Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Urząd Miejski w Piątku informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 2/2021 Burmistrza Piątku Gmina Piątek rozpoczyna przekazywanie Beneficjentom Końcowym sprzętu komputerowego użyczonego w ramach Projektu ?Podłączeni – Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu?.

Przedłużony okres trwałości Projektu ?Podłączeni – Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu? zakończył się z dniem 28 grudnia 2020 roku. Sprzęt komputerowy użyczony Beneficjentom końcowym tego projektu stanie się teraz ich własnością.

Już wkrótce do Beneficjentów  zostaną wysłane pocztą formularze umów i protokołu nieodpłatnego przekazania sprzętu. Po ich podpisaniu, jeden komplet dokumentów należy zachować dla siebie, a drugi (umowa przekazania, protokół przekazania) należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego. Dokumenty można wysłać pocztą lub wrzucić do ustawionej przed wejściem do Urzędu skrzynki. Należy to zrobić niezwłocznie.
Ze względu na wartość, sprzęt zgodnie z art.9 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018r., poz. 644), nie podlega opodatkowaniu.
W przypadku niepodpisania umowy Beneficjent zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić użyczony sprzęt komputerowy do Urzędu Miejskiego w Piątku (komputer oraz zestaw kliencki do odbioru sygnału LTE).

Jednocześnie informujemy, że bezpłatny dostęp do Internetu będzie zapewniony do 30 czerwca 2021 r. 

Dobiega końca okres trwałości realizowanego przez Gminę Piątek projektu ?Podłączeni-Niewykluczeni? w ramach którego 300 beneficjentów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzymało komputer oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Realizacja projektu zaowocowała również utworzeniem na terenie gminy siedmiu świetlic internetowych, tzw. PIAPów (w których zainstalowano 70 zestawów komputerowych) umożliwiających zainteresowanym mieszkańcom gminy naukę obsługi komputera i skorzystanie z Internetu.

W dniach 17-18 marca przeprowadzona została przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa kontrola trwałości. Zespół Kontrolujący stwierdził zachowanie trwałości projektu nr POIG.08.03.00-10-369/13 ?Podłączeni ? Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu?. Cel projektu został zrealizowany. Wskaźniki rezultatu w ramach projektu zostały osiągnięte oraz są utrzymywane w okresie trwałości.

Ze względu na obecną sytuacje epidemiczną, mając na uwadze zapewnienie dostępu do e-usług sektora administracyjnego oraz zapewnienie możliwości korzystania ze zdalnego nauczania  okres trwałości projektu został przedłużony. W II połowie kwietnia do Beneficjentów rozesłany zostanie stosowny Aneks do umowy użyczenia ? wydłużający okres trwałości projektu do 28 grudnia 2020 r.  Beneficjenci nadal będą mogli korzystać z użyczonego sprzętu oraz dostępu do Internetu na dotychczasowych zasadach.

Prosimy o podpisanie otrzymanego Aneksu (2 egzemplarze) i zwrocie jednego egzemplarza do Urzędu Miejskiego w Piątku (podpisany egzemplarz aneksu należy wrzucić do skrzynki podawczej  ustawionej przed wejściem do budynku urzędu).

 Pod koniec roku 2020 podjęta zostanie decyzja w temacie używanego przez Beneficjentów sprzętu komputerowego i sieci LTE, które stanowią własność Gminy Piątek. O podjętej decyzji i działaniach jakie zostaną wdrożone w tym temacie informować będziemy Beneficjentów m.in. poprzez stronę internetową oraz na łamach gminnego informatora.

Dobiega końca pięcioletni okres trwałości realizowanego przez Gminę Piątek projektu ?Podłączeni-Niewykluczeni? w ramach którego 300 beneficjentów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzymało komputer oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Realizacja projektu zaowocowała również utworzeniem na terenie gminy siedmiu świetlic internetowych, tzw. PIAPów (w których zainstalowano 70 zestawów komputerowych) umożliwiających zainteresowanym mieszkańcom gminy naukę obsługi komputera i skorzystanie z Internetu.
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi projektu informujemy, że beneficjenci projektu korzystają z komputerów i bezpłatnego dostępu do Internetu do 30 kwietnia 2020 roku.
Następnie podjęta zostanie decyzja w temacie używanego przez beneficjentów sprzętu komputerowego i sieci LTE, które stanowią własność Gminy Piątek. O podjętej decyzji i działaniach jakie zostaną wdrożone w tym temacie informować będziemy beneficjentów m.in. poprzez stronę internetową oraz na łamach gminnego informatora.

Biuro Obsługi Klienta dla uczestników Projektu
Informujemy, że w celu przyjmowania i obsługi zgłoszeń Uczestników Projektu ?Podłączeni ? Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu?  realizowanego przez Gminę Piątek, dotyczących jakości usług, awarii lub potrzeby pomocy technicznej funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta. Beneficjenci mogą dokonywać zgłoszeń:
–  telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godz. 9:30 ? 17:30, sobota 9:00 – 13:00) 
telefon: 24 254 29 65 (serwis wew. 103),  fax: 24 254 99 64
– za pomocą poczty elektronicznej (od poniedziałku do piątku w godz. 9:30 ? 17:30, sobota 9:00 – 13:00)  na adres e-mail:  serwis@mpcnet.pl
W dni wolne od pracy zgłoszenia będą rejestrowane w trybie automatycznej sekretarki.
Pytania dotyczące projektu, awarie można również kierować do p. Jacka Michalskiego – Urząd Gminy Piątek – tel 24 722 12 37,  24 722 19 19,  24 722 11 58

Konferencja na zakończenie Projektu
W piątek 27 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek odbyła się konferencja na zakończenie Projektu ?Podłączeni ? Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu.? Wzięli w niej udział radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, zespół realizujący Projekt oraz mieszkańcy. Gościem specjalnym konferencji był pan Kai Sherg z Chin ? przedstawiciel firmy Huawei, producenta kluczowych elementów infrastruktury sieci LTE, która powstała w Gminie Piątek w ramach Projektu.
Po powitaniu uczestników przez Wójta Gminy Piątek, zespół roboczy Projektu przedstawił zakres zrealizowanych w ramach Projektu prac oraz osiągnięte rezultaty i wskaźniki ? m.in. przedstawiono wybudowaną w Projekcie infrastrukturę sieci LTE z dwoma masztami, powstałe świetlice internetowe ? tzw. Regionalne Punkty Koordynujące, w których wszyscy mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z bezpłatnego dostępu do internetu. Omówiono także problemy na jakie natrafiono przy realizacji Projektu, w ramach którego 300 mieszkańców otrzymało darmowe komputery i bezpłatny dostęp do internetu na okres pięciu lat trwałości projektu.

Biuro Obsługi Klienta dla uczestników Projektu
Informujemy, że w celu przyjmowania i obsługi zgłoszeń Uczestników Projektu ?Podłączeni ? Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu?  realizowanego przez Gminę Piątek, dotyczących jakości usług, awarii lub potrzeby pomocy technicznej funkcjonuje Biuro Obsługi Klienta. Beneficjenci mogą dokonywać zgłoszeń:
?  telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godz. 9:30 ? 17:30, sobota 9:00 ? 13:00)
telefon: 24 254 29 65,  fax: 24 254 99 64
? za pomocą poczty elektronicznej (od poniedziałku do piątku w godz. 9:30 ? 17:30, sobota 9:00 ? 13:00)  na adres e-mail:  serwis@mpcnet.pl
W dni wolne od pracy zgłoszenia będą rejestrowane w trybie automatycznej sekretarki.

W Balkowie ? budowa drugiego masztu gminnej sieci LTE
W Gminie Piątek trwają prace związane z realizacją Projektu ?Podłączeni ? Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu?. W ostatnim czasie zakończyła się budowa pierwszego z dwóch masztów. Maszt stanął na dachu budynku Urzędu Gminy Piątek. Obecnie kontynuowane są prace przy budowie drugiego masztu, który powstaje na budynku strażnicy OSP w Balkowie. Na ponad 24 metrowej aluminiowej konstrukcji zamontowane zostały anteny, które zapewnią uczestnikom projektu dostęp do sieci internetowej w technologii LTE.
W komputery został już wyposażony pierwszy z siedmiu PIAPów ? w Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego. W punkcie prowadzone są szkolenia dla osób, które zakwalifikowały się do Projektu. W ramach Projektu powstanie siedem takich PIAPów ? miejsc,  które umożliwią dostęp do Internetu wszystkim mieszkańcom gminy.
Kontynuowane są również prace związane z budową ?serca? powstającej w Gminie sieci LTE ? serwerowni, która zlokalizowana jest w budynku Urzędu Gminy.

Szkolenia i dostawa komputerów
Dzięki projektowi ?Podłączeni ? Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu? 300 osób z gminy Piątek otrzyma komputer wraz z dostępem do internetu. Zanim jednak komputer trafi do wybranego beneficjenta, osoba ta musi przejść szkolenie.
Obecnie w utworzonych na potrzeby projektu regionalnych centrach beneficjenci przechodzą szkolenia z zakresu obsługi komputera, korzystania z podstawowych aplikacji i internetu. Prowadzony jest również montaż sprzętu uczestnikom Projektu.

Pierwsze szkolenia Projektu Podłączeni ? Niewykluczeni
W środę 12 listopada rozpoczęły się szkolenia dla beneficjentów Projektu ?Podłączeni ? Niewykluczeni. działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu?.  Szkolenia są obowiązkowe dla wszystkich osób, które zakwalifikowały się do udziału w Projekcie realizowanym przez Gminę Piątek, a ich zakres obejmuje m.in. zagadnienia z obsługi komputera i różnych aplikacji oraz korzystania z Internetu.  Zajęcia odbywają się w 10-osobowych grupach. Pierwszym miejscem, w którym odbywają się szkolenia jest PIAP mieszczący się w Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku.  Po zaliczeniu szkoleń z beneficjentami będą podpisywane umowy na montaż komputerów w domach. W ramach projektu bezpłatne komputery z bezpłatnym dostępem do internetu otrzyma 300 osób.

Pierwszy z dwóch masztów gminnej sieci LTE już gotowy
Na obszarze Gminy Piątek trwają prace związane z realizacją Projektu ?Podłączeni ? Niewykluczeni. działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu?. W ostatnim czasie zakończyła się budowa pierwszego z dwóch masztów. Maszt stanął na budynku Urzędu Gminy Piątek. Na ponad 24 metrowej aluminiowej konstrukcji  zamontowane zostały anteny, które zapewnią uczestnikom projektu dostęp do sieci internetowej w technologii LTE. Drugi z masztów ustawiany jest na budynku strażnicy OSP w Balkowie.
kontynuowane są również prace związane z budową ?serca? powstającej w Gminie Piątek sieci LTE ? serwerowni, która zlokalizowana jest w budynku Urzędu Gminy. Tu znajdą się urządzenia sterujące i nadzorujące pracę sieci oraz serwery, na których uruchomiona zostanie m.in. platforma e-learningowa dla beneficjentów. Trwa także wyposażanie w sprzęt pierwszego z siedmiu PIAP-ów, powstających w ramach projektu. Będą to miejsca, które umożliwią dostęp do Internetu wszystkim mieszkańcom naszej gminy.
W nadchodzącym tygodniu rozpoczną się pierwsze szkolenia dla osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

O sieci LTE, komputerach i zagadnieniach związanych z projektem na czwartkowej konferencji w Urzędzie Gminy
W czwartek 6 listopada w Urzędzie Gminy Piątek odbyła się konferencja zorganizowana w ramach realizowanego przez Gminę Piątek Projektu  ?Podłączeni ? Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu?.  W imieniu realizatora projektu uczestników konferencji powitał p. Krzysztof Lisiecki ? Wójt Gminy Piątek, który przedstawił historię przystąpienia Gminy do projektu oraz zespół zajmujący się jego realizacją. W konferencji udział wzięli radni, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy,  mieszkańcy. Zespół roboczy Projektu w składzie: p. Renata Lepalczyk ? Główny Koordynator Projektu,  p. Anna Matusiak ? Koordynator ds. finansowych, p. Łukasz Kawa ? Główny Inżynier Projektu, p. Jacek Michalski ? koordynator ds. technicznych, p. Regina Płocharska ? asystent koordynatora oraz p. Paweł Oleksiewicz ? szef firmy MPC Paweł Oleksiewicz ? wybrany w przetargu wykonawca inwestycji, przedstawili uczestnikom konferencji cele i założenia  projektu, stopień zaawansowania poszczególnych prac związanych z jego realizacją oraz źródła finansowania projektu.  Wartym podkreślenia jest fakt, że projekt w 100% jest finansowany ze środków zewnętrznych ? unijnych i krajowych.
Duże zainteresowanie wzbudził zaprezentowany na konferencji komputer. Był to model sprzętu  jaki otrzymają w ramach projektu jego uczestnicy. W tego typu komputery wyposażone będą również PIAP-y, czyli Regionalne Punkty Koordynacyjne, które można określić mianem świetlic internetowych. W ramach projektu na terenie Gminy Piątek powstanie siedem takich PIAP-ów -w Gimnazjum w Piątku, w Gminnej Bibliotece, w Szkole Podstawowej w Czernikowie oraz w świetlicach wiejskich w Goślubiu, Balkowie, Pokrzywnicy i Górkach Pęcławskich.  W tych miejscach zainstalowanych będzie 70 komputerów, z których korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy naszej Gminy.

Podpisanie umowy z wykonawcą
W poniedziałek 7 lipca 2014 r. w Urzędzie Gminy Piątek miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania pn. Zaprojektowanie, wybudowanie sieci LTE, dostarczenie usług dostępu do Internetu oraz dostawa i instalacja 370 komputerów dla wykluczonych w Gminie Piątek dla projektu Podłączeni ? Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu, realizowanego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 ? Społeczeństwo Informacyjne ? zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 ? Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ? eInclusion.
W drodze przetargu nieograniczonego wybranym wykonawcą została firma MPC Paweł Oleksiewicz ul. Podrzeczna 38 99-300

Szanowni Państwo!
Mam przyjemność poinformować, że Gmina Piątek przystąpiła do realizacji projektu o nazwie ?Podłączeni ? Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu?, realizowanego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 ? Społeczeństwo Informacyjne ? zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 ? Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ? eInclusion. Wnioskowany poziom dofinansowania projektu wynosi 100% kosztów.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Piątek m.in. poprzez  zapewnienie, w okresie realizacji projektu oraz w 5-letnim okresie trwałości, dostępu do szerokopasmowego Internetu 300 gospodarstwom domowym na terenie Gminy Piątek, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym ze względu na swoją sytuację materialną bądź stopień niepełnosprawności oraz w ramach działań koordynacyjnych 7 jednostkom podległym gminie.
Cel ten pozostaje w zgodzie z celem Działania 8.3 PO IG poprzez działania zmierzające do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. W ramach projektu zapewniony zostanie dostęp do szerokopasmowego Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym zamieszkującym gminę wiejską (o poziomie nasycenia usługami szerokopasmowego Internetu poniżej 30%), dzięki czemu znacznie rozszerzony zostanie krąg potencjalnych odbiorców usług i treści cyfrowych, co również pozytywnie wpłynie na rozwój usług cyfrowych. Projekt realizuje więc także cel szczegółowy PO IG ?wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce?.
Cel ogólny projektu zostanie zrealizowany dzięki realizacji następujących celów szczegółowych:

Na poziomie produktu:
1) Zakup 300 zestawów komputerowych dla gospodarstw domowych i 70 zestawów komputerowych dla jednostek podległych w tym dostawa i instalacja.
2) Przeprowadzenie 30 szkoleń po 30 godz. szkoleniowych/grupa (łącznie 300 os.: 30 grup po 10 os.) z zasad korzystania z komputera i Internetu, obsługi pakietów biurowych oraz nabycia umiejętności niezbędnych do świadczenia pracy na odległość lub edukacji poprzez Internet
3) Dofinansowanie dostępu do Internetu 300 gosp. domowym
4) Dofinansowanie dostępu do Internetu 7 jednostkom podległym gminie
5) Zorganizowanie 2 konferencji (otwierającej i podsumowującej)
6) Podpięcie do sieci szerokopasmowej łącznie 307 abonentów (300 gosp. domowych oraz 7 jednostek podległych)
7) Budowa infrastruktury o parametrach zapewniających przepustowość łącza w RPK na poziomie min. 10 Mb/s oraz transfer danych dla odbiorców końcowych na poziomi min. 2 Mb/s

Na poziomie rezultatu:
1) Zapewnienie możliwości dostępu do Internetu 300 os. spełniającym kryteria wykluczonych cyfrowo
2) Zapewnienie możliwości dostępu do Internetu 7 jednostkom podległym gminie (w tym dwie szkoły)
3) Zapewnienie dostępu do szkoleń e-learningowych 300 os., spełniającym kryterium wykluczenia cyfrowego, w zakresie podstawowej obsługi komputera i dostępu do Internetu za pomocą platformy e-learningowej.
4) Podniesienie wiedzy i umiejętności korzystania z komputera oraz wykorzystania Internetu przez 300 os., którzy ukończyli szkolenia w ramach projektu

W tym cele jakościowe:
? wzrost kompetencji uczestników projektu w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno ? komunikacyjnych
-zwiększenie szans uczestników projektu związanych z poszukiwaniem/zmianą pracy zawodowej dzięki dostępowi do Internetu
? integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z ogółem
? zwiększenie dostępu do edukacji
Osiągnięcie celów jakościowych mierzone będzie z wykorzystaniem ankiet ewaluacyjnych.

Opis projektu

Na realizację projektu złożą się następujące działania:
1. Organizacja biura projektu, zarządzanie projektem ? powołanie zespołu zarządzającego projektem, usługi doradcze, bieżąca realizacja projektu tj. monitoring i ewaluacja, rozliczanie, ciągły kontakt z uczestnikami, działania informacyjno-promocyjne
2. Przeprowadzenie postępowań przetargowych
3. Rekrutacja uczestników projektu
4. Budowa infrastruktury i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
5. Instalacja sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w jednostkach koordynacyjnych oraz uruchomienie usługi dostępu do Internetu ? dostawa, instalacja sprzętu, przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych
6. Szkolenia uczestników projektu ? wszyscy uczestnicy zostaną przeszkoleni (30h/grupę) z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz umiejętności informatycznych. Przewiduje się podział na 30 grup po 10 osób.
7. Instalacja sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w gosp. domowych
8. Uruchomienie usługi dostępu do Internetu dla określonych 300 gosp. domowych
9. Zapewnienie dostępu do platformy e-learningowej ? umożliwi uczestnikom projektu na dalszy rozwój nabytych podczas szkoleń umiejętności, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie rezultatów realizacji projektu.

Brak na terenie Gminy Piątek nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu stanowi barierę pełnego wykorzystania szans rozwojowych oferowanych przez nowe technologie. Realizacja projektu pozwoli na rozwiązanie tego problemu, gdyż grupa docelowa tj. 300 gosp. domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym uzyska dostęp do Internetu oraz zostanie wyposażona w sprzęt komputerowy. Ponadto podłączonych do sieci i wyposażonych w sprzęt komputerowy zostanie 7 jednostek koordynujących na terenie gminy, co pozwoli na zwiększenie dostępu do Internetu wszystkim mieszkańcom gminy.

Grupa docelowa:
Gosp. domowe wykluczone cyfrowo ze względu na kryterium dochodowe; dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji mat. i społ.; dzieci i młodzież z bdb wynikami w nauce; osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, samotni rodzice; osoby z grupy 50+ z dochodem określonym w SzOP dz. 8.3. Proces rekrutacji prowadzony będzie w oparciu o Regulamin przez Komisję Rekrutacyjną (przedstawiciele GOPS, szkół, Gminy, koordynato ds. rekrutacji) na podstawie zgłoszeń potwierdzających m.in. przynależność do min. jednej z powyżej wskazanych grup docelowych. Rekrutacja poprzedzona zostanie intensywną kampanią promocyjną.
W ramach działań koordynacyjnych zostanie stworzonych 7 Regionalnych Punktów Koordynacyjnych (RPK), w których prowadzone będą szkolenia. Wszystkie jednostki w ramach działań koordynacyjnych są jednostkami bezpośrednio podległymi Gminie.
Analiza przeprowadzona w ramach przygotowań do projektu wykazała potrzebę znacznej ingerencji jednostek podległych w realizację projektu. Grupa docelowa, to w zdecydowanej większości osoby mające nikłą lub wręcz nie posiadające żadnej wiedzy informatycznej niezbędnej do korzystania z komputera i bieżącej obsługi internetu. Osoby te zgłaszają olbrzymie zainteresowanie i potrzebę posiadania i korzystania z nowoczesnych technologii stanowiących niejednokrotnie ?okno na świat? dla małych wiosek i miejscowości leżących w znacznej odległości od większego miasta. Pamiętać również należy o osobach niepełnosprawnych z dużo większymi barierami. Proces realizacji projektu zakłada zaangażowanie wszystkich jednostek podrzędnych między innymi poprzez realizację zaplanowanych działań informacyjno promocyjnych, by nie ominąć żadnej osoby z terenu gminy chcącej i kwalifikującej się do uczestnictwa w projekcie.

Uzasadnienie projektu
Realizacja projektu wynika ze zdefiniowania barier w dostępie do Internetu wynikających z możliwości finansowych grupy docelowej.
Bariery wykorzystania Internetu:
? brak technicznego dostępu do sieci internetowej
? zbyt wysokie koszty zakupu sprzętu komputerowego
? zbyt wysokie koszty dostępu do Internetu
? brak umiejętności korzystania z komputera i Internetu i związane z tym obawy
Na chwilę obecną istnieją tylko dwa publiczne punkty dostępu do Internetu, które nie są w stanie rozwiązać problemu wykluczenia cyfrowego.

Gmina Piątek, oraz wsie które w ramach Gminy będą objęte projektem wg.UKE (wykaz miejsc do dofinansowania) są w 75% ?białymi plamami?. W każdej miejscowości objętej projektem podłączonych zostanie min 5 gospodarstw domowych. Jedyną możliwością zapewnienia internetu dla osób wykluczonych z terenu Gminy Piątek jest budowa infrastruktury oraz wyposażenie gospodarstw domowych w niezbędny sprzęt komputerowy, a użytkowników w wiedzę jak z niego korzystać. Nie ma innej technicznej i racjonalnej ekonomicznie możliwości zapewnienia dostępu do Internetu grupie docelowej. Działanie to jest niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu. Bez tego typu pomocy osoby o niskich dochodach mieszkające na terenie tej gminy nie mają żadnych szans na korzystanie z Internetu w swoich domach i przepaść pomiędzy nimi a ludźmi posiadającymi dostęp do medium internetu z każdym rokiem będzie się w dalszym stopniu pogłębiać. Podsumowując na wskazanym obszarze realizacji projektu nie ma innej technicznej i racjonalnej ekonomicznie możliwości zapewnienia dostępu do Internetu grupie docelowej projektu. Zaplanowane w projekcie rozwiązania techniczne są efektywne, a wybór technologii sieci radiowej został gruntownie przeanalizowany.

Osiągnięte korzyści społeczno-ekonomiczne nie mogą zostać przełożone na jednostki pieniężne, ale w dalszej perspektywie mogą owocować podniesieniem standardów życia. Zgodnie z oczekiwaniami, realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości obsługi i dostępu do informacji, zwiększenia możliwości edukacyjnych społeczeństwa, zwiększenia liczby osób korzystających z Internetu i usług on-line świadczonych przez podmioty dostępne w sieci, obniżenia kosztów gospodarstw domowych poprzez możliwość korzystania z usług elektronicznych on-line, zwiększenia możliwości zarobkowania przez osoby mające dostęp do Internetu.

Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich pozwoli zrealizować, po pierwsze ? cele Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a po drugie ? wszystkie zakładane cele i rezultaty projektu. Przyjęte w projekcie cele są realistyczne i wynikają z zaplanowanych działań, jednak ich realizacja nie będzie możliwa bez uzyskania wsparcia funduszy europejskich. Wybrana przez Gminę Piątek  technologia wydaje się stanowić optymalne rozwiązanie dla likwidacji białych plam, przez zapewnienie przepustowości niezbędnej dla realizacji celu inwestycji. Budowa sieci radiowej w gminie Piątek umożliwi jej mieszkańcom, osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, korzystanie z Internetu i narzędzi teleinformatycznych oraz zagwarantuje rozwój wartości społecznych takich jak: poprawa kontaktów społecznych, wymiana doświadczeń między podobnymi grupami zawodowymi, poszukiwanie pracy, podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych, załatwianie codziennych spraw urzędowych, wzrost wiedzy i świadomości społeczeństwa, nowe możliwości dotarcia do informacji, kształcenia oraz lepszy i szybszy kontakt organizacji samorządowych ze społecznością lokalną itp. Ogromna liczba korzyści wynikających z dostępu do Internetu, rozwój społeczeństwa informacyjnego, funkcjonowanie Internetu jako dobra powszechnego, rozwój społeczności wiejskich i pochodzących z małych miejscowości, poprawa jakości życia uczestników projektu itd., powodują, że konieczne jest realizowanie projektu, a jego funkcjonowanie w okresie trwałości nie jest zagrożone.
W kolejnych latach planuje się zapewnienie uzyskania dostępu do Internetu pozostałym gospodarstwom z terenu naszej gminy, bez konieczności ponoszenia tak dużych nakładów.
Wójt jako pomysłodawca projektu przedstawił Radzie Gminy wszystkie informacje na temat przedsięwzięcia, a Rada Gminy na sesji w dniu 10 marca 2014 r. w/w uchwałą wyraziła wolę przystąpienia i upoważniła Wójta do realizacji projektu. Szczegółowych informacji na temat projektu udziela pracownik Urzędu Gminy Piątek zaangażowany w projekt i jego realizację tj. p. Jacek Michalski.
Krzysztof Lisiecki
Wójt Gminy Piątek

Skip to content