Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Piątek

styczeń 2021

Gmina Piątek realizuje projekt inwestycyjny, współfinansowany ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek”, w ranach którego zaplanowano kompleksową termomodernizację 8 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek, w tym 6 świetlic wiejskich, budynku szkolnego i sali sportowej.
W grudniu 2020r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu, w tym przygotowano harmonogram realizacji prac i rozpoczęto jej realizację. Podejmowane w ramach projektu działania są zgodne z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej, przede wszystkim z polityką zrównoważonego rozwoju i polityką równych szans.
W ramach realizacji projektu planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników postępu rzeczowego projektu:
– produktu:

  • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 8,00 szt.
  • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 2277,40 m2
  • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 6,00 szt.

– rezultatu bezpośredniego:

  • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) – 836.787,14 kWh/rok
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 259,7 ton/rok
  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 2482,0 GJ/rok
  • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 2482,0 GJ/rok

Gmina Piątek rozpoczyna realizację kolejnego projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek”.

Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity to 3.777.985,00 pln, a dofinansowanie 2.249.799,39 pln.
W ostatnim czasie przygotowano postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu, a obecnie trwa przetarg. Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą – listopad 2020r. Okres realizacji zaplanowano na lata 2020- 2022.

Udzielone, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, dofinansowanie pozwala na kompleksową realizację inwestycji w oparciu o optymalne, ale kosztowne rozwiązania, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – powietrzne pompy ciepła wspomagane instalacją ogniw fotowoltaicznych. Współfinansowanie pozwala realizować roboty budowlane z wykorzystaniem materiałów i urządzeń dobrej jakości.
Realizacja projektu wpisuje się w główne cele gospodarki energetycznej kraju, województwa i regionu, a także kierunki działań sformułowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Piątek – zwiększenie komfortu cieplnego, polepszenie jakości usług danych jednostek administracji publicznej, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi.

Realizacja projektu jest również korzystna ze społecznego punktu widzenia, wpłynie bowiem na poprawę warunków życia mieszkańców gminy oraz wzrostu atrakcyjności gminy jako miejsca nauki, pracy, zamieszkania i wypoczynku.

Back to top
Skip to content