Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS!

WYMAGANIA PODSTAWOWE

Służbę w Policji możesz pełnić jeżeli jesteś obywatelem Polski:

o nieposzlakowanej opinii,
który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
korzystającym z pełni praw publicznych,
posiadającym co najmniej średnie wykształcenie,
posiadającym zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować,
dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto jeżeli jesteś mężczyzną powinieneś posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej – czyli mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub być przeniesionym do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej znajdujący się na stronie numer 9 albo zaświadczenie wydane przez Wojskowe Centrum Rekrutacji).

WYMAGANIA DODATKOWE (NIEOBOWIĄZKOWE):

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego przyznawane są punkty dodatkowe z tytułu wykształcenia posiadanego przez kandydata.

Jeżeli posiadasz:

– wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami – 10 pkt,
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny – 8 pkt,
tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny – 7 pkt,
wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 7 pkt.

PREFERENCJE W ZAKRESIE DODATKOWYCH UMIEJĘTNOŚCI:

tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – 6 pkt,
uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określonych w ustawie o Wykonywaniu Prac Podwodnych – 6 pkt,
certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych – 6 pkt,
prawo jazdy kategorii „A” – 5 pkt,
prawo jazdy kategorii „C” – 5 pkt,
prawo jazdy kategorii „C+E” – 5 pkt,
uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie o Bezpieczeństwie i Ratownictwie w Górach i na Zorganizowanych Terenach Narciarskich – 5 pkt,
uprawnienia ratownika wodnego – 5 pkt,
uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określonych w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki w Sprawie Turystyki Wodnej – 5 pkt,
uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 pkt,
dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej
na poziomie biegłości B2 – 4 pkt,
dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej
na poziomie biegłości B2 – 2 pkt.

Więcej informacji na https://lodzka.policja.gov.pl/?serwis=wdo&dzial=wymagania&id=60069

 

DOŁĄCZ DO SŁUŻBY KRYMINALNEJ

Wyobraź sobie niepowtarzalną możliwość odkrycia czegoś nowego, ważnego, czegoś co sprawi, że Twoja kariera zawodowa nabierze innego wymiaru.
Jesteś gotowy podjąć wyzwanie? Mamy dla Ciebie miejsce w służbie kryminalnej.

Na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości. Od zabójstw, porwań, po kradzieże, czy oszustwa… Gromadzą wszelkie informacje dotyczące sprawców przestępstw, zbierają dowody ich dokonania, rozwiązują najbardziej skomplikowane sprawy kryminalne. Często szczegóły ich pracy są tajne.

Co trzeba zrobić by je poznać?

Rozpocznij proces rekrutacji i dołącz do nas! Pierwszy raz masz możliwość po ukończeniu kursu podstawowego trafić bezpośrednio do służby kryminalnej. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona.

Mamy dla Ciebie miejsce w Łodzi, Pabianicach i Zgierzu

Podejmiesz wyzwanie?

Dokumenty, które należy złożyć:

podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi – napisz w nim, że aplikujesz do służby kryminalnej
wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) (https://lodzka.policja.gov.pl/wdo/do-pobrania/63456,DOKUMENTY-DO-POBRANIA-W-ZALACZNIKACH-PONIZEJ.html);
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);
kserokopia książeczki wojskowej, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową;
kserokopie wszystkich posiadanych świadectw pracy/służby (oryginały do wglądu);
kserokopie prawa jazdy (oryginał do wglądu).

Gdzie złożyć dokumenty:

W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI (dokumenty rekrutacyjne można złożyć w dogodnym i wybranym przez siebie terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-15.00);
W KOMENDACH MIEJSKICH/POWIATOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (dokumenty rekrutacyjne można złożyć w dogodnym i wybranym przez siebie terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-15.00);
ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO (dokumenty należy wysłać pocztą na adres Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź).

Krok po kroku

Wypełnił i złóż wymagane dokumenty rekrutacyjne
Test wiedzy i sprawności fizycznej
Test psychologiczny Multiselect-R
Rozmowa kwalifikacyjna
Komisja Lekarska
Postępowanie sprawdzające
Umieszczenie na liście rankingowej

Więcej informacji – https://lodzka.policja.gov.pl/wdo/procedura-rekrutacyjna/84274,Dolacz-do-sluzby-kryminalnej.html?sid=a8e5651e3b8380dc068f1a5a97aa8783

Skip to content