Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Piątek

kwiecień 2021

Gmina Piątek kontynuuje, przy udziale środków unijnych, realizację projektu inwestycyjnego pn.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości 2,2 mln zł.
Inwestycja obejmuje kompleksową termomodernizację 8 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek, w tym 6 świetlic wiejskich: w Balkowie, Jankowie, Orenicach, Bielicach, Konarzewie i Pokrzywnice, starej części budynku szkolnego w Czernikowie i Sali sportowej „PILAWA” w Piątku.
Obecnie realizowane są roboty budowlane w świetlicach wiejskich. Wszystkie roboty realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem:

 • Bielice – naprawiono konstrukcję dachową z pokryciem dachowym, ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono okna, wykonano obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. W trakcie jest montaż instalacji odgromowej.
 • Orenice – ocieplono ściany zewnętrzne, naprawiono konstrukcję dachową z pokryciem dachowym, wykonano instalację odgromową i rury spustowe z rynnami, wymieniono okna.
 • Czerników – ocieplono poddasze wełną mineralną.
 • Pokrzywnica – wymieniono okna, trwa ocieplenie ścian zewnętrznych i montaż drzwi wejściowych. Naprawiono konstrukcję dachową, wymieniono pokrycie dachu.
 • Balków – rozpoczęto ocieplanie ścian zewnętrznych.

Termomodernizacja budynków wskazanych w projekcie, tam gdzie pozwalały na to warunki techniczne, objęta została zasadą projektowania uniwersalnego, co oznacza, że będą one dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym również różnych zidentyfikowanych grup z niepełnosprawnościami. W szczególności zasadą uniwersalnego projektowania, a fazie użytkowania budynków, objęto: wejścia do budynków – jednolite powierzchnie bez wystających krawężników, wspólne wejścia do budynków o rozmiarach drzwi zewnętrznych umożliwiających przejście dla każdego, uzyskanie komfortu cieplnego w budynkach dla wszystkich użytkowników, z możliwością regulacji i dostosowania do potrzeb. Zasada uniwersalnego projektowania spełniona zostanie na wszystkich etapach realizacji projektu, w tym na etapie przygotowawczym poprzez zachowanie zasad dostępności np. w formie elektronicznej, dokumentacji projektowej przedsięwzięcia i informacji o planowanym projekcie m.in. poprzez możliwość zmiany rozmiaru czcionki, włączenia wersji kontrastowej, przejrzystego i łatwego w obsłudze układu wizualnego strony i menu czy czytelnych i zrozumiałych treści. Również na etapie wykonywania robót budowlanych zasada ta będzie przestrzegana min poprzez zachowanie dostępności budynków dla wszystkich użytkowników poprzez zabezpieczenie robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych tak, aby nie kolidowały z bezpieczną i prawidłową eksploatacją obiektów, przygotowanie na czas budowy wejść do budynków w sposób umożliwiający bezproblemowe dostanie się do środka dla każdego, w  tym przez zidentyfikowane grupy z niepełnosprawnościami. Ponadto planowane prace termomodernizacyjne uwzględniają poprawę dostępności budynków dla wszystkich grup niepełnosprawnych użytkowników, głównie dzięki wymianie okien na nowe oraz instalacji grzewczych np. ponieważ poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie wpływa na ich szybszą i skuteczniejszą rehabilitację, należy się spodziewać, że przeprowadzona modernizacja, dzięki poprawie komfortu cieplnego, przyniesie pozytywny efekt w tym zakresie. Ponadto przy realizacji przedsięwzięcia, w tym w odniesieniu do robót budowlanych, prac projektowych, monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji zaangażowane będą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, bez dyskryminacji ze względu na wskazane powyżej kryteria. Również dostępność informacji o realizacji projektu ze środków UE, w ramach zadania „informacja i promocja” będzie równa dla wszystkich odbiorców bez względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność lub orientację seksualną. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn spełnione są również w związku z zamiarem publikacji na stronie internetowej informacji na temat projektu, Beneficjent zapewni, aby zachowane zostały wymagania dotyczące dostępności strony BIP, na której będą publikowane informacje na temat projektu, dla osób z niepełnosprawnościami. Strona będzie spełniać wymagania §19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526, z późn. zm.) – wymagania WCAG 2.0. m.in. poprzez możliwość zmiany rozmiaru czcionki, włączenia wersji kontrastowej, przejrzystego i łatwego w obsłudze układu wizualnego strony i menu czy czytelnych i zrozumiałych treści.

luty 2021

Realizacja projektu pn.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piąteknabiera tempa. Obecnie trwają zaawansowane roboty budowlane na budynkach świetlic w Bielicach i Orenicach, a w najbliższym czasie zaplanowano rozpoczęcie prac na pozostałych budynkach świetlic.

Projekt, w ramach którego zaplanowano kompleksową termomodernizację 8 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek, w tym 6 świetlic wiejskich, budynku szkolnego i Sali sportowej, współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 – działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Przedmiotowy projekt został podjęty z uwagi na niezadawalający stan techniczny, niewystarczające parametry energetyczne i niski poziom ochrony cieplnej obiektów nim objętych, władze gminy zadecydowały o podjęciu działań mających na celu diametralne poprawienie poziomu ich energooszczędności. Ideą przedmiotowego projektu jest spełnienie przez obiekty obowiązujących aktualnie przepisów i norm cieplnych, w tym obowiązującego obecnie zmienionego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zasadniczym zamiarem przedsięwzięcia jest także ograniczenie zużycia energii szczególnie ze źródeł konwencjonalnych, które umożliwi znaczącą i zauważalną poprawę stanu jakości powietrza na terenie gminy Piątek.

Gmina Piątek posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek, uzgodniony przez RDOŚ w Łodzi, przyjęty uchwałą Rady Gminy Piątek oraz zaopiniowany przez WFOŚiGW w Łodzi. Wnioskowany projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek” realizuje działania wpisane i objęte Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.

styczeń 2021

Gmina Piątek realizuje projekt inwestycyjny, współfinansowany ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek”, w ranach którego zaplanowano kompleksową termomodernizację 8 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek, w tym 6 świetlic wiejskich, budynku szkolnego i sali sportowej.
W grudniu 2020r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu, w tym przygotowano harmonogram realizacji prac i rozpoczęto jej realizację. Podejmowane w ramach projektu działania są zgodne z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej, przede wszystkim z polityką zrównoważonego rozwoju i polityką równych szans.
W ramach realizacji projektu planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników postępu rzeczowego projektu:
– produktu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 8,00 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 2277,40 m2
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 6,00 szt.

– rezultatu bezpośredniego:

 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) – 836.787,14 kWh/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 259,7 ton/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 2482,0 GJ/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 2482,0 GJ/rok

Gmina Piątek rozpoczyna realizację kolejnego projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek”.

Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity to 3.777.985,00 pln, a dofinansowanie 2.249.799,39 pln.
W ostatnim czasie przygotowano postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu, a obecnie trwa przetarg. Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą – listopad 2020r. Okres realizacji zaplanowano na lata 2020- 2022.

Udzielone, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, dofinansowanie pozwala na kompleksową realizację inwestycji w oparciu o optymalne, ale kosztowne rozwiązania, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – powietrzne pompy ciepła wspomagane instalacją ogniw fotowoltaicznych. Współfinansowanie pozwala realizować roboty budowlane z wykorzystaniem materiałów i urządzeń dobrej jakości.
Realizacja projektu wpisuje się w główne cele gospodarki energetycznej kraju, województwa i regionu, a także kierunki działań sformułowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Piątek – zwiększenie komfortu cieplnego, polepszenie jakości usług danych jednostek administracji publicznej, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi.

Realizacja projektu jest również korzystna ze społecznego punktu widzenia, wpłynie bowiem na poprawę warunków życia mieszkańców gminy oraz wzrostu atrakcyjności gminy jako miejsca nauki, pracy, zamieszkania i wypoczynku.

Back to top
Skip to content