Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku

styczeń 2021

Gmina Piątek realizuje projekt inwestycyjny, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku”.  Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity to blisko 5,9 mln pln, a dofinansowanie stanowi kwotę blisko 4 mln pln.

Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy projektu w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Jej zakończenie zaplanowano na przełom I/II. 2021r. Wtedy rozpocznie się faza dokumentacyjna inwestycji, której okres realizacji zaplanowano na 2021 rok. W roku 2022-2023 realizowane będą roboty budowlane. W ramach projektu planowane jest osiągnięcie wskaźników postępu rzeczowego projektu:
– produktu:
– Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego – 1 szt.

– rezultatu bezpośredniego:
– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych CI34 – 53,44 ton równoważnika CO2/rok.

– horyzontalne:
– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Zasadniczym zamiarem przedsięwzięcia jest takie zminimalizowanie zużycia energii szczególnie ze źródeł konwencjonalnych, które umożliwi znaczącą i zauważalną oszczędność kosztów eksploatacyjnych w stosunku do budynku referencyjnego (o takich samych parametrach lecz bez zastosowania rozwiązań pasywnych), na poziomie stanowiącym zachętę dla mieszkańców gminy i innych samorządów do stosowania podobnych rozwiązań.
Projekt wpłynie na podniesienie konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy i regionu, a w dalszej perspektywie i województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.

Back to top
Skip to content