Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Piątek

wrzesień 2021

W sierpniu 2021r. kontynuowano roboty budowlane w ramach projektu współfinansowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, pn.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek.

Obecnie kończone są roboty dotyczące świetlic w Orenicach, Balkowie, Pokrzywnicy i Bielicach, a  także w szkole podstawowej w Czernikowie. Rozpoczynają się również roboty budowlane hali sportowej „PILAWA” w Piątku.

Celem bezpośrednim realizowanego projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Miarą osiągnięcia celu będzie zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej i końcowej w budynkach objętych projektem oraz spadek w ciągu roku emisji gazów cieplarnianych. Celem szczegółowym realizacji jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budownictwa użyteczności publicznej.

Od kilku lat władze gminy podejmują działania zmierzające do poprawy stanu powietrza atmosferycznego na swoim terenie. Dotychczas, mimo że zadanie to jest trudne z uwagi na ograniczone środki finansowe, na terenie gminy wiele inwestycji zostało już zrealizowanych. Gmina Piątek w pierwszej kolejności postawiła na wymianę węglowych źródeł ciepła na olejowe i ekogroszek w budynkach użyteczności publicznej oraz rozpoczęła termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym największego obiektu szkolnego na terenie gminy. Podejmowane działania w sektorze użyteczności publicznej muszą być kontynuowane, gdyż ich zasięg i zakres jest niewystarczający, a z biegiem czasu problemy związane ze stanem technicznym obiektów i zużyciem przez nie energii, gwałtownie narastają.

Z powyższych powodów władze gminy zdecydowały o pilnej interwencji w zakresie gruntownej termomodernizacji swoich obiektów tj. świetlic wiejskich w Balkowie, Bielicach, Konarzewie, Jankowie, Pokrzywnicy i Orenicach; części starej szkoły w Czernikowie oraz hali sportowej PILAWA przy obiekcie szkolnym w Piątku. Obiekty świetlic objęte projektem pełnią ważną rolę społeczno-kulturalną wśród mieszkańców gminy, zaś obiekty w Czernikowie i hala w Piątku to ważny element infrastruktury edukacyjno-rekreacyjnej służącej najmłodszym mieszkańcom. Jednocześnie podjęto decyzję o ukierunkowaniu innych działań inwestycyjnych infrastrukturalnych, wszędzie tam gdzie to będzie możliwe, na współrealizację np. wspieranie inwestowania w odnawialne źródła energii u indywidualnych odbiorców. Ma to o tyle istotne znaczenie, że dzięki temu od samego początku podejmowanych działań decyzje gminy opierane są na dążeniu do stosowania rozwiązań kompleksowych, racjonalnych i nowoczesnych.

Łączne przyznane na projekt dofinansowanie wynosi 2 249 799,39 zł. i stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

czerwiec 2021

Roboty budowlane w ramach projektu współfinansowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, pn.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piąteksą kontynuowane. Dofinansowanie inwestycji w formie dotacji wynosi 2,2 mln zł., a co istotne, wypłacane jest na bieżąco, w formie zaliczek.

Obecnie trwają zaawansowane roboty budowlane i instalacyjne świetlic w Orenicach, Pokrzywnicy, Bielicach – ich całkowite zakończenie zaplanowano na koniec II kwartału 2021r. Trwają również prace w świetlicy w Balkowie oraz w Szkole Podstawowej w Czernikowie.

W maju 2021r. został zaakceptowany pierwszy finansowy wniosek o płatność ze środków unijnych oraz wniosek o wypłatę zaliczki na poczet wykonywanych aktualnie robót budowlanych.

Wnioskowany projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 w Sferę funkcjonalno-przestrzenną:

obszar priorytetowy: spójność przestrzenna; cel strategiczny: zrównoważony rozwój przestrzenny regionu z silnie powiązanym systemem osadniczym, z nowoczesną infrastrukturą i racjonalnie wykorzystywanymi zasobami środowiska przyrodniczego; cel operacyjny 7: wysoka jakość i dostępność infrastruktury transportowej i technicznej; strategiczny kierunek działania 7.2 – Wzmocnienie i rozwój systemów infrastruktury technicznej

Projekt wpisuje się w powyższy cel strategiczny i operacyjny, ponieważ jego realizacja bezpośrednio wpłynie na podniesienie i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie energochłonności u odbiorców końcowych. Założenia wnioskowanego projektu pozostają w zgodzie ze strategicznymi kierunkami działań – wzmocnienie i rozwój systemów infrastruktury technicznej – 7.2.1 – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetyka, ciepłownictwo, gazownictwo. Wnioskowany projekt wpływa na realizację Strategii poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury technicznej na wysokim poziomie, wykorzystującej odnawialne źródła energii, która wzmocni zrównoważony rozwój przestrzenny gminy, pozwoli na racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska – wykorzystanie energii odnawialnej – pompy ciepła, instalacji PV.  Powstała infrastruktura użyteczności publicznej będzie szeroko dostępna – obiekty społeczno-kulturalne, sportowe i oświatowe.

maj 2021

Trwają roboty budowlane w ramach projektu inwestycyjnego pn.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek”. Zadanie współfinansowane jest w wysokości 2,2 mln zł. w ramach unijnego programu – RPO WŁ na lata 2014-2020. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu prace mogą przebiegać terminowo, a użyte w ich ramach materiały i urządzenia są wysokiej jakości.

Obecnie trwają zaawansowane roboty budowlane dociepleniowe i związane z wymianą okien i drzwi zewnętrznych w świetlicach wiejskich w Pokrzywnicy, Bielicach, Orenicach, Balkowie. W maju 2021r. zaplanowano pierwsze fakturowanie prac w ramach umowy z wykonawcą. W następnej kolejności zaplanowano kontynuowanie i finał robót dociepleniowych w świetlicy w Balkowie, a także w Szkole w Czernikowie. W przerwie wakacyjnej zaplanowano głównie realizację prac w obiektach szkolnych w Czernikowie i w Sali sportowej w Piątku.

Wnioskowany projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa IV „Gospodarka niskoemisyjna”; priorytet inwestycyjny 4c „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym”; cel szczegółowy – Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego.”

Zrealizowanie projektu przyczyni się do ograniczenia zużycia energii cieplnej, w tym produkowanej w sposób konwencjonalny w źródłach węglowych i olejowych, a tym samym ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Piątek. Powyższe wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego w postaci wzrostu efektywnego wykorzystywania energii produkowanej w źródłach konwencjonalnych. Dzięki zastosowaniu w ramach projektu rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii nastąpi ograniczenie produkcji energii w źródłach konwencjonalnych. Poprawa warunków energetycznych w 8 obiektach użyteczności publicznej powinna wpłynąć na wzrost atrakcyjności społeczno-gospodarczej tego terenu.

kwiecień 2021

Gmina Piątek kontynuuje, przy udziale środków unijnych, realizację projektu inwestycyjnego pn.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości 2,2 mln zł.
Inwestycja obejmuje kompleksową termomodernizację 8 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek, w tym 6 świetlic wiejskich: w Balkowie, Jankowie, Orenicach, Bielicach, Konarzewie i Pokrzywnice, starej części budynku szkolnego w Czernikowie i Sali sportowej „PILAWA” w Piątku.
Obecnie realizowane są roboty budowlane w świetlicach wiejskich. Wszystkie roboty realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem:

 • Bielice – naprawiono konstrukcję dachową z pokryciem dachowym, ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono okna, wykonano obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. W trakcie jest montaż instalacji odgromowej.
 • Orenice – ocieplono ściany zewnętrzne, naprawiono konstrukcję dachową z pokryciem dachowym, wykonano instalację odgromową i rury spustowe z rynnami, wymieniono okna.
 • Czerników – ocieplono poddasze wełną mineralną.
 • Pokrzywnica – wymieniono okna, trwa ocieplenie ścian zewnętrznych i montaż drzwi wejściowych. Naprawiono konstrukcję dachową, wymieniono pokrycie dachu.
 • Balków – rozpoczęto ocieplanie ścian zewnętrznych.

Termomodernizacja budynków wskazanych w projekcie, tam gdzie pozwalały na to warunki techniczne, objęta została zasadą projektowania uniwersalnego, co oznacza, że będą one dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym również różnych zidentyfikowanych grup z niepełnosprawnościami. W szczególności zasadą uniwersalnego projektowania, a fazie użytkowania budynków, objęto: wejścia do budynków – jednolite powierzchnie bez wystających krawężników, wspólne wejścia do budynków o rozmiarach drzwi zewnętrznych umożliwiających przejście dla każdego, uzyskanie komfortu cieplnego w budynkach dla wszystkich użytkowników, z możliwością regulacji i dostosowania do potrzeb. Zasada uniwersalnego projektowania spełniona zostanie na wszystkich etapach realizacji projektu, w tym na etapie przygotowawczym poprzez zachowanie zasad dostępności np. w formie elektronicznej, dokumentacji projektowej przedsięwzięcia i informacji o planowanym projekcie m.in. poprzez możliwość zmiany rozmiaru czcionki, włączenia wersji kontrastowej, przejrzystego i łatwego w obsłudze układu wizualnego strony i menu czy czytelnych i zrozumiałych treści. Również na etapie wykonywania robót budowlanych zasada ta będzie przestrzegana min poprzez zachowanie dostępności budynków dla wszystkich użytkowników poprzez zabezpieczenie robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych tak, aby nie kolidowały z bezpieczną i prawidłową eksploatacją obiektów, przygotowanie na czas budowy wejść do budynków w sposób umożliwiający bezproblemowe dostanie się do środka dla każdego, w  tym przez zidentyfikowane grupy z niepełnosprawnościami. Ponadto planowane prace termomodernizacyjne uwzględniają poprawę dostępności budynków dla wszystkich grup niepełnosprawnych użytkowników, głównie dzięki wymianie okien na nowe oraz instalacji grzewczych np. ponieważ poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie wpływa na ich szybszą i skuteczniejszą rehabilitację, należy się spodziewać, że przeprowadzona modernizacja, dzięki poprawie komfortu cieplnego, przyniesie pozytywny efekt w tym zakresie. Ponadto przy realizacji przedsięwzięcia, w tym w odniesieniu do robót budowlanych, prac projektowych, monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji zaangażowane będą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, bez dyskryminacji ze względu na wskazane powyżej kryteria. Również dostępność informacji o realizacji projektu ze środków UE, w ramach zadania „informacja i promocja” będzie równa dla wszystkich odbiorców bez względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność lub orientację seksualną. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn spełnione są również w związku z zamiarem publikacji na stronie internetowej informacji na temat projektu, Beneficjent zapewni, aby zachowane zostały wymagania dotyczące dostępności strony BIP, na której będą publikowane informacje na temat projektu, dla osób z niepełnosprawnościami. Strona będzie spełniać wymagania §19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526, z późn. zm.) – wymagania WCAG 2.0. m.in. poprzez możliwość zmiany rozmiaru czcionki, włączenia wersji kontrastowej, przejrzystego i łatwego w obsłudze układu wizualnego strony i menu czy czytelnych i zrozumiałych treści.

luty 2021

Realizacja projektu pn.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piąteknabiera tempa. Obecnie trwają zaawansowane roboty budowlane na budynkach świetlic w Bielicach i Orenicach, a w najbliższym czasie zaplanowano rozpoczęcie prac na pozostałych budynkach świetlic.

Projekt, w ramach którego zaplanowano kompleksową termomodernizację 8 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek, w tym 6 świetlic wiejskich, budynku szkolnego i Sali sportowej, współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Przedmiotowy projekt został podjęty z uwagi na niezadawalający stan techniczny, niewystarczające parametry energetyczne i niski poziom ochrony cieplnej obiektów nim objętych, władze gminy zadecydowały o podjęciu działań mających na celu diametralne poprawienie poziomu ich energooszczędności. Ideą przedmiotowego projektu jest spełnienie przez obiekty obowiązujących aktualnie przepisów i norm cieplnych, w tym obowiązującego obecnie zmienionego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zasadniczym zamiarem przedsięwzięcia jest także ograniczenie zużycia energii szczególnie ze źródeł konwencjonalnych, które umożliwi znaczącą i zauważalną poprawę stanu jakości powietrza na terenie gminy Piątek.

Gmina Piątek posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek, uzgodniony przez RDOŚ w Łodzi, przyjęty uchwałą Rady Gminy Piątek oraz zaopiniowany przez WFOŚiGW w Łodzi. Wnioskowany projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek” realizuje działania wpisane i objęte Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.

styczeń 2021

Gmina Piątek realizuje projekt inwestycyjny, współfinansowany ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek”, w ranach którego zaplanowano kompleksową termomodernizację 8 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek, w tym 6 świetlic wiejskich, budynku szkolnego i sali sportowej.
W grudniu 2020r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu, w tym przygotowano harmonogram realizacji prac i rozpoczęto jej realizację. Podejmowane w ramach projektu działania są zgodne z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej, przede wszystkim z polityką zrównoważonego rozwoju i polityką równych szans.
W ramach realizacji projektu planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników postępu rzeczowego projektu:
– produktu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 8,00 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 2277,40 m2
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 6,00 szt.

– rezultatu bezpośredniego:

 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) – 836.787,14 kWh/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 259,7 ton/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 2482,0 GJ/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 2482,0 GJ/rok

Gmina Piątek rozpoczyna realizację kolejnego projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek”.

Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity to 3.777.985,00 pln, a dofinansowanie 2.249.799,39 pln.
W ostatnim czasie przygotowano postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu, a obecnie trwa przetarg. Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą – listopad 2020r. Okres realizacji zaplanowano na lata 2020- 2022.

Udzielone, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, dofinansowanie pozwala na kompleksową realizację inwestycji w oparciu o optymalne, ale kosztowne rozwiązania, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – powietrzne pompy ciepła wspomagane instalacją ogniw fotowoltaicznych. Współfinansowanie pozwala realizować roboty budowlane z wykorzystaniem materiałów i urządzeń dobrej jakości.
Realizacja projektu wpisuje się w główne cele gospodarki energetycznej kraju, województwa i regionu, a także kierunki działań sformułowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Piątek – zwiększenie komfortu cieplnego, polepszenie jakości usług danych jednostek administracji publicznej, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi.

Realizacja projektu jest również korzystna ze społecznego punktu widzenia, wpłynie bowiem na poprawę warunków życia mieszkańców gminy oraz wzrostu atrakcyjności gminy jako miejsca nauki, pracy, zamieszkania i wypoczynku.

Back to top
Skip to content