Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gmina Piątek zakończyła realizację robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul Szkolnej 1″.
Projekt współfinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach IV osi priorytetowej; działanie IV.2; poddziałanie IV.2.2 tj. ?Termomodernizacja budynków”.

Roboty budowlane obejmowały gruntowną termomodernizację największego na terenie Gminy Piątek obiektu szkolnego, polegającą na dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien, powierzchni przeszklonych i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych oraz wykonaniu instalacji pompy ciepła wspomaganej instalacją ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz istniejącym kotłem olejowym.

Ogólna szacowana kwota nakładów inwestycyjnych to ponad 5,6 min zł, w tym dotacja z UE wynosi 3.213.364,86 PLN.

Wkład środków unijnych w realizację projektu niewątpliwie przyczynił się do jego sprawnej, terminowej realizacji, a przede wszystkim umożliwił oparcie termomodernizacji na materiałach urządzeniach dobrej jakości oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Kończąc projekt, Gmina Piątek zrealizowała założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na swoim terenie. Spodziewane jest, że skończenie projektu wpłynie pozytywnie na wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze wiejskim jakim jest Gmina Piątek, w tym na polepszenie warunków życia mieszkańców; zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca nauki, pracy, zamieszkania i wypoczynku.

Projekt został zrealizowany z pozytywnym wpływem na realizację polityki równych szans kobiet i mężczyzn – w wyniku zrealizowania inwestycji zapewniono równy dostęp do korzyści społeczno-gospodarczych generowanych w ramach projektu bez względu na płeć, a efekty jej realizacji będą odczuwalne dla mieszkańców bez względu na jakiekolwiek kryteria dyskryminujące.

Projekt został zrealizowany z pozytywnym wpływem na realizacje polityki równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością. W wyniku inwestycji zapewniono równy dostęp do korzyści społeczno-gospodarczych generowanych w ramach projektu bez względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność lub orientację seksualną, a efekty jego realizacji będą odczuwalne dla mieszkańców bez względu na jakiekolwiek kryteria dyskryminujące.

Dzięki realizacji inwestycji wszędzie tam gdzie to było możliwe poprawiona została jakość dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych. Termomodernizacja budynków wskazanych w projekcie objęta została zasadą projektowania uniwersalnego. Również dostępność informacji o realizacji projektu była równa dla wszystkich odbiorców bez względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność lub orientację seksualną.

Projekt zrealizowany został z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju oraz wspierał dążenie do osiągnięcia celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez zastosowanie w ramach jego realizacji certyfikowanych materiałów zgodnych z obowiązującymi wymaganiami prawa, w tym ochrony środowiska oraz zastosowania w jego ramach rozwiązań chroniących środowisko – służących oszczędności energii i obniżających emisję zanieczyszczeń.

Dobiegają prace związane z termomodernizacją kompleksu szkolnego
Trwa faza końcowa realizacji zadania inwestycyjnego, pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1? zbliża się do ukończenia robót budowlanych.

Postęp robót budowlanych na koniec sierpnia 2020r. ? trwają ostatnie prace porządkowe, usuwane są ostatnie usterki, przygotowywany jest rozruch technologiczny instalacji, kompletowana jest dokumentacja powykonawcza.

Cały czas trwa współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ? sukcesywnie wypłacane są refundacje i kolejne zaliczki na realizację projektu. Powyższe pozwala na jego sprawną i zgodną z planem realizację, mimo trudnej sytuacji epidemicznej. Odbiór końcowy robót budowlanych zaplanowano na początku września.

Dzięki realizacji projektu i jego współfinansowaniu ze środków UE, od nowego sezonu grzewczego, obiekty szkolne wyposażone będą w nowoczesną infrastrukturę grzewczą, wykorzystującą odnawialne źródła energii, wspomaganą instalacją ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.

We wrześniu zaplanowano zakończenie projektu w ramach RPO WŁ, w tym złożenie wniosku końcowego o płatność.

Modernizacja źródła ciepła i wymiana powierzchni przeszklonych
Mimo trudnych warunków spowodowanych ogłoszeniem stanu epidemii Gmina Piątek kontynuuje prace w ramach projektu pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1?, wykorzystując czas przerwy w zajęciach szkolnych.

Postęp robót budowlanych na koniec kwietnia 2020r. jest zgodny z przyjętym harmonogramem. Obecnie kontynuowane są roboty budowlane w zakresie modernizacji źródła ciepła oraz wymiany powierzchni przeszklonych.

W kwietniu 2020r. zaakceptowany został pierwszy wniosek o płatność rozliczający otrzymaną w listopadzie 2019r zaliczkę w ramach umowy zawartej z RPO WŁ 2014-2020 na współfinansowanie projektu. Wypłacona została również kolejna zaliczka na finansowanie projektu.

W kwietniu odebrano część wykonanych robót budowlanych dotyczących modernizacji źródła ciepła, na które wykonawca wystawił fakturę.

Specyfika prowadzonej inwestycji ? obiekty szkolne oraz możliwość zaliczkowania projektu, w ramach dotacji RPO WŁ na lata 2014-2020, pozwala na jego sprawną i zgodną z planem realizację, mimo trudnej sytuacji epidemicznej. Terminowe wykonywanie projektu jest szczególnie ważne, gdyż jego realizacja ma szanse zostać zakończona przed nowym rokiem szkolnym.

Początkowe efekty realizowanego projektu, w zakresie ograniczenia zużycia energii, już są odczuwalne. Oczekuje się, że już w obecnym roku w znaczącej wysokości osiągnięte zostaną zakładane wskaźniki rezultatu realizacji projektu, w tym min. ? zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych; szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych; ilość zaoszczędzonej energii cieplnej i zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów.

W dniu 29 grudnia 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął uchwałę nr 11868/2020 w sprawie przyznania pożyczki i dotacji Gminie Piątek na realizację zadania pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1? do wysokości 309 912,00 zł. w tym:
? dotacji do wysokości 92 973,00 zł, jednak nie więcej niż 30% kwoty dofinansowania oraz
? pożyczki do wysokości 216 939,00 zł.

Aktualizacja:
Prace związane z kompleksową termomodernizacją budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1 zakończone zostały w 2020 roku. Zadanie dofinansowano że środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kwotą 309 912,00 PLN, w tym: dotacja w wysokości 92 973,00 PLN i pożyczka w kwocie 216 939,00 PLN.

Trwają prace przy termomodernizacji kompleksu szkolnego
Mimo trudnych warunków spowodowanych ogłoszeniem stanu epidemii Gmina Piątek stara się prowadzić prace w ramach projektu pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1?, wykorzystując czas przerwy w zajęciach szkolnych.

Postęp robót budowlanych na koniec marca 2020r. jest zgodny z przyjętym harmonogramem. Obecnie kontynuowane są roboty budowlane w zakresie modernizacji wewnętrznych instalacji c.o. oraz związane z modernizacją źródła ciepła ? wykonanie odwiertów dolnego źródła pompy ciepła.

W marcu 2020r. nadal trwało rozliczanie projektu w ramach pierwszego wniosku o płatność rozliczającego otrzymaną w listopadzie zaliczkę w ramach umowy zawartej z RPO WŁ 2014-2020 na współfinansowanie projektu.

W marcu odebrano część wykonanych robót budowlanych, na które wykonawca wystawił fakturę.

Realizowany projekt wpłynie na poprawę jakości powietrza i ograniczenie zużycia energii, a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej. Wypełnia on cele wskazane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek.

Trwa termomodernizacja kompleksu szkolnego w Piątku
Gmina Piątek sukcesywnie prowadzi prace w ramach projektu pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1?.

Postęp robót budowlanych na koniec lutego 2020r. jest zgodny z przyjętym harmonogramem. Obecnie kontynuowane są roboty budowlane w zakresie wymiany powierzchni przeszklonych w budynku szkoły podstawowej; kontynuowane są roboty związane z modernizacją źródła ciepła ? wykonanie odwiertów dolnego źródła pompy ciepła, zakończono wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

W lutym 2020r. trwało rozliczanie projektu w ramach pierwszego wniosku o płatność rozliczającego otrzymaną w listopadzie zaliczkę. Wnioskiem tym wystąpiono również o wypłatę kolejnej zaliczki w ramach fakturowania robót zaplanowanego na marzec 2020r.

Przedmiotowy projekt jest kolejnym etapem podejmowanych działań. Gmina Piątek sukcesywnie od kilku lat realizuje przedsięwzięcia, spójne ze sobą i mające wpływ na poprawę jakości powietrza i ograniczenie zużycia energii, a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej. Jednym z elementów całościowego programu mającego zapewnić rozwój społeczno-gospodarczy jest stworzenie i realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Piątek. Jednym z elementów wskazanych do realizacji w PGN jest kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Wnioskowany projekt wypełnia założenia powyższego programu. Władze gminy liczą na to, że konsekwentnie realizowane działania na rzecz ograniczenia zużycia energii pochodzącej ze spalania paliw konwencjonalnych przełożą się min na wzrost konkurencyjności gminy w regionie oraz zwiększone zainteresowanie gminą jako miejscem dogodnym do życia i zamieszkania. Niewątpliwie celem projektu jest również poprawa warunków życia jej mieszkańców.

Trwają prace przy termomodernizacji kompleksu szkolnego w Piątku
Gmina Piątek sukcesywnie prowadzi prace w ramach projektu pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1?.

Postęp robót budowlanych na koniec grudnia 2019r. jest zgodny z przyjętym harmonogramem. Obecnie, z uwagi na okres zimowy realizowane są prace skoncentrowane na wykonaniu odwiertów pod dolne źródło ciepła, trwa również kompletacja dostaw urządzeń instalacji fotowoltaicznej.

Na początku grudnia złożono, do instytucji finansującej, wniosek o płatność rozliczający otrzymaną w listopadzie zaliczkę na realizację projektu. Przyjęty w ramach RPO WŁ sposób finansowania poprzez wypłatę zaliczek znacząco ułatwia prowadzenie inwestycji i umożliwia utrzymanie płynnego jej finansowania. Kolejne fakturowanie robót zaplanowano na wiosnę 2020r.

Projekt ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1? wpisuje się w cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 ? oś priorytetowa IV ?Gospodarka niskoemisyjna?; priorytet inwestycyjny 4c ?Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym?; cel szczegółowy ? Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego.?

Zrealizowanie projektu przyczyni się do ograniczenia zużycia energii cieplnej, w tym produkowanej w sposób konwencjonalny w źródle olejowym, a tym samym ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Piątek. Dzięki zastosowaniu, w ramach projektu, rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii nastąpi ograniczenie produkcji energii w źródłach konwencjonalnych. Poprawa warunków energetycznych w największym, gminnym obiekcie użyteczności publicznej powinna wpłynąć na wzrost atrakcyjności społeczno-gospodarczej tego terenu.

Projekt wpisuje się w dokumenty i programy:
? na poziomie kraju, w tym w Politykę Spójności 2014-2020; Strategię Rozwoju Kraju 2020; Politykę Energetyczną Polski do 2030 roku;
? na poziomie regionu, w tym w Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020; Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Łódzkiego ? ?LORIS 2030?; Program Ochrony Środowiska,
? na poziomie lokalnym, w tym w Strategię Rozwoju Gminy Piątek 2015-2023, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek

Prace przy termomodernizacji budynków szkolnych w Piątku
Gmina Piątek sukcesywnie prowadzi prace w ramach projektu pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1?.
Postęp robót budowlanych na koniec listopada 2019r. jest zgodny z przyjętym harmonogramem. Kontynuowane są roboty budowlane w zakresie wymiany powierzchni przeszklonych w budynku szkoły podstawowej. Kontynuowane są działania związane z modernizacją źródła ciepła ? kompletacja urządzeń, wykonanie odwiertów dolnego źródła pompy ciepła.

Na początku listopada odbył się pierwszy odbiór częściowy robót i ich fakturowanie. Na początku grudnia planowane jest złożenie do instytucji finansującej wniosku o płatność rozliczającego otrzymaną w listopadzie zaliczkę.
Uzyskane dofinansowanie na realizację projektu ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1?, ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, pozwala na sprawną realizację i finansowanie projektu.

Oczekuje się, że zrealizowanie projektu znacząco, pozytywnie wpłynie na podniesienie konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Piątek, ale również w regionie, a w dalszej perspektywie i województwie łódzkim oraz da impuls dla efektywnego rozwoju gospodarki nisko energochłonnej w oparciu min. o odnawialne źródła energii na tym obszarze.
Projekt ma pozytywny wpływ na realizacje polityki równych szans kobiet i mężczyzn oraz polityki równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Realizowany jest również z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Ponadto wspiera dążenie do osiągnięcia celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez zastosowanie w ramach jego realizacji certyfikowanych materiałów zgodnych z obowiązującymi wymaganiami prawa, w tym ochrony środowiska oraz zastosowania w jego ramach rozwiązań chroniących środowisko ? służących oszczędności energii i obniżających emisję zanieczyszczeń.

Tempo termomodernizacji zgodne z przyjętym harmonogramem
Gmina Piątek kontynuuje projekt inwestycyjny pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1?.
Postęp robót budowlanych na koniec października 2019r. jest zgodny z przyjętym harmonogramem.

Kontynuowane są roboty budowlane w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych szkoły podstawowej, wymiany stolarki okiennej, powierzchni przeszklonych i drzwiowej w obiekcie. Rozpoczęto roboty związane z modernizacją źródła ciepła. W najbliższym czasie planowane jest kontynuowanie prac modernizacyjnych źródła ciepła, wymiany okien, powierzchni przeszklonych i drzwi w obiekcie oraz docieplenie ścian zewnętrznych.

Na początek listopada wyznaczono pierwszy odbiór częściowy robót i ich fakturowanie. W związku z powyższym złożono wniosek do Instytucji Zarządzającej ? RPO WŁ o wypłatę zaliczki. Obecnie wniosek został zaakceptowany i pierwsza wypłata środków nastąpi w połowie listopada. Umożliwi to terminową zapłatę faktury za wykonane roboty budowlane.

Uzyskane dofinansowanie na realizację projektu ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1?, ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w tym możliwość zaliczkowania, pozwala na sprawną realizację projektu w zaplanowanym terminie.

Realizacja projektu wpisuje się w główne cele gospodarki energetycznej kraju, województwa i regionu, a także kierunki działań sformułowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Piątek ? zmniejszenie zapotrzebowania na energię/poprawa efektywności energetycznej, obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych, ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza ? emisji gazów cieplarnianych.
Realizacja projektu jest również korzystna ze społecznego punktu widzenia, wpłynie bowiem na na poprawę warunków życia mieszkańców gminy oraz wzrostu atrakcyjności gminy jako miejsca nauki, pracy, zamieszkania i wypoczynku.

Trwa termomodernizacja kompleksu szkolnego w Piątku
Gmina Piątek kontynuuje projekt inwestycyjny pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1?.

Postęp robót budowlanych na koniec września 2019 r. jest zgodny z przyjętym harmonogramem. W znaczącej części zakończono docieplanie ścian zewnętrznych i wymianę okien w budynku gimnazjum, kontynuowane są roboty budowlane w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych szkoły podstawowej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie. Zakończono roboty dociepleniowe ? elewacyjne wszystkich elewacji wschodnich obiektu. W najbliższym czasie planowane jest kontynuowanie wymiany okien, powierzchni przeszklonych i drzwi w obiekcie oraz docieplenie ścian zewnętrznych.
W najbliższych miesiącach planowane jest pierwsze fakturowanie robót budowlanych i w związku z tym wystąpienie do Instytucji Zarządzającej ? RPO WŁ o wypłatę zaliczki.
Otrzymane dofinansowanie na realizację projektu ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1?, ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, przełoży się na efektywne wykorzystanie posiadanych zdolności rozwojowych gminy Piątek, w szczegółach będzie prowadzić do:
– poprawy stanu powietrza atmosferycznego
– zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku;
– poprawy jakości życia mieszkańców

Zrealizowanie projektu pozytywnie wpłynie na uruchomienie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy oraz poprawi jej konkurencyjność i postrzeganie, jako obszaru o uregulowanym ładzie przestrzennym.

Trwa termomodernizacja kompleksu szkolnego w Piątku
Gmina Piątek kontynuuje projekt inwestycyjny pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1?.
Postęp robót budowlanych na koniec czerwca 2019r. jest imponujący. Obecnie docieplono już znaczną część budynków, w tym część włącznie z wyprawą elewacyjną. Trwa również wymiana okien w obiekcie.
Obecnie z uwagi na trwający okres wakacyjny prace są zintensyfikowane, tak by jak największy zakres zrealizować przed początkiem roku szkolnego, stąd przebiegają one nie tylko zgodnie z przyjętym harmonogramem, ale nieco go wyprzedzają.

W roku 2019 planuje się zakończyć roboty budowlane związane z wymianą zewnętrznych okien, powierzchni przeszklonych i drzwi w obiektach oraz w znaczącej części wykonać roboty dociepleniowe.

Podkreślić należy, że obecnie trwająca inwestycja wiąże się z dużym obciążeniem finansowym i nie byłaby możliwa jej realizacja bez pomocy finansowej ze środków UE przyznanych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej
Gmina Piątek realizuje projekt inwestycyjny pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1? współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach IV osi priorytetowej; działanie IV.2; poddziałanie IV.2.2 tj. ?Termomodernizacja budynków?.
Inwestycja przewiduje gruntowną termomodernizację gminnego obiektu w Piątku ul. Szkolna 1 tj. 2 budynki ? szkoły podstawowej z salą gimnastyczną i gimnazjum, polegającą na: szkoła podstawowa z salą gimnastyczną ? dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien, powierzchni przeszklonych i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych, gimnazjum ? dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych i wykonaniu instalacji pompy ciepła wspomaganej instalacją ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz istniejącym kotłem olejowym.

Obecnie roboty budowlane zostały rozpoczęte ? trwają prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku gimnazjum i szkoły podstawowej.

Celem bezpośrednim realizowanego projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Celem szczegółowym realizacji jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budownictwa użyteczności publicznej.

Efektem realizacji projektu, dzięki wykorzystaniu w nim rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii będzie również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego nie tylko samej gminy, ale również województwa łódzkiego.
Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego, dzięki cegiełce dołożonej przez Gminę Piątek, przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych oraz poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Projekt wpłynie ponadto na podniesienie konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy i regionu, a w dalszej perspektywie i województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.
Celem realizacji projektu będzie również wzrost konkurencyjności i atrakcyjności społeczno-gospodarczej Gminy Piątek, przeciwdziałanie jej marginalizacji społecznej i gospodarczej. Zakłada się, że zrealizowanie projektu wpłynie pozytywnie na wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze wiejskim jakim jest Gmina Piątek, w tym na polepszenie warunków życia mieszkańców; zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca pracy, nauki, zamieszkania i wypoczynku.
Celem pośrednim realizowanej inwestycji będzie promocja Gminy jako samorządu wspierającego działania służące bezpośrednio jej mieszkańcom i zmierzającą sukcesywnie do poprawienia warunków życia ich mieszkańców.
Ogólna szacowana kwota nakładów inwestycyjnych to ponad 5,6 mln zł, w tym dotacja z UE wynosi 3.213.364,86 PLN.

Termomodernizacja kompleksu szkolnego w Piątku
Nieprzerwanie trwają prace związane z termomodernizacją kompleksu szkolnego w Piątku. Prowadzi je wyłoniona na drodze przetargu firma Cehini ze Zgierza.
Kontynuowane są prace związane z dociepleniem budynków z zewnątrz. W związku z prowadzonymi pracami rodziców i dzieci prosimy o zachowanie ostrożności i poruszanie się w drodze do i ze szkoły odpowiednimi ścieżkami. Prace potrwają do 2020 roku.

Trwa termomodernizacja kompleksu szkolnego w Piątku 
Trwają prace związane z termomodernizacją kompleksu szkolnego w Piątku. Prowadzi je wyłoniona na drodze przetargu firma Cehini ze Zgierza.
Roboty rozpoczęto od docieplenia budynków z zewnątrz. W związku z prowadzonymi pracami rodziców i dzieci prosimy o zachowanie ostrożności i poruszanie się w drodze do i ze szkoły odpowiednimi ścieżkami. Prace potrwają do 2020 roku.

Skip to content