowania budynku, objęto: wejścia do budynku ? jednolite powierzchnie bez wystających krawężników, wspólne wejścia do budynku o rozmiarach drzwi zewnętrznych umożliwiających przejście dla każdego – podjazdy do głównych drzwi wejściowych, szerokości drzwi i wymiary przestrzeni przed drzwiami umożliwiające korzystanie z nich przez osoby na wózkach, drzwi bez progowe, samozamykacze drzwiowe z opcją blokady w pozycji otwartej; sanitariaty (bez barier architektonicznych), uzyskanie komfortu cieplnego w budynkach dla wszystkich użytkowników, z możliwością regulacji i dostosowania do potrzeb. Zasada uniwersalnego projektowania spełniona zostanie na wszystkich etapach realizacji projektu, w tym na etapie przygotowawczym poprzez zachowanie zasad dostępności np. w formie elektronicznej, dokumentacji projektowej przedsięwzięcia i informacji o planowanym projekcie m.in. poprzez możliwość zmiany rozmiaru czcionki, włączenia wersji kontrastowej, przejrzystego i łatwego w obsłudze układu wizualnego strony i menu czy czytelnych i zrozumiałych treści. Ponadto planowane prace inwestycyjne uwzględniają pełną dostępność budynku dla wszystkich grup niepełnosprawnych, w tym intelektualnie, min poprzez zachowanie wysokiego standardu energochłonności obiektu, ponieważ poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie wpływa na ich szybszą i skuteczniejszą rehabilitację. Należy się więc spodziewać, że przeprowadzona inwestycja, dzięki poprawie komfortu cieplnego, przyniesie pozytywny efekt w tym zakresie. Nie pominięto również osób ociemniałych i słabowidzących – przewidziano czytelną, kontrastową informacja wizualną stosowanych oznaczeń i informacji oraz oznakowanie dróg komunikacyjnych/ewakuacyjnych w sposób umożliwiający odczytanie przez osoby ociemniałe. Ponadto przy realizacji przedsięwzięcia, w tym w odniesieniu do robót budowlanych, prac projektowych, monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji zaangażowane będą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, bez dyskryminacji ze względu na wskazane powyżej kryteria. Również dostępność informacji o realizacji projektu ze środków UE, w ramach zadania ?informacja i promocja? będzie równa dla wszystkich odbiorców bez względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność lub orientację seksualną. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn spełnione są również w związku z zamiarem publikacji na stronie internetowej informacji na temat projektu, Beneficjent zapewni, aby zachowane zostały wymagania dotyczące dostępności strony BIP, na której będą publikowane informacje na temat projektu, dla osób z niepełnosprawnościami. Strona będzie spełniać wymagania §19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526, z późn. zm.) – wymagania WCAG 2.0. m.in. poprzez możliwość zmiany rozmiaru czcionki, włączenia wersji kontrastowej, przejrzystego i łatwego w obsłudze układu wizualnego strony i menu czy czytelnych i zrozumiałych treści. Strona spełniać będzie kryteria dostępności na poziomie zgodnym ze wskazanym w załączniku nr 4 do Rozporządzenia RM z dnia 12.04.2012r., tj. na poziomie A i AA .

wrzesień 2022

Gmina Piątek wchodzi w fazę robót budowlanych w ramach projektu ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku?. Projekt uzyskał dotacja z UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości blisko 4 mln zł.
W sierpniu 2022r. oczekiwano na uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu, a pod koniec miesiąca zostało one uzyskane. Obecnie trwa oczekiwanie na uprawomocnienie się pozwolenia. Wykonawca przystąpił również do kompletownia materiałów niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych.
W ramach projektu planowane jest osiągnięcie wskaźników postępu rzeczowego projektu:

produktu:
– Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego ? 1 szt.
– rezultatu bezpośredniego:
– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych CI34 ? 53,44 ton równoważnika CO2/rok.
– horyzontalne:

– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ? 1 szt.

Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności społeczno- gospodarczej Gminy Piątek, przeciwdziałanie jej marginalizacji społecznej i gospodarczej. Zakłada się, że zrealizowanie projektu wpłynie pozytywnie na wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze wiejskim jakim jest Gmina Piątek.
Osiągnięciem celu społecznego, dzięki uniknięciu emisji gazów cieplarnianych, będą wymierne oszczędności z tytułu uniknięcia wizyt i konsultacji lekarskich oraz kosztów lekarstw, spowodowanych głównie reakcją górnych i dolnych dróg oddechowych na stopień zanieczyszczenia powietrza.

Zrealizowanie projektu przyczyni się do zminimalizowania zużycia energii cieplnej i elektrycznej produkowanej w źródle konwencjonalnym, w tym samym uniknięcia niskiej emisji na terenie Gminy Piątek. Powyższe wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego w postaci poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Piątek. Dzięki zastosowaniu w ramach projektu rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii nastąpi ograniczenie produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych. Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego na terenie gminy powinna wpłynąć na wzrost atrakcyjności społeczno-gospodarczej tego terenu.

sierpień 2022

Gmina Piątek realizuje projekt ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku?. Dotacja z UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 wynosi blisko 4 mln zł.
Projekt obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektu pasywnego przedszkola o powierzchni ok. 1060 m2. Zamawiający, w ramach inwestycji, zrezygnował z oddziału żłobka na rzecz zwiększenia miejsc dla dzieci w przedszkolu. Powyższe spowodowane zostało utrwalającą się zmianą w tendencjach demograficznych i sukcesywnie wzrastającym zapotrzebowaniem na miejsca w przedszkolu.
W lipcu 2022r. zakończone zostały prace projektowe i złożony został wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę obiektu.
Kosztami kwalifikowanymi w projekcie są:
– zakup nieruchomości
Wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowym wybudowaniu budynku użyteczności publicznej, w tym:
? roboty przygotowawcze, roboty ziemne, fundamenty, izolacje fundamentów, ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne, ściany działowe, konstrukcje żelbetowe ? płyty stropowe, podciągi, słupy; podłoża, posadzki; stolarka okienna i drzwiowa; tynki i oblicowania; elewacja; konstrukcja i pokrycie dachu, obróbki blacharskie;
– instalacje ? wentylacja mechaniczna ? gruntowy wymiennik ciepła; wentylacja pomieszczeń; centrale wentylacyjne z automatyką; wod-kan, c.w.u. ? zewnętrzne: przyłącze wody; kanalizacji; przyłącze cieplne (ciepłej wody i zasilania centrali wentylacyjnych z kotłowni); wewnętrzne: kanalizacja; woda zimna i ciepła; rozdzielnie cieplne ogrzewania i c.w.u.;
– instalacje elektryczne – instalacja oświetleniowa wewnętrzna, gniazd wtyczkowych, teletechniczna, instalacja odgromowa
Kosztem kwalifikowanym są również część przygotowawcza projektu (w tym: studium wykonalności, PFU, dokumentacja projektowa) i część zarządzania i promocji projektu (w tym nadzór inwestorski, inżynier kontraktu, promocja projektu). Wszystkie koszty kwalifikowane są wartościami netto.
Kosztami niekwalifikowanymi w projekcie są: podatek VAT, roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu wokół budynku; koszty instalacji fotowoltaicznej oraz część kosztów ogólnych.

lipiec 2022

Gmina Piątek kontynuuje realizację projektu ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku?. Dotacja z UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 wynosi 3 926 894,09 pln. Projekt obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektu pasywnego przedszkola o powierzchni ok. 1060 m2.

W czerwcu 2022r. kontynuowane były prace projektowe ? wykonawca przedstawił do akceptacji ostateczną koncepcję rozwiązań architektonicznych, przewidującą przedszkole z oddziałem żłobka. Jednak po przedstawieniu koncepcji Zamawiający zdecydował o konieczności wprowadzenia zmiany w zaproponowanych rozwiązaniach, w postaci rezygnacji z oddziału żłobka na rzecz zwiększenia miejsc dla dzieci w przedszkolu. Powyższe spowodowane zostało utrwalającą się zmianą w tendencjach demograficznych i sukcesywnie wzrastającym zapotrzebowaniem na miejsca w przedszkolu. Powyższe spowodowało konieczność przesunięcia terminu ostatecznego opracowania dokumentacji projektowej.

Wnioskowany projekt ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku? wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa IV ?Gospodarka niskoemisyjna?; priorytet inwestycyjny 4e ?promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu?; cel szczegółowy ? Lepsza jakość powietrza.?

Obiekt spełniać będzie definicję budynku pasywnego tj.:
– komfort cieplny uzyskiwany przy sezonowym zużyciu ciepła na ogrzewanie na poziomie nieprzekraczającym 15 kWh/(m2xrok)
– wykorzystanie jedynie podgrzewanego lub ochładzanego powietrza zewnętrznego, dostarczanego w ilości potrzebnej do osiągnięcia jakości powietrza wewnętrznego;
– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 120 kWh/(m2 x rok);
– komfort cieplny utrzymywany przy małych jednostkowych strumieniach ciepła, dzięki czemu nie jest wymagane stosowanie aktywnych układów ogrzewczych i klimatyzacyjnych;
– pasywne wykorzystywanie źródła ciepła w postaci osób przebywających w budynku, urządzeń elektrycznych i promieniowania słonecznego;
– uzyskiwanie komfortu cieplnego w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych poprzez dogrzewanie powietrza wentylacyjnego;
– przegrody zewnętrzne budynku zapewniają wysoką izolacyjność całej bryły – współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych max 0,15 W/(m2 x K);
– pasywne okna – współczynnik U ? poniżej 0,80 W/(m2 x K)) i współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie około 50%.

W objętym projektem budynku nie występuje instalacja chłodzenia, stąd będzie się on charakteryzował rocznym zapotrzebowaniem na energię do chłodzenia na poziomie 0 kWh/(m2xK), a więc na poziomie nieprzekraczającym 15 kWh/(m2 x rok).

 

czerwiec 2022

Gmina Piątek realizuje projekt ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku?. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w wysokości blisko 4 mln. zł.

Projekt obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektu pasywnego przedszkola o powierzchni ok. 1060 m2. Obiekt będzie miał charakter demonstracyjny.

W maju 2022r. zakończone zostało postępowanie przetargowe na ponowny wybór wykonawcy w systemie ?Zaprojektuj i wybuduj?, wykonawca został wybrany i podpisano stosowną umowę. Obecnie zostały rozpoczęte prace projektowe ? wykonawca przedstawił do akceptacji koncepcję rozwiązań architektonicznych.

Kosztami kwalifikowanymi w projekcie są: zakup nieruchomości; wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowym wybudowaniu budynku użyteczności publicznej, w tym roboty budowlane i instalacyjne ? sanitarne i elektryczne. Kosztem kwalifikowanym są również część przygotowawcza projektu i część zarządzania i promocji projektu.

Zrealizowanie projektu przyczyni się do zminimalizowania zużycia energii cieplnej i elektrycznej produkowanej w źródle konwencjonalnym, w tym samym uniknięcia niskiej emisji na terenie Gminy Piątek. Powyższe wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego w postaci poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Piątek. Dzięki zastosowaniu w ramach projektu rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii nastąpi ograniczenie produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych. Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego na terenie gminy powinna wpłynąć na wzrost atrakcyjności społeczno-gospodarczej tego terenu.

W wyniku realizacji projektu planuje się osiągnąć następujące wskaźniki:

1. wskaźniki produktu:
– Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego ? 1 szt.

2. wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ? 53,44 ton równoważnika CO2/rok.

3. wskaźniki horyzontalne:
– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ? 1 szt.

maj 2022

Gmina Piątek realizuje projekt ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku?. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w wysokości blisko 4 mln. zł.

W kwietniu 2022r. kontynuowane było kolejne postępowanie przetargowe na ponowny wybór wykonawcy w systemie ?Zaprojektuj i wybuduj?. Gmina poszukiwała też możliwości sfinansowania zwiększonego kosztu budowy przedszkola.

Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności społeczno- gospodarczej Gminy Piątek, przeciwdziałanie jej marginalizacji społecznej i gospodarczej. Zakłada się, że zrealizowanie projektu wpłynie pozytywnie na wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze wiejskim jakim jest Gmina Piątek.

Osiągnięciem celu społecznego, dzięki uniknięciu emisji gazów cieplarnianych, będą wymierne oszczędności z tytułu uniknięcia wizyt i konsultacji lekarskich oraz kosztów lekarstw, spowodowanych głównie reakcją górnych i dolnych dróg oddechowych na stopień zanieczyszczenia powietrza.

Przedmiotem projektu jest budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Piątek. Kosztami kwalifikowanymi w projekcie są: zakup nieruchomości; wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowym wybudowaniu budynku użyteczności publicznej, w tym roboty budowlane i instalacyjne ? sanitarne i elektryczne. Kosztem kwalifikowanym są również część przygotowawcza projektu i część zarządzania i promocji projektu.

Wnioskowany projekt ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku? wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa IV ?Gospodarka niskoemisyjna?; priorytet inwestycyjny 4e ?promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu?; cel szczegółowy ? Lepsza jakość powietrza.?

 

kwiecień 2022

Gmina Piątek realizuje projekt ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku?. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w wysokości 3 926 894,09 pln.

W marcu 2022r. prowadzone było postępowanie przetargowe na ponowny wybór wykonawcy w systemie ?Zaprojektuj i wybuduj?, które zostało unieważnione z powodu ważnych ofert z kwotami znacznie przewyższającymi możliwości finansowe Zamawiającego. Następnie ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe w systemie ?Zaprojektuj i wybuduj?.

Zakończenie realizacji zaplanowano na połowę 2023r. Mimo przejściowych trudności w realizacji inwestycji, obecnie, dotrzymanie terminu jej zakończenia jest realne.

Zakończona została kontrola realizacji projektu przez IZ ? bez uwag.

Przedmiotem projektu jest budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Piątek. Planowana budowa pasywnego budynku przedszkola realizowana będzie na działce nr 846 i 847 obręb nr 0023 Piątek oraz: przyłącze cieplne na działkach nr 848/2 i 869 obręb Piątek; przyłącze wodociągowe na działce nr 869 obręb Piątek, przyłącze kanalizacyjne na działce nr 848/2 i 869 obręb Piątek; przyłącze energetyczne na działce nr 846 obręb Piątek. Wszystkie wskazane działki, na których będzie realizowany projekt są własnością Gminy Piątek. Stan prawny działek jest uregulowany stosownymi dokumentami.

Kosztami kwalifikowanymi w projekcie są: zakup nieruchomości; wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowym wybudowaniu budynku użyteczności publicznej, w tym:

? roboty przygotowawcze, roboty ziemne, fundamenty, izolacje fundamentów, ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne, ściany działowe, konstrukcje żelbetowe ? płyty stropowe, podciągi, słupy; podłoża, posadzki; stolarka okienna i drzwiowa; tynki i oblicowania; elewacja; konstrukcja i pokrycie dachu, obróbki blacharskie;

– instalacje ? wentylacja mechaniczna ? gruntowy wymiennik ciepła; wentylacja pomieszczeń; centrale wentylacyjne z automatyką; wod-kan, c.w.u. ? zewnętrzne: przyłącze wody; kanalizacji; przyłącze cieplne (ciepłej wody i zasilania centrali wentylacyjnych z kotłowni); wewnętrzne: kanalizacja; woda zimna i ciepła; rozdzielnie cieplne ogrzewania i c.w.u.;

– instalacje elektryczne – instalacja oświetleniowa wewnętrzna, gniazd wtyczkowych, teletechniczna, instalacja odgromowa

Kosztem kwalifikowanym są również część przygotowawcza projektu i część zarządzania i promocji projektu.

Koszty niekwalifikowane w projekcie to: podatek VAT; roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu wokół budynku pasywnego objętego projektem  ( w tym monitoring i centrala pogodowa); koszty instalacji fotowoltaicznej w budynku oraz część kosztów ogólnych im odpowiadająca.

 

marzec 2022

Gmina Piątek realizuje projekt ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku?. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w wysokości 3 926 894,09 pln.

W lutym 2022r. prowadzone było postępowanie przetargowe na ponowny wybór wykonawcy w systemie ?Zaprojektuj i wybuduj?.

Projekt obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektu pasywnego przedszkola o powierzchni ok. 1060 m2. Z uwagi na konieczność budowy nowego obiektu użyteczności publicznej ? budynek przedszkola, władze gminy zadecydowały o podjęciu działań mających na celu uzyskanie maksymalnego poziomu jego energooszczędności. Ideą przedmiotowego projektu jest spełnienie przez wskazany obiekt obowiązujących aktualnie wytycznych dla budynków pasywnych tj. ?komfort cieplny uzyskiwany przy sezonowym zużyciu ciepła na ogrzewanie/chłodzenie na poziomie nieprzekraczającym 15 kWh/(m2 x rok) wykorzystując jedynie podgrzewane lub ochładzane powietrze zewnętrzne, dostarczane w ilości potrzebnej do osiągnięcia jakości powietrza wewnętrznego; wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla pasywnego budynku użyteczności publicznej nie powinien przekraczać 120 kWh/(m2 x rok); komfort cieplny utrzymywany przy małych jednostkowych strumieniach ciepła, dzięki czemu nie jest wymagane stosowanie aktywnych układów ogrzewczych i klimatyzacyjnych; pasywne wykorzystywanie źródła ciepła w postaci osób przebywających w budynku, urządzeń elektrycznych, czy promieniowania słonecznego; uzyskiwanie komfortu cieplnego w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych poprzez dogrzewanie powietrza wentylacyjnego; przegrody zewnętrzne budynku zapewniają wysoką izolacyjność całej bryły tj. współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych nie większy niż 0,15 W/(m2 x K); pasywne okna, dla których współczynnik U jest poniżej 0,80 W/(m2 x K), a współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie g wynosi około 50%.

Zakończenie realizacji zaplanowano na połowę 2023r.
Mimo przejściowych trudności w realizacji inwestycji, obecnie, dotrzymanie terminu jej zakończenia jest realne.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do powstania obiektów wzorcowych ? demonstracyjnych pod względem minimalizacji zużycia energii cieplnej i elektrycznej, a tym samym stworzy warunki zachęty dla innych inwestorów, to zaś przełoży się na poprawę stanu powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Piątek, w regionie i województwie.

Jednym z wyznaczonych, głównych  kierunków rozwoju Gminy Piątek jest sukcesywne dążenie do poprawy warunków życia jej mieszkańców. Jednym z narzędzi pozwalającym wypełnić przyjęty priorytet działania jest min stworzenie programu ? Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i podejmowanie w jego ramach skutecznych działań służących poprawie stanu powietrza atmosferycznego na tym obszarze poprzez min inwestowanie w rozwiązania energooszczędne, innowacyjne i pasywne oraz zapobieganie i likwidację niskiej emisji dzięki stosowaniu tych rozwiązań. Dobrze przygotowany i konsekwentnie realizowany program jest w obecnej sytuacji napędem dla podejmowanych działań służących nie tylko poprawie warunków życia mieszkańców, ale również rozwojowi gminy jako miejsca dogodnego do życia. Pośrednio wpływa on również na stworzenie szansy napływu nowych mieszkańców na teren Gminy, szczególnie ludzi młodych.

luty 2022

Gmina Piątek podjęła się realizacji  projektu inwestycyjnego, który uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych pn. ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku?. Dotacja z UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 wynosi 3 926 894,09 pln.

W styczniu 2022r., w związku z kolejnymi opóźnieniami w realizacji dokumentacji projektowej przez Wykonawcę projektu, które w dalszym ciągu uniemożliwiłyby terminową realizację inwestycji i realnie zagroziłyby wykorzystaniu uzyskanego dofinansowania w ramach RPO WŁ, Gmina podjęła decyzję o wypowiedzeniu umowy z winy Wykonawcy. Jednocześnie niezwłocznie po wypowiedzeniu umowy podjęto czynności uruchamiające nową procedurę przetargową ?Zaprojektuj i wybuduj? na realizację przedsięwzięcia. Projekt obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektu pasywnego przedszkola, wyczekiwanego przez najmłodszych mieszkańców Gminy Piątek i ich rodziców. Przedszkole z funkcjonować będzie na powierzchni ok. 1060 m2 i będzie obiektem nowoczesnym, przyjaznym jego użytkownikom. Zakończenie realizacji zaplanowano na połowę 2023 r. Mimo przejściowych trudności w realizacji inwestycji, obecnie, dotrzymanie terminu jej zakończenia jest realne.

Projekt został podjęty z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na tego typu obiekt ? obecnie w Piątku funkcjonuje wyłącznie przedszkole, które korzysta z lokali szkoły podstawowej. Zasadniczym zamiarem przedsięwzięcia jest budowa obiektu pasywnego, o zminimalizowanym zużyciu energii cieplnej i elektrycznej.  Efektem realizacji projektu, dzięki wykorzystaniu w nim rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii będzie również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego nie tylko samej gminy, ale również województwa łódzkiego. Z uwagi na to, że obszar gminy Piątek można zaliczyć do terenów o jeszcze nie wystarczająco rozwiniętej infrastrukturze energetycznej, to realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia może wpłynąć na zmianę tego stanu rzeczy. Ponadto wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego, dzięki cegiełce dołożonej przez Gminę Piątek, przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych oraz poprawy stanu środowiska poprzez uniknięcie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.


styczeń 2022

Gmina Piątek realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku?. Dotacja z UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 wynosi 3 926 894,09 pln.

W grudniu 2022r. trwała analiza przedstawionych przez wykonawcę wyników badań geologicznych oraz nastąpiło podsumowanie wykonanych od początku trwania umowy z wykonawcą prac. Ocena tempa realizacji prac dokumentacyjnych nie wypadła pomyślnie, szczególnie pod katem realizacji przyjętego do umowy harmonogramu ? na koniec grudnia Wykonawca miał przedłożyć dokumentację projektową przedszkola pasywnego.

Inwestorem i Beneficjentem głównym projektu pn. ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku? jest Gmina Piątek. Beneficjentami końcowymi projektu są mieszkańcy Gminy oraz użytkownicy obiektu. Wnioskodawcą jest Gmina Piątek. Ponadto szacuje się, że korzyści z realizacji projektu odniesie ok. 600 mieszkańców Gminy Piątek.

Gmina Piątek, jako Beneficjent główny projektu ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku?, posiada stabilność ekonomiczną i finansową. Analiza projekcji finansowych przygotowanych dla budżetu Gminy wskazuje, że finansowanie projektu ze środków własnych w przewidywanej wysokości jest możliwe. Analiza wykazuje również, iż nie zdyskontowana wartość środków pieniężnych Gminy na koniec każdego roku jest równa lub większa od zera (dodatni wynik finansowy), a tym samym poprawnie weryfikuje zdolność do realizacji i eksploatacji produktów projektu. Realizacja Projektu nie wywoła deficytu budżetowego w skali uniemożliwiającej jego pokrycie przez Gminę. Budżet Gminy jest zrównoważony planowanymi wpływami i wydatkami mimo planowanej realizacji Projektu.

Projekt spełnia kryteria merytoryczne określone w dokumencie ?Załącznik nr IV do Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

grudzień 2021

Projekt współfinansowany ze środków unijnych, w wysokości ponad 3,9 mln. zł. pn. ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku? jest kontynuowany. W listopadzie 2021r. kontynuowane były prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej.

W listopadzie 2021r. wdrożono działania zmierzające do dokupienia sąsiadujących z terenem przedszkola działek, w celu pozyskania dodatkowego terenu rekreacyjnego dla najmłodszych. Wystąpiono również do IZ z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w  projekcie, polegających na rezygnacji z oddziału żłobka na rzecz dodatkowej ilości dzieci w wieku przedszkolnym, co IZ zaakceptowała.

W ramach prac dokumentacyjnych wykonano badania geologiczne gruntu pod inwestycję oraz przedstawiono koncepcję rozwiązań architektonicznych.

Obiekt objęty projektem spełnia definicję budynku pasywnego tj.:
– komfort cieplny uzyskiwany przy sezonowym zużyciu ciepła na ogrzewanie na poziomie nieprzekraczającym 15 kWh/(m2xrok)
– wykorzystanie jedynie podgrzewanego lub ochładzanego powietrza zewnętrznego, dostarczanego w ilości potrzebnej do osiągnięcia jakości powietrza wewnętrznego;
– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 120 kWh/(m2 x rok);
– komfort cieplny utrzymywany przy małych jednostkowych strumieniach ciepła, dzięki czemu nie jest wymagane stosowanie aktywnych układów ogrzewczych i klimatyzacyjnych;
– pasywne wykorzystywanie źródła ciepła w postaci osób przebywających w budynku, urządzeń elektrycznych i promieniowania słonecznego;
– uzyskiwanie komfortu cieplnego w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych poprzez dogrzewanie powietrza wentylacyjnego;
– przegrody zewnętrzne budynku zapewniają wysoką izolacyjność całej bryły – współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych max 0,15 W/(m2 x K);
– pasywne okna – współczynnik U ? poniżej 0,80 W/(m2 x K)) i współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie około 50%.


październik 2021

Trwa realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych, pn. ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku?. W sierpniu 2021r. kontynuowane były prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. W najbliższym czasie prace nad dokumentacją projektową będą kontynuowane.

Projekt dofinansowywany jest z UE w formie dotacji w wysokości ponad 3,9 mln zł., co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Zrealizowanie projektu przyczyni się do zminimalizowania zużycia energii cieplnej i elektrycznej produkowanej w źródle konwencjonalnym, w tym samym uniknięcia niskiej emisji na terenie Gminy Piątek. Powyższe wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego w postaci poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Piątek. Dzięki zastosowaniu w ramach projektu rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii nastąpi ograniczenie produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych. Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego na terenie gminy powinna wpłynąć na wzrost atrakcyjności społeczno-gospodarczej tego terenu.

Realizacja wnioskowanego projektu bezpośrednio i zdecydowanie pozytywnie wpłynie na poprawę warunków życia na obszarze wiejskim, jakim jest teren Gminy Piątek poprzez rozwój infrastruktury technicznej wpływającej na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, ale również poprawę dostępności do usług publicznych oferowanych w ponad standardowych warunkach. Ponadto projekt wpłynie na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich dzięki zastosowaniu w ramach budowy budynku pasywnego przedszkola w Piątku rozwiązań opartych na energii odnawialnej ? ogniwa fotowoltaiczne, pompa ciepła, odzysk ciepła.

Stale rosnące ceny paliw i surowców powodują coraz szersze zainteresowanie oszczędzaniem energii oraz odnawialnymi źródłami energii. W ogólnym bilansie energetycznym budynków duża ilość energii jest pochłaniana na przygotowanie ciepłej wody użytkowej i cele centralnego ogrzewania. Przy tak wysokich cenach szczególnie elektryczności, oleju opałowego i gazu koszty na cele grzewcze stanowią poważne obciążenie dla budżetu budynków. Efektywnym sposobem ograniczenia takich wydatków jest minimalizacja i ograniczenie zużycia energii min poprzez energooszczędne i pasywne budownictwo oraz wykorzystanie urządzeń do pozyskiwania taniej, ekologicznej, w tym odnawialnej  energii.

Projekt wpisuje się ponadto w inne dokumenty i programy na poziomie kraju, regionu i gminy.

 

wrzesień 2021

Trwa realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych, pn. ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku?. W sierpniu 2021r. kontynuowane były prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. W najbliższym czasie prace nad dokumentacją projektową będą kontynuowane.

Cierpiąca na deficyt miejsc w obiektach opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszych, gmina Piątek stanęła przed koniecznością interwencji w tym zakresie. Trzymając się wytyczonych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej działań, Gmina podjęła decyzję o budowie przedszkola z oddziałem żłobka, jako nowego, pasywnego budynku użyteczności publicznej, który stałby się wzorcem zarówno dla innych samorządów, jak i dla samych mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy i zachęciłby ich do podejmowania tożsamych działań w zakresie budownictwa mieszkaniowego, czy gospodarczego. Objęty niniejszym projektem obiekt stanowi zbiór innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań, łączących zarówno oszczędność energii jak i stosowanie energii odnawialnej. Podkreślić należy, że poza wskazanymi głównymi aspektami podejmowanych działań, nie bez znaczenia jest uzyskanie w wyniku ich podjęcia efektu ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie Gminy. Dodatkowym efektem realizacji projektu będzie niewątpliwie wzniesienie się ponad obowiązujące standardy w sferze publicznej.

Z uwagi na konieczność budowy nowego obiektu użyteczności publicznej ? budynek przedszkola, władze gminy zadecydowały o podjęciu działań mających na celu uzyskanie maksymalnego poziomu jego energooszczędności. Ideą przedmiotowego projektu jest spełnienie przez wskazany obiekt obowiązujących aktualnie wytycznych dla budynków pasywnych tj. ?komfort cieplny uzyskiwany przy sezonowym zużyciu ciepła na ogrzewanie/chłodzenie na poziomie nieprzekraczającym 15 kWh/(m2 x rok) wykorzystując jedynie podgrzewane lub ochładzane powietrze zewnętrzne, dostarczane w ilości potrzebnej do osiągnięcia jakości powietrza wewnętrznego; wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla pasywnego budynku użyteczności publicznej nie powinien przekraczać 120 kWh/(m2 x rok); komfort cieplny utrzymywany przy małych jednostkowych strumieniach ciepła, dzięki czemu nie jest wymagane stosowanie aktywnych układów ogrzewczych i klimatyzacyjnych; pasywne wykorzystywanie źródła ciepła w postaci osób przebywających w budynku, urządzeń elektrycznych, czy promieniowania słonecznego; uzyskiwanie komfortu cieplnego w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych poprzez dogrzewanie powietrza wentylacyjnego; przegrody zewnętrzne budynku zapewniają wysoką izolacyjność całej bryły tj. współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych nie większy niż 0,15 W/(m2 x K); pasywne okna, dla których współczynnik U jest poniżej 0,80 W/(m2 x K), a współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie g wynosi około 50%.

Projekt dofinansowywany jest z UE w formie dotacji w wysokości 3 926 894,09 zł., co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

czerwiec 2021

Projekt inwestycyjny, współfinansowany ze środków unijnych, pn. ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku? wkracza w fazę realizacji. W drugiej połowie maja 2021r. udało się ostatecznie procedurę przetargową na wybór wykonawcy w systemie ?Zaprojektuj i wybuduj? i zawrzeć stosowną umowę. W związku z tym prace nad dokumentacją projektową ruszają pełną parą.. Wykonawca zaproponował harmonogram realizacji zakładający wykonanie w roku bieżącym dokumentacji projektowej, w I kwartale 2022r. pozyskanie pozwolenia na budowę, zaś realizację robót budowlanych na I kw 2022 ? II kw 2023.

Przedszkole z oddziałem żłobka funkcjonować będzie na powierzchni ok. 1060 m2 i będzie obiektem pasywnym tzn. spełniał będzie następujące warunki:

– komfort cieplny uzyskiwany przy sezonowym zużyciu ciepła na ogrzewanie na poziomie nieprzekraczającym 15 kWh/(m2xrok)

– wykorzystanie jedynie podgrzewanego lub ochładzanego powietrza zewnętrznego, dostarczanego w ilości potrzebnej do osiągnięcia jakości powietrza wewnętrznego;

– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 120 kWh/(m2 x rok);

– komfort cieplny utrzymywany przy małych jednostkowych strumieniach ciepła, dzięki czemu nie jest wymagane stosowanie aktywnych układów ogrzewczych i klimatyzacyjnych;

– pasywne wykorzystywanie źródła ciepła w postaci osób przebywających w budynku, urządzeń elektrycznych i promieniowania słonecznego;

– uzyskiwanie komfortu cieplnego w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych poprzez dogrzewanie powietrza wentylacyjnego;

– przegrody zewnętrzne budynku zapewniają wysoką izolacyjność całej bryły – współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych max 0,15 W/(m2 x K);

– pasywne okna – współczynnik U ? poniżej 0,80 W/(m2 x K)) i współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie około 50%.

W objętym projektem budynku nie występuje instalacja chłodzenia, stąd będzie się on charakteryzował rocznym zapotrzebowaniem na energię do chłodzenia na poziomie 0 kWh/(m2xK), a więc na poziomie nieprzekraczającym 15 kWh/(m2 x rok).

maj 2021

Projekt inwestycyjny, współfinansowany ze środków unijnych, pn. ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku? jest obecnie w fazie proceduralnej. Nadal nie udało się ostatecznie rozstrzygnąć trwającej od końca 2020r. procedury przetargowej, jednak obecnie jest szansa jej zakończenia w maju 2021r. Procedura obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektu pasywnego przedszkola, wyczekiwanego przez najmłodszych mieszkańców Gminy Piątek i ich rodziców. Przedszkole z oddziałem żłobka funkcjonować będzie na powierzchni ok. 1060 m2 i będzie obiektem nowoczesnym, przyjaznym jego użytkownikom.

Budynek będzie pasywny tzn. jego zużycie energii ograniczone będzie do minimum, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku jego realizacji to 53,44 ton równoważnika CO2/rok.

Budynek dostosowany będzie również do potrzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności, w tym ruchowej.

Wnioskowany projekt ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku? wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa IV ?Gospodarka niskoemisyjna?; priorytet inwestycyjny 4e ?promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu?; cel szczegółowy ? Lepsza jakość powietrza.?

Zrealizowanie projektu przyczyni się do zminimalizowania zużycia energii cieplnej i elektrycznej produkowanej w źródle konwencjonalnym, w tym samym uniknięcia niskiej emisji na terenie Gminy Piątek. Powyższe wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego w postaci poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Piątek. Dzięki zastosowaniu w ramach projektu rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii nastąpi ograniczenie produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych. Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego na terenie gminy powinna wpłynąć na wzrost atrakcyjności społeczno-gospodarczej tego terenu.

kwiecień 2021

Gmina Piątek realizuje duży projekt inwestycyjny, współfinansowany ze środków unijnych, pn. ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku?. Że środków unijnych pozyskano dotację w wysokości blisko 4 mln zł. Pozostały wkład w realizację to środki własne Gminy Piątek.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy powstanie nowoczesny obiekt służący najmłodszym mieszkańcom ? przedszkole z oddziałem żłobka. Budynek będzie pasywny tzn. jego zużycie energii ograniczone będzie do minimum. Budynek posiadał będzie powierzchnię użytkową ok. 1060 m2 i pełnić będzie funkcję edukacyjną i opieki dziennej ? przedszkole gminne dla 150 dzieci z oddziałem żłobka dla 15 dzieci. W obiekcie zatrudnionych będzie 20 pracowników.

Obecnie kontynuowana jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy projektu w systemie ?Zaprojektuj i wybuduj?. Jej zakończenie przewiduje się na połowę kwietnia 2021r.

W projekcie wykorzystano zasady uniwersalnego projektowania poprzez pełną dostępność budynku przedszkola/żłobka dla wszystkich mieszkańców pełno i niepełnosprawnych. W szczególności zasadą uniwersalnego projektowania, w fazie użytkowania budynków, objęto: wejścia do budynków ? jednolite powierzchnie bez wystających krawężników, wspólne wejścia do budynków o rozmiarach drzwi zewnętrznych umożliwiających przejście dla każdego – podjazdy do głównych drzwi wejściowych, szerokości drzwi i wymiary przestrzeni przed drzwiami umożliwiające korzystanie z nich przez osoby na wózkach, drzwi bez progowe, samozamykacze drzwiowe z opcją blokady w pozycji otwartej; sanitariaty (bez barier architektonicznych), uzyskanie komfortu cieplnego w budynkach dla wszystkich użytkowników, z możliwością regulacji i dostosowania do potrzeb. Zasada uniwersalnego projektowania spełniona zostanie na wszystkich etapach realizacji projektu, w tym na etapie przygotowawczym poprzez zachowanie zasad dostępności np. w formie elektronicznej, dokumentacji projektowej przedsięwzięcia i informacji o planowanym projekcie m.in. poprzez możliwość zmiany rozmiaru czcionki, włączenia wersji kontrastowej, przejrzystego i łatwego w obsłudze układu wizualnego strony i menu czy czytelnych i zrozumiałych treści. Ponadto planowane prace inwestycyjne uwzględniają pełną dostępność budynku dla wszystkich grup niepełnosprawnych, w tym intelektualnie, min poprzez zachowanie wysokiego standardu energochłonności obiektu, ponieważ poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie wpływa na ich szybszą i skuteczniejszą rehabilitację. Należy się więc spodziewać, że przeprowadzona inwestycja, dzięki poprawie komfortu cieplnego, przyniesie pozytywny efekt w tym zakresie. Nie pominięto również osób ociemniałych i słabowidzących – przewidziano czytelną, kontrastową informacja wizualną stosowanych oznaczeń i informacji oraz oznakowanie dróg komunikacyjnych/ewakuacyjnych w sposób umożliwiający odczytanie przez osoby ociemniałe. Ponadto przy realizacji przedsięwzięcia, w tym w odniesieniu do robót budowlanych, prac projektowych, monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji zaangażowane będą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, bez dyskryminacji ze względu na wskazane powyżej kryteria. Również dostępność informacji o realizacji projektu ze środków UE, w ramach zadania ?informacja i promocja? będzie równa dla wszystkich odbiorców bez względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność lub orientację seksualną. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn spełnione są również w związku z zamiarem publikacji na stronie internetowej informacji na temat projektu, Beneficjent zapewni, aby zachowane zostały wymagania dotyczące dostępności strony BIP, na której będą publikowane informacje na temat projektu, dla osób z niepełnosprawnościami. Strona będzie spełniać wymagania §19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526, z późn. zm.) – wymagania WCAG 2.0. m.in. poprzez możliwość zmiany rozmiaru czcionki, włączenia wersji kontrastowej, przejrzystego i łatwego w obsłudze układu wizualnego strony i menu czy czytelnych i zrozumiałych treści. Strona spełniać będzie kryteria dostępności na poziomie zgodnym ze wskazanym w załączniku nr 4 do Rozporządzenia RM z dnia 12.04.2012r., tj. na poziomie A i AA .

luty 2021
W IV kwartale 2020r. Gmina Piątek zawarła umowę na współfinansowanie projektu pn. ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku?, ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu planowana inwestycja będzie mogła powstać w stosunkowo krótkim czasie, ale przede wszystkim na wysokim poziomie technicznym, z wykorzystaniem nowoczesnych, ale dość kosztownych rozwiązań dla budynków pasywnych.

Wnioskowany projekt ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku? wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa IV ?Gospodarka niskoemisyjna?; priorytet inwestycyjny 4e ?promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu?; cel szczegółowy ? Lepsza jakość powietrza.?

Obecnie kontynuowana jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy projektu w systemie ?Zaprojektuj i wybuduj?. Jej zakończenie zaplanowano na luty 2021r. Wtedy rozpocznie się faza dokumentacyjna inwestycji, której okres realizacji zaplanowano na 2021 rok. W roku 2022-2023 realizowane będą roboty budowlane.

Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności społeczno- gospodarczej Gminy Piątek, przeciwdziałanie jej marginalizacji społecznej i gospodarczej. Zakłada się, że zrealizowanie projektu wpłynie pozytywnie na wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze wiejskim jakim jest Gmina Piątek.

Osiągnięciem celu społecznego, dzięki uniknięciu emisji gazów cieplarnianych, będą wymierne oszczędności z tytułu uniknięcia wizyt i konsultacji lekarskich oraz kosztów lekarstw, spowodowanych głównie reakcją górnych i dolnych dróg oddechowych na stopień zanieczyszczenia powietrza.

Celem pośrednim realizowanej inwestycji będzie promocja Gminy jako samorządu wspierającego działania służące bezpośrednio jej mieszkańcom i zmierzającą sukcesywnie do poprawienia warunków życia jej mieszkańców.

styczeń 2021

Gmina Piątek realizuje projekt inwestycyjny, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. ?Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku?.  Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity to blisko 5,9 mln pln, a dofinansowanie stanowi kwotę blisko 4 mln pln.

Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy projektu w systemie ?Zaprojektuj i wybuduj?. Jej zakończenie zaplanowano na przełom I/II. 2021r. Wtedy rozpocznie się faza dokumentacyjna inwestycji, której okres realizacji zaplanowano na 2021 rok. W roku 2022-2023 realizowane będą roboty budowlane. W ramach projektu planowane jest osiągnięcie wskaźników postępu rzeczowego projektu:
– produktu:
– Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego ? 1 szt.

– rezultatu bezpośredniego:
– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych CI34 ? 53,44 ton równoważnika CO2/rok.

– horyzontalne:
– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ? 1 szt.

Zasadniczym zamiarem przedsięwzięcia jest takie zminimalizowanie zużycia energii szczególnie ze źródeł konwencjonalnych, które umożliwi znaczącą i zauważalną oszczędność kosztów eksploatacyjnych w stosunku do budynku referencyjnego (o takich samych parametrach lecz bez zastosowania rozwiązań pasywnych), na poziomie stanowiącym zachętę dla mieszkańców gminy i innych samorządów do stosowania podobnych rozwiązań.
Projekt wpłynie na podniesienie konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy i regionu, a w dalszej perspektywie i województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.

Skip to content