Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Przypominamy, że cały czas można składać dokument do służby w Policji. Szukamy przede wszystkim osób cechujących się odpornością na stres, wysportowanych, a także ambitnych, które chcą się realizować i rozwijać. Pożądanym od kandydatów jest także chęć niesienia pomocy i służby dla społeczeństwa.
W roku 2019 zaplanowano przyjęcia w następujących terminach: 7 marca 2019r., 21 maja 2019r., 16 lipca 2019r., 12 września 2019r., 7 listopada 2019r., 30 grudnia 2019r. Warto zaznaczyć, że nabór w naszym garnizonie prowadzimy do wszystkich jednostek Policji na terenie województwa łódzkiego!

CO OFERUJEMY?

– stabilne zatrudnienie
– możliwość awansu
– możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych
– możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleń
– możliwość studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
– uzyskanie uprawnień emerytalnych po 25 latach służby

Oferujemy stanowiska w różnych pionach o profilu zgodnym z zainteresowaniami oraz predyspozycjami kandydatów m.in.:
– policjant pełniący służbę w patrolu konnym;
– przewodnik psa służbowego;
– detektyw;
– policjant w służbie antyterrorystycznej;
– ratownik medyczny;
– policjant w patrolu motocyklowym;
– dyżurny;
– policjant zajmujący się walką z cyberprzestępczością;
– instruktor techniki i taktyki interwencji;
– policjant do spraw przestępczości nieletnich;
– policjant do spraw przestępczości gospodarczej i korupcji;
– policjant do spraw przestępczości samochodowej;
– rzecznik prasowy;
– pilot;
– policjant wydziału ruchu drogowego;
– instruktor strzelań policyjnych;
– policjant służby prewencji;
– policjant Oddziału Prewencji Policji;
– technik kryminalistyki;
– policjant sekcji wodnej.


Kandydat ubiegający się do służby w Policji powinien:
– posiadać obywatelstwo polskie,
– posiadać nieposzlakowaną opinię,
– być nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– korzystać z pełni praw publicznych,
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
– posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególne jdyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
– dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
– osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzonym właściwym wpisem w książeczce wojskowej).

Poniżej przedstawiamy dodatkowe atuty, za które można uzyskać cenne punkty w procedurze naboru:
Preferencje z tytułu wykształcenia posiadanego przez kandydata:

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie przydatnym do służby w Policji: prawa, administracji, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego – 8 pkt
Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w innym zakresie niż wymieniony w lp.1 – 6 pkt
Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny – 4 pkt
Wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 4 pkt

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydata:
Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego – 4 pkt
Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 pkt
Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej – 2 pkt
Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” – 2 pkt


JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ????

  1. pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji,
  2. wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B – do pobrania
  1. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (czytelne kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
  2. kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (czytelne   kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
  3. książeczka wojskowa (z pieczątką o przeniesieniu do rezerwy).

Dodatkowo, na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 3 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z późn. zm.) Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi prowadzi procedurę rekrutacyjną w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia z tej służby, jeżeli podczas jej pełnienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe.

Warunkiem przystąpienia do ww. procedury jest złożenie wskazanych wyżej dokumentów uzupełnionych o:
– kopię świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego (oryginał należy dostarczyć do wglądu w momencie składania  dokumentów rekrutacyjnych),
– kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

  • pod numerami tel. (42) 665–13–69; (42) 665–13–65, (42) 665-30-16.

DOKUMENTY DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA SKŁADAĆ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9.00-15.00 W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI (W  KOMÓRCE DS. DOBORU  DO  SŁUŻBY)  Z ZASTRZEŻENIEM,  ŻE  W DNIACH 24 GRUDNIA (WIGILIA) ORAZ 31  GRUDNIA  (SYLWESTER)  DOKUMENTY  NIE  SĄ PRZYJMOWANE.

Dokumenty mogą być również składane w Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4. Szczegółowych informacji udziela Zespół do Spraw Kadr i Szkoleń Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy,99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4, tel. (024) 721 11 04, fax. 721 11 14

Back to top