Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku

czerwiec 2021

Projekt inwestycyjny, współfinansowany ze środków unijnych, pn.Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątkuwkracza w fazę realizacji. W drugiej połowie maja 2021r. udało się ostatecznie procedurę przetargową na wybór wykonawcy w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” i zawrzeć stosowną umowę. W związku z tym prace nad dokumentacją projektową ruszają pełną parą.. Wykonawca zaproponował harmonogram realizacji zakładający wykonanie w roku bieżącym dokumentacji projektowej, w I kwartale 2022r. pozyskanie pozwolenia na budowę, zaś realizację robót budowlanych na I kw 2022 – II kw 2023.

Przedszkole z oddziałem żłobka funkcjonować będzie na powierzchni ok. 1060 m2 i będzie obiektem pasywnym tzn. spełniał będzie następujące warunki:

– komfort cieplny uzyskiwany przy sezonowym zużyciu ciepła na ogrzewanie na poziomie nieprzekraczającym 15 kWh/(m2xrok)

– wykorzystanie jedynie podgrzewanego lub ochładzanego powietrza zewnętrznego, dostarczanego w ilości potrzebnej do osiągnięcia jakości powietrza wewnętrznego;

– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 120 kWh/(m2 x rok);

– komfort cieplny utrzymywany przy małych jednostkowych strumieniach ciepła, dzięki czemu nie jest wymagane stosowanie aktywnych układów ogrzewczych i klimatyzacyjnych;

– pasywne wykorzystywanie źródła ciepła w postaci osób przebywających w budynku, urządzeń elektrycznych i promieniowania słonecznego;

– uzyskiwanie komfortu cieplnego w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych poprzez dogrzewanie powietrza wentylacyjnego;

– przegrody zewnętrzne budynku zapewniają wysoką izolacyjność całej bryły – współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych max 0,15 W/(m2 x K);

– pasywne okna – współczynnik U – poniżej 0,80 W/(m2 x K)) i współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie około 50%.

W objętym projektem budynku nie występuje instalacja chłodzenia, stąd będzie się on charakteryzował rocznym zapotrzebowaniem na energię do chłodzenia na poziomie 0 kWh/(m2xK), a więc na poziomie nieprzekraczającym 15 kWh/(m2 x rok).

maj 2021

Projekt inwestycyjny, współfinansowany ze środków unijnych, pn.Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątkujest obecnie w fazie proceduralnej. Nadal nie udało się ostatecznie rozstrzygnąć trwającej od końca 2020r. procedury przetargowej, jednak obecnie jest szansa jej zakończenia w maju 2021r. Procedura obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektu pasywnego przedszkola, wyczekiwanego przez najmłodszych mieszkańców Gminy Piątek i ich rodziców. Przedszkole z oddziałem żłobka funkcjonować będzie na powierzchni ok. 1060 m2 i będzie obiektem nowoczesnym, przyjaznym jego użytkownikom.

Budynek będzie pasywny tzn. jego zużycie energii ograniczone będzie do minimum, a szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku jego realizacji to 53,44 ton równoważnika CO2/rok.

Budynek dostosowany będzie również do potrzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności, w tym ruchowej.

Wnioskowany projekt „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku” wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa IV „Gospodarka niskoemisyjna”; priorytet inwestycyjny 4e „promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu”; cel szczegółowy – Lepsza jakość powietrza.”

Zrealizowanie projektu przyczyni się do zminimalizowania zużycia energii cieplnej i elektrycznej produkowanej w źródle konwencjonalnym, w tym samym uniknięcia niskiej emisji na terenie Gminy Piątek. Powyższe wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego w postaci poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Piątek. Dzięki zastosowaniu w ramach projektu rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii nastąpi ograniczenie produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych. Budowa demonstracyjnego budynku pasywnego na terenie gminy powinna wpłynąć na wzrost atrakcyjności społeczno-gospodarczej tego terenu.

kwiecień 2021

Gmina Piątek realizuje duży projekt inwestycyjny, współfinansowany ze środków unijnych, pn.Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku”. Że środków unijnych pozyskano dotację w wysokości blisko 4 mln zł. Pozostały wkład w realizację to środki własne Gminy Piątek.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy powstanie nowoczesny obiekt służący najmłodszym mieszkańcom – przedszkole z oddziałem żłobka. Budynek będzie pasywny tzn. jego zużycie energii ograniczone będzie do minimum. Budynek posiadał będzie powierzchnię użytkową ok. 1060 m2 i pełnić będzie funkcję edukacyjną i opieki dziennej – przedszkole gminne dla 150 dzieci z oddziałem żłobka dla 15 dzieci. W obiekcie zatrudnionych będzie 20 pracowników.

Obecnie kontynuowana jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy projektu w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Jej zakończenie przewiduje się na połowę kwietnia 2021r.

W projekcie wykorzystano zasady uniwersalnego projektowania poprzez pełną dostępność budynku przedszkola/żłobka dla wszystkich mieszkańców pełno i niepełnosprawnych. W szczególności zasadą uniwersalnego projektowania, w fazie użytkowania budynków, objęto: wejścia do budynków – jednolite powierzchnie bez wystających krawężników, wspólne wejścia do budynków o rozmiarach drzwi zewnętrznych umożliwiających przejście dla każdego – podjazdy do głównych drzwi wejściowych, szerokości drzwi i wymiary przestrzeni przed drzwiami umożliwiające korzystanie z nich przez osoby na wózkach, drzwi bez progowe, samozamykacze drzwiowe z opcją blokady w pozycji otwartej; sanitariaty (bez barier architektonicznych), uzyskanie komfortu cieplnego w budynkach dla wszystkich użytkowników, z możliwością regulacji i dostosowania do potrzeb. Zasada uniwersalnego projektowania spełniona zostanie na wszystkich etapach realizacji projektu, w tym na etapie przygotowawczym poprzez zachowanie zasad dostępności np. w formie elektronicznej, dokumentacji projektowej przedsięwzięcia i informacji o planowanym projekcie m.in. poprzez możliwość zmiany rozmiaru czcionki, włączenia wersji kontrastowej, przejrzystego i łatwego w obsłudze układu wizualnego strony i menu czy czytelnych i zrozumiałych treści. Ponadto planowane prace inwestycyjne uwzględniają pełną dostępność budynku dla wszystkich grup niepełnosprawnych, w tym intelektualnie, min poprzez zachowanie wysokiego standardu energochłonności obiektu, ponieważ poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie wpływa na ich szybszą i skuteczniejszą rehabilitację. Należy się więc spodziewać, że przeprowadzona inwestycja, dzięki poprawie komfortu cieplnego, przyniesie pozytywny efekt w tym zakresie. Nie pominięto również osób ociemniałych i słabowidzących – przewidziano czytelną, kontrastową informacja wizualną stosowanych oznaczeń i informacji oraz oznakowanie dróg komunikacyjnych/ewakuacyjnych w sposób umożliwiający odczytanie przez osoby ociemniałe. Ponadto przy realizacji przedsięwzięcia, w tym w odniesieniu do robót budowlanych, prac projektowych, monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji zaangażowane będą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, bez dyskryminacji ze względu na wskazane powyżej kryteria. Również dostępność informacji o realizacji projektu ze środków UE, w ramach zadania „informacja i promocja” będzie równa dla wszystkich odbiorców bez względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność lub orientację seksualną. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn spełnione są również w związku z zamiarem publikacji na stronie internetowej informacji na temat projektu, Beneficjent zapewni, aby zachowane zostały wymagania dotyczące dostępności strony BIP, na której będą publikowane informacje na temat projektu, dla osób z niepełnosprawnościami. Strona będzie spełniać wymagania §19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526, z późn. zm.) – wymagania WCAG 2.0. m.in. poprzez możliwość zmiany rozmiaru czcionki, włączenia wersji kontrastowej, przejrzystego i łatwego w obsłudze układu wizualnego strony i menu czy czytelnych i zrozumiałych treści. Strona spełniać będzie kryteria dostępności na poziomie zgodnym ze wskazanym w załączniku nr 4 do Rozporządzenia RM z dnia 12.04.2012r., tj. na poziomie A i AA .

luty 2021
W IV kwartale 2020r. Gmina Piątek zawarła umowę na współfinansowanie projektu pn.Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku”, ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu planowana inwestycja będzie mogła powstać w stosunkowo krótkim czasie, ale przede wszystkim na wysokim poziomie technicznym, z wykorzystaniem nowoczesnych, ale dość kosztownych rozwiązań dla budynków pasywnych.

Wnioskowany projekt Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa IV „Gospodarka niskoemisyjna”; priorytet inwestycyjny 4e „promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu”; cel szczegółowy – Lepsza jakość powietrza.”

Obecnie kontynuowana jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy projektu w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Jej zakończenie zaplanowano na luty 2021r. Wtedy rozpocznie się faza dokumentacyjna inwestycji, której okres realizacji zaplanowano na 2021 rok. W roku 2022-2023 realizowane będą roboty budowlane.

Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności społeczno- gospodarczej Gminy Piątek, przeciwdziałanie jej marginalizacji społecznej i gospodarczej. Zakłada się, że zrealizowanie projektu wpłynie pozytywnie na wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze wiejskim jakim jest Gmina Piątek.

Osiągnięciem celu społecznego, dzięki uniknięciu emisji gazów cieplarnianych, będą wymierne oszczędności z tytułu uniknięcia wizyt i konsultacji lekarskich oraz kosztów lekarstw, spowodowanych głównie reakcją górnych i dolnych dróg oddechowych na stopień zanieczyszczenia powietrza.

Celem pośrednim realizowanej inwestycji będzie promocja Gminy jako samorządu wspierającego działania służące bezpośrednio jej mieszkańcom i zmierzającą sukcesywnie do poprawienia warunków życia jej mieszkańców.

styczeń 2021

Gmina Piątek realizuje projekt inwestycyjny, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku”.  Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity to blisko 5,9 mln pln, a dofinansowanie stanowi kwotę blisko 4 mln pln.

Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy projektu w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Jej zakończenie zaplanowano na przełom I/II. 2021r. Wtedy rozpocznie się faza dokumentacyjna inwestycji, której okres realizacji zaplanowano na 2021 rok. W roku 2022-2023 realizowane będą roboty budowlane. W ramach projektu planowane jest osiągnięcie wskaźników postępu rzeczowego projektu:
– produktu:
– Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego – 1 szt.

– rezultatu bezpośredniego:
– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych CI34 – 53,44 ton równoważnika CO2/rok.

– horyzontalne:
– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Zasadniczym zamiarem przedsięwzięcia jest takie zminimalizowanie zużycia energii szczególnie ze źródeł konwencjonalnych, które umożliwi znaczącą i zauważalną oszczędność kosztów eksploatacyjnych w stosunku do budynku referencyjnego (o takich samych parametrach lecz bez zastosowania rozwiązań pasywnych), na poziomie stanowiącym zachętę dla mieszkańców gminy i innych samorządów do stosowania podobnych rozwiązań.
Projekt wpłynie na podniesienie konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy i regionu, a w dalszej perspektywie i województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.

Back to top
Skip to content