Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku

wrzesień 2021

Trwa realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych, pn.Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku. W sierpniu 2021r. kontynuowane były prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. W najbliższym czasie prace nad dokumentacją projektową będą kontynuowane.

Cierpiąca na deficyt miejsc w obiektach opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszych, gmina Piątek stanęła przed koniecznością interwencji w tym zakresie. Trzymając się wytyczonych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej działań, Gmina podjęła decyzję o budowie przedszkola z oddziałem żłobka, jako nowego, pasywnego budynku użyteczności publicznej, który stałby się wzorcem zarówno dla innych samorządów, jak i dla samych mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy i zachęciłby ich do podejmowania tożsamych działań w zakresie budownictwa mieszkaniowego, czy gospodarczego. Objęty niniejszym projektem obiekt stanowi zbiór innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań, łączących zarówno oszczędność energii jak i stosowanie energii odnawialnej. Podkreślić należy, że poza wskazanymi głównymi aspektami podejmowanych działań, nie bez znaczenia jest uzyskanie w wyniku ich podjęcia efektu ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie Gminy. Dodatkowym efektem realizacji projektu będzie niewątpliwie wzniesienie się ponad obowiązujące standardy w sferze publicznej.

Z uwagi na konieczność budowy nowego obiektu użyteczności publicznej – budynek przedszkola, władze gminy zadecydowały o podjęciu działań mających na celu uzyskanie maksymalnego poziomu jego energooszczędności. Ideą przedmiotowego projektu jest spełnienie przez wskazany obiekt obowiązujących aktualnie wytycznych dla budynków pasywnych tj. „komfort cieplny uzyskiwany przy sezonowym zużyciu ciepła na ogrzewanie/chłodzenie na poziomie nieprzekraczającym 15 kWh/(m2 x rok) wykorzystując jedynie podgrzewane lub ochładzane powietrze zewnętrzne, dostarczane w ilości potrzebnej do osiągnięcia jakości powietrza wewnętrznego; wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną dla pasywnego budynku użyteczności publicznej nie powinien przekraczać 120 kWh/(m2 x rok); komfort cieplny utrzymywany przy małych jednostkowych strumieniach ciepła, dzięki czemu nie jest wymagane stosowanie aktywnych układów ogrzewczych i klimatyzacyjnych; pasywne wykorzystywanie źródła ciepła w postaci osób przebywających w budynku, urządzeń elektrycznych, czy promieniowania słonecznego; uzyskiwanie komfortu cieplnego w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych poprzez dogrzewanie powietrza wentylacyjnego; przegrody zewnętrzne budynku zapewniają wysoką izolacyjność całej bryły tj. współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych nie większy niż 0,15 W/(m2 x K); pasywne okna, dla których współczynnik U jest poniżej 0,80 W/(m2 x K), a współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie g wynosi około 50%.

Projekt dofinansowywany jest z UE w formie dotacji w wysokości 3 926 894,09 zł., co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

czerwiec 2021

Projekt inwestycyjny, współfinansowany ze środków unijnych, pn.Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątkuwkracza w fazę realizacji. W drugiej połowie maja 2021r. udało się ostatecznie procedurę przetargową na wybór wykonawcy w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” i zawrzeć stosowną umowę. W związku z tym prace nad dokumentacją projektową ruszają pełną parą.. Wykonawca zaproponował harmonogram realizacji zakładający wykonanie w roku bieżącym dokumentacji projektowej, w I kwartale 2022r. pozyskanie pozwolenia na budowę, zaś realizację robót budowlanych na I kw 2022 – II kw 2023.

Przedszkole z oddziałem żłobka funkcjonować będzie na powierzchni ok. 1060 m2 i będzie obiektem pasywnym tzn. spełniał będzie następujące warunki:

– komfort cieplny uzyskiwany przy sezonowym zużyciu ciepła na ogrzewanie na poziomie nieprzekraczającym 15 kWh/(m2xrok)

– wykorzystanie jedynie podgrzewanego lub ochładzanego powietrza zewnętrznego, dostarczanego w ilości potrzebnej do osiągnięcia jakości powietrza wewnętrznego;

– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 120 kWh/(m2 x rok);

– komfort cieplny utrzymywany przy małych jednostkowych strumieniach ciepła, dzięki czemu nie jest wymagane stosowanie aktywnych układów ogrzewczych i klimatyzacyjnych;

– pasywne wykorzystywanie źródła ciepła w postaci osób przebywających w budynku, urządzeń elektrycznych i promieniowania słonecznego;

– uzyskiwanie komfortu cieplnego w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych poprzez dogrzewanie powietrza wentylacyjnego;

– przegrody zewnętrzne budynku zapewniają wysoką izolacyjność całej bryły – współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych max 0,15 W/(m2 x K);

– pasywne okna – współczynnik U – poniżej 0,80 W/(m2 x K)) i współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie około 50%.

W objętym projektem budynku nie występuje instalacja chłodzenia, stąd będzie się on charakteryzował rocznym zapotrzebowaniem na energię do chłodzenia na poziomie 0 kWh/(m2xK), a więc na poziomie nieprzekraczającym 15 kWh/(m2 x rok).

maj 2021

Projekt inwestycyjny, współfinansowany ze środków unijnych, pn.Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątkujest obecnie w fazie proceduralnej. Nadal nie udało się ostatecznie rozstrzygnąć trwającej od końca 2020r. procedury przetargowej, jednak obecnie jest szansa jej zakończenia w maju 2021r. Procedura obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektu pasywnego przedszkola, wyczekiwanego przez najmłodszych mieszkańców Gminy Piątek i ich rodziców. Przedszkole z oddziałem żłobka funkcjonować będzie na powierzchni ok. 1060 m2 i będzie obiektem nowoczesnym, przyjaznym jego użytkownikom.

Budynek będzie pasywny tzn. jego zużycie energii ograniczone będzie do minimum, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku jego realizacji to 53,44 ton równoważnika CO2/rok.

Budynek dostosowany będzie również do potrzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności, w tym ruchowej.

Wnioskowany projekt „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku” wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa IV „Gospodarka niskoemisyjna”; priorytet inwestycyjny 4e „promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu”; cel szczegółowy – Lepsza jakość powietrza.”

Zrealizowanie projektu przyczyni się do zminimalizowania zużycia energii cieplnej i elektrycznej produkowanej w źródle konwencjonalnym, w tym samym uniknięcia niskiej emisji na terenie Gminy Piątek. Powyższe wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego w postaci poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Piątek. Dzięki zastosowaniu w ramach projektu rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii nastąpi ograniczenie produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych. Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego na terenie gminy powinna wpłynąć na wzrost atrakcyjności społeczno-gospodarczej tego terenu.

kwiecień 2021

Gmina Piątek realizuje duży projekt inwestycyjny, współfinansowany ze środków unijnych, pn.Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku”. Że środków unijnych pozyskano dotację w wysokości blisko 4 mln zł. Pozostały wkład w realizację to środki własne Gminy Piątek.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy powstanie nowoczesny obiekt służący najmłodszym mieszkańcom – przedszkole z oddziałem żłobka. Budynek będzie pasywny tzn. jego zużycie energii ograniczone będzie do minimum. Budynek posiadał będzie powierzchnię użytkową ok. 1060 m2 i pełnić będzie funkcję edukacyjną i opieki dziennej – przedszkole gminne dla 150 dzieci z oddziałem żłobka dla 15 dzieci. W obiekcie zatrudnionych będzie 20 pracowników.

Obecnie kontynuowana jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy projektu w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Jej zakończenie przewiduje się na połowę kwietnia 2021r.

W projekcie wykorzystano zasady uniwersalnego projektowania poprzez pełną dostępność budynku przedszkola/żłobka dla wszystkich mieszkańców pełno i niepełnosprawnych. W szczególności zasadą uniwersalnego projektowania, w fazie użytkowania budynków, objęto: wejścia do budynków – jednolite powierzchnie bez wystających krawężników, wspólne wejścia do budynków o rozmiarach drzwi zewnętrznych umożliwiających przejście dla każdego – podjazdy do głównych drzwi wejściowych, szerokości drzwi i wymiary przestrzeni przed drzwiami umożliwiające korzystanie z nich przez osoby na wózkach, drzwi bez progowe, samozamykacze drzwiowe z opcją blokady w pozycji otwartej; sanitariaty (bez barier architektonicznych), uzyskanie komfortu cieplnego w budynkach dla wszystkich użytkowników, z możliwością regulacji i dostosowania do potrzeb. Zasada uniwersalnego projektowania spełniona zostanie na wszystkich etapach realizacji projektu, w tym na etapie przygotowawczym poprzez zachowanie zasad dostępności np. w formie elektronicznej, dokumentacji projektowej przedsięwzięcia i informacji o planowanym projekcie m.in. poprzez możliwość zmiany rozmiaru czcionki, włączenia wersji kontrastowej, przejrzystego i łatwego w obsłudze układu wizualnego strony i menu czy czytelnych i zrozumiałych treści. Ponadto planowane prace inwestycyjne uwzględniają pełną dostępność budynku dla wszystkich grup niepełnosprawnych, w tym intelektualnie, min poprzez zachowanie wysokiego standardu energochłonności obiektu, ponieważ poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie wpływa na ich szybszą i skuteczniejszą rehabilitację. Należy się więc spodziewać, że przeprowadzona inwestycja, dzięki poprawie komfortu cieplnego, przyniesie pozytywny efekt w tym zakresie. Nie pominięto również osób ociemniałych i słabowidzących – przewidziano czytelną, kontrastową informacja wizualną stosowanych oznaczeń i informacji oraz oznakowanie dróg komunikacyjnych/ewakuacyjnych w sposób umożliwiający odczytanie przez osoby ociemniałe. Ponadto przy realizacji przedsięwzięcia, w tym w odniesieniu do robót budowlanych, prac projektowych, monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji zaangażowane będą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, bez dyskryminacji ze względu na wskazane powyżej kryteria. Również dostępność informacji o realizacji projektu ze środków UE, w ramach zadania „informacja i promocja” będzie równa dla wszystkich odbiorców bez względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność lub orientację seksualną. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn spełnione są również w związku z zamiarem publikacji na stronie internetowej informacji na temat projektu, Beneficjent zapewni, aby zachowane zostały wymagania dotyczące dostępności strony BIP, na której będą publikowane informacje na temat projektu, dla osób z niepełnosprawnościami. Strona będzie spełniać wymagania §19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526, z późn. zm.) – wymagania WCAG 2.0. m.in. poprzez możliwość zmiany rozmiaru czcionki, włączenia wersji kontrastowej, przejrzystego i łatwego w obsłudze układu wizualnego strony i menu czy czytelnych i zrozumiałych treści. Strona spełniać będzie kryteria dostępności na poziomie zgodnym ze wskazanym w załączniku nr 4 do Rozporządzenia RM z dnia 12.04.2012r., tj. na poziomie A i AA .

luty 2021
W IV kwartale 2020r. Gmina Piątek zawarła umowę na współfinansowanie projektu pn.Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku”, ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu planowana inwestycja będzie mogła powstać w stosunkowo krótkim czasie, ale przede wszystkim na wysokim poziomie technicznym, z wykorzystaniem nowoczesnych, ale dość kosztownych rozwiązań dla budynków pasywnych.

Wnioskowany projekt Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa IV „Gospodarka niskoemisyjna”; priorytet inwestycyjny 4e „promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu”; cel szczegółowy – Lepsza jakość powietrza.”

Obecnie kontynuowana jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy projektu w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Jej zakończenie zaplanowano na luty 2021r. Wtedy rozpocznie się faza dokumentacyjna inwestycji, której okres realizacji zaplanowano na 2021 rok. W roku 2022-2023 realizowane będą roboty budowlane.

Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności społeczno- gospodarczej Gminy Piątek, przeciwdziałanie jej marginalizacji społecznej i gospodarczej. Zakłada się, że zrealizowanie projektu wpłynie pozytywnie na wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze wiejskim jakim jest Gmina Piątek.

Osiągnięciem celu społecznego, dzięki uniknięciu emisji gazów cieplarnianych, będą wymierne oszczędności z tytułu uniknięcia wizyt i konsultacji lekarskich oraz kosztów lekarstw, spowodowanych głównie reakcją górnych i dolnych dróg oddechowych na stopień zanieczyszczenia powietrza.

Celem pośrednim realizowanej inwestycji będzie promocja Gminy jako samorządu wspierającego działania służące bezpośrednio jej mieszkańcom i zmierzającą sukcesywnie do poprawienia warunków życia jej mieszkańców.

styczeń 2021

Gmina Piątek realizuje projekt inwestycyjny, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku”.  Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity to blisko 5,9 mln pln, a dofinansowanie stanowi kwotę blisko 4 mln pln.

Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy projektu w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Jej zakończenie zaplanowano na przełom I/II. 2021r. Wtedy rozpocznie się faza dokumentacyjna inwestycji, której okres realizacji zaplanowano na 2021 rok. W roku 2022-2023 realizowane będą roboty budowlane. W ramach projektu planowane jest osiągnięcie wskaźników postępu rzeczowego projektu:
– produktu:
– Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego – 1 szt.

– rezultatu bezpośredniego:
– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych CI34 – 53,44 ton równoważnika CO2/rok.

– horyzontalne:
– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Zasadniczym zamiarem przedsięwzięcia jest takie zminimalizowanie zużycia energii szczególnie ze źródeł konwencjonalnych, które umożliwi znaczącą i zauważalną oszczędność kosztów eksploatacyjnych w stosunku do budynku referencyjnego (o takich samych parametrach lecz bez zastosowania rozwiązań pasywnych), na poziomie stanowiącym zachętę dla mieszkańców gminy i innych samorządów do stosowania podobnych rozwiązań.
Projekt wpłynie na podniesienie konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy i regionu, a w dalszej perspektywie i województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.

Back to top
Skip to content