Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Piątek

marzec 2023

Trwają końcowe prace w ostatnim obiekcie objętym projektem inwestycyjnym ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek? ? w hali sportowej PILAWA w Piątku ? prace instalacyjne wewnętrzne i wykończeniowe w zakresie stropodachu.

Projekt obejmował kompleksową termomodernizację łącznie  8 obiektów użyteczności publicznej ? 6 świetlic wiejskich, starej części budynku szkoły podstawowej w Czernikowie oraz właśnie budynek Sali sportowej PILAWA w Piątku. Na koniec lutego osiągnięte zostały już zakładane wskaźniki produktu projektu dotyczące obiektów: w Orenicach, Pokrzywnicy, Bielicach, Balkowie, Jankowie, Konarzewie i Czernikowie. Termomodernizacja budynków wskazanych w projekcie, tam gdzie pozwalały na to warunki techniczne, objęta została zasadą projektowania uniwersalnego, co oznacza, że będą one dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym również różnych zidentyfikowanych grup z niepełnosprawnościami.

Koszt całkowity projektu to ok. 3,5 mln zł., w tym współfinansowanie ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 zostało przyznane w wysokości 2,2 mln zł., w formie dotacji, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Przedmiotowy projekt został podjęty z uwagi na niezadawalający stan techniczny, niewystarczające parametry energetyczne i niski poziom ochrony cieplnej obiektów nim objętych, władze gminy zadecydowały o podjęciu działań mających na celu diametralne poprawienie poziomu ich energooszczędności. Ideą przedmiotowego projektu jest spełnienie przez obiekty obowiązujących aktualnie przepisów i norm cieplnych, w tym obowiązującego obecnie zmienionego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zasadniczym zamiarem przedsięwzięcia jest także ograniczenie zużycia energii szczególnie ze źródeł konwencjonalnych, które umożliwi znaczącą i zauważalną poprawę stanu jakości powietrza na terenie gminy Piątek.

luty 2023

Trwają zaawansowane prace w ostatnim obiekcie objętym projektem inwestycyjnym ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek? ? w hali sportowej PILAWA w Piątku. Dotychczas, na przestrzeni dwu ostatnich lat zakończono kompleksową termomodernizację 7 obiektów użyteczności publicznej w ramach tego projektu ? 6 świetlic wiejskich i starej części budynku szkoły podstawowej w Czernikowie. Powyższe powoduje, że w części osiągnięte zostały już zakładane wskaźniki produktu projektu dotyczące obiektów: w Orenicach, Pokrzywnicy, Bielicach, Balkowie, Jankowie, Konarzewie i Czernikowie.

Projekt, którego koszt całkowity to ok. 3,5 mln zł., współfinansowany jest ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości 2,2 mln zł., w formie dotacji, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Przedsięwzięcie wpisuje się w dokumenty RPO WŁ na lata 2014-2020: priorytet inwestycyjny 4c; wypełnia cel tematyczny 4 Umowy Partnerstwa: ?Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach? i cel szczegółowy ?Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego?.

W styczniu 2023r kończono roboty budowlane zewnętrzne i zintensyfikowano wykonywanie robót termomodernizacyjnych sanitarnych wewnętrznych.

Obiekty świetlic objęte projektem pełnią ważną rolę społeczno-kulturalną wśród mieszkańców gminy, zaś obiekty w Czernikowie i hala w Piątku to ważny element infrastruktury edukacyjno-rekreacyjnej służącej najmłodszym mieszkańcom. Z powyższych powodów władze gminy zdecydowały o pilnej interwencji w zakresie gruntownej termomodernizacji swoich obiektów tj. świetlic wiejskich w Balkowie, Bielicach, Konarzewie, Jankowie, Pokrzywnicy i Orenicach; części starej szkoły w Czernikowie oraz hali sportowej PILAWA przy obiekcie szkolnym w Piątku.

 

 

 

styczeń 2023

Kontynuowane są roboty budowlane w ostatnim obiekcie objętym projektem inwestycyjnym, współfinansowanym ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości 2,2 mln zł., pn. ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek? ? w hali sportowej PILAWA w Piątku.

Łączne dofinansowanie inwestycji w formie dotacji wynosi 2,2 mln zł., co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Koszty kwalifikowane projektu powstały w oparciu o dokument ?Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020?

W grudniu 2022r realizowano roboty budowlane w zakresie docieplenia i wymiany pokrycia dachu, wymiany okien, docieplenia naprawionych ścian zewnętrznych oraz roboty termomodernizacyjne sanitarne wewnętrzne. Jednocześnie, głównie z uwagi na zachwianie łańcuchów dostaw materiałów w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, wystąpiono do IZ z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu do 28.02.2023r. i zgodę taką uzyskano.

Przedmiotowy projekt został podjęty z uwagi na niezadawalający stan techniczny, niewystarczające parametry energetyczne i niski poziom ochrony cieplnej obiektów nim objętych, władze gminy zadecydowały o podjęciu działań mających na celu diametralne poprawienie poziomu ich energooszczędności. Ideą przedmiotowego projektu jest spełnienie przez obiekty obowiązujących aktualnie przepisów i norm cieplnych, w tym obowiązującego obecnie zmienionego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zasadniczym zamiarem przedsięwzięcia jest także ograniczenie zużycia energii szczególnie ze źródeł konwencjonalnych, które umożliwi znaczącą i zauważalną poprawę stanu jakości powietrza na terenie gminy Piątek.

grudzień 2022

Trwają prace budowlane w ostatnim obiekcie objętym projektem inwestycyjnym, współfinansowanym ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości 2,2 mln zł., pn. ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek? ? w hali sportowej PILAWA w Piątku.

W listopadzie realizowano roboty budowlane w zakresie zszywania pękniętych ścian prętami fi12 z wklejeniem, naprawy ścian po zszyciu prętami, wykonania bruzd pod pręty zszywające ściany, technologicznych podpór ścian, wzmocnienie nadproży okiennych, osuszania wilgotnych elementów ścian, zabezpieczania podłóg, wzmocnienia drewnianych podpór konstrukcyjnych ścian zewnętrznych, wykonania rdzeni żelbetowych wzmacniających cokół budynku.

Cała inwestycja objęła kompleksową termomodernizację łącznie 8 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek, w tym 6 świetlic wiejskich: w Balkowie, Jankowie, Orenicach, Bielicach, Konarzewie i Pokrzywnice, starej części budynku szkolnego w Czernikowie i Sali sportowej ?PILAWA? w Piątku.

Celem bezpośrednim realizowanego projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Miarą osiągnięcia celu będzie zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej i końcowej w budynkach objętych projektem oraz spadek w ciągu roku emisji gazów cieplarnianych. Celem szczegółowym realizacji jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budownictwa użyteczności publicznej.

listopad 2022

Gmina Piątek zbliża się do zakończenia realizacji projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek?. Obecnie trwają roboty budowlane w ramach termomodernizacji ostatniego już budynku – hali sportowej PILAWA. Zakres robót na tym budynku zwiększył się w związku z jego stanem technicznym o:
– Zszywanie pękniętych ścian prętami fi12 z wklejeniem,
– Naprawa ścian po zszyciu prętami,
– Wykonanie bruzd pod pręty zszywające ściany,
– Technologiczne podpory ścian,
– Wzmocnienie nadproży okiennych,
– Wzmocnienie krokwi,
– Osuszanie wilgotnych elementów ścian,
– Zabezpieczenie podłóg w trakcie prac dociepleniowych dachu,
– Wzmocnienie drewnianych podpór konstrukcyjnych ścian zewnętrznych,
– Wykonanie rdzeni żelbetowych wzmacniających cokół budynku,
– Utylizacja gruzu po wykonaniu bruzd i podkuć.

Docieplenie przegród zewnętrznych, przy zaniechaniu wykonania wskazanych powyżej robót nie jest możliwe technologicznie, spowoduje bowiem pękanie i odspojenie założonej warstwy izolacyjnej, a więc jej funkcja termoizolacyjna nie zostanie spełniona. Jednocześnie nie będzie możliwe udzielenie gwarancji na wykonane roboty.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości 2,2 mln zł.

Inwestycja obejmuje kompleksową termomodernizację 8 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek, w tym 6 świetlic wiejskich: w Balkowie, Jankowie, Orenicach, Bielicach, Konarzewie i Pokrzywnice, starej części budynku szkolnego w Czernikowie i Sali sportowej ?PILAWA? w Piątku.


wrzesień 2022

Gmina Piątek zrealizowała już większą część projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek?. Obecnie do wykonania pozostają roboty budowlane dotyczące budynku hali sportowej PILAWA, które zostały już rozpoczęte.
Dotacja z UE wynosi 2 249 799,39 pln, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.
Projekt, w ramach którego zaplanowano kompleksową termomodernizację 8 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek, w tym 6 świetlic wiejskich, budynku szkolnego i Sali sportowej, współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ? działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

W ramach realizacji projektu planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników postępu rzeczowego projektu:

– produktu:
– Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków ? 8,00 szt.
– Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 2277,40 m2
– Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła ? 6,00 szt.

– rezultatu bezpośredniego:
– Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) ?  836.787,14 kWh/rok
– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) ? 259,7 ton/rok
– Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej ? 2482,0 GJ/rok
– Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów ? 2482,0 GJ/rok

Inwestycja realizowana jest w oparciu o Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek, uzgodniony przez RDOŚ w Łodzi, przyjęty uchwałą Rady Gminy Piątek oraz zaopiniowany przez WFOŚiGW w Łodzi. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek jest jednym z narzędzi pozwalającym wypełnić przyjęty przez władze gminy priorytet działania służący poprawie stanu powietrza atmosferycznego na obszarze gminy poprzez min wykonywanie termomodernizacji obiektów oraz likwidację niskiej emisji dzięki likwidacji lokalnych palenisk opalanych paliwem stałym.

sierpień 2022

Gmina Piątek zrealizowała już większą część projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek?. Obecnie do wykonania pozostają roboty budowlane dotyczące budynku hali sportowej PILAWA, które zostały już rozpoczęte.
Występujące od lutego bieżącego roku okoliczności zdeterminowały opóźnienia w realizacji robót budowlanych, z uwagi na odpływ pracowników budowlanych i trudności w zatrudnieniu nowych oraz opóźnienia dostaw materiałów budowlanych i urządzeń. Powyższe zmusiło wykonawcę robót do przeorganizowania harmonogramu realizacji i dostosowania terminów wykonania poszczególnych elementów inwestycji, do zaistniałych okoliczności, to zaś spowodowało konieczność wystąpienia do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 15.12.2022r. Powyższe dotyczy wyłącznie budynku hali sportowej PILAWA. Na powyższą zmianę zgodę wyraziła IZ.
Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Dotacja z UE wynosi 2 249 799,39 PLN, CO STANOWI 85% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTU.
Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Gminy Piątek Do władz gminy wielokrotnie zgłaszane były zapytania i zapotrzebowanie na tego rodzaju rozwiązania. Gmina reagując na niniejsze zapotrzebowanie oraz z uwagi na fakt bezpośredniego wpływu inwestycji na poprawę jakości życia w Gminie, podjęła działania zmierzające do realizacji niniejszego projektu.
Z uwagi na niezadawalający stan techniczny, niewystarczające parametry energetyczne i niski poziom ochrony cieplnej obiektów objętych projektem, władze gminy zadecydowały o podjęciu działań mających na celu diametralne poprawienie poziomu ich energooszczędności. Ideą przedmiotowego projektu jest spełnienie przez wskazane obiekty obowiązujących aktualnie przepisów i norm cieplnych, w tym obowiązującego obecnie zmienionego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zasadniczym zamiarem przedsięwzięcia jest także ograniczenie zużycia energii szczególnie ze źródeł konwencjonalnych, które umożliwi znaczącą i zauważalną poprawę stanu jakości powietrza na terenie gminy Piątek. Realizując projekt, Gmina reaguje na głosy swoich mieszkańców, którzy od dłuższego czasu zwracają uwagę na konieczność ograniczenia niskiej emisji na tym terenie.

lipiec 2022

Gmina Piątek realizuje ostatni etap projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek?.

Ogólna szacowana kwota nakładów inwestycyjnych wynosi 3 777 985,00 PLN, w tym koszty niekwalifikowane stanowią sumę 1 131 162,20 PLN ( w tym VAT ? 701 777,68 PLN). Dotacja z UE wynosi 2 249 799,39 pln, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Efektywność kosztowa projektu ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek? w odniesieniu do zaplanowanej ilości termomodernizowanych budynków wynosi 330.852,85 zł/szt.

Efektywność kosztowa projektu ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek? w odniesieniu do planowanej wielkości powierzchni użytkowej budynków poddanych termomodernizacji wynosi 1162,21 zł/m2.

W ramach projektu przewidziano zastosowanie, w ramach termomodernizacji budynków, odnawialnych źródeł energii. Stosunek wykorzystania odnawialnych źródeł energii do potrzeb energetycznych obiektów objętych projektem po modernizacji wynosi  35,38%.

Obecnie trwają prace końcowe w świetlicach wiejskich w Konarzewie i Jankowie. Trwają też prace przygotowawcze w ostatnim zaplanowanym do termomodernizacji budynku tj. hali sportowej PILAWA w Piątku.

Z uwagi na obecną, wyjątkową sytuację wynikającą z siły wyższej związanej z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, Wykonawca robót budowlanych wystąpił do Gminy Piątek z  prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 15.12.2022r. Występujące od lutego bieżącego roku okoliczności zdeterminowały opóźnienia w realizacji robót budowlanych, z uwagi na odpływ pracowników budowlanych i trudności w zatrudnieniu nowych oraz opóźnienia dostaw materiałów budowlanych i urządzeń. Powyższe zmusiło wykonawcę robót budowlanych do przeorganizowania harmonogramu realizacji robót i dostosowania terminów realizacji poszczególnych elementów inwestycji, do zaistniałych okoliczności.

czerwiec 2022

Gmina Piątek weszła w kolejną fazę ? końcową, realizacji projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek?. Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity inwestycji to ponad 3,5 mln zł., a dofinansowanie stanowi ponad 2 mln. pln.

Obecnie trwają prace w świetlicach wiejskich w Konarzewie i Jankowie. Trwają też przygotowania do rozpoczęcia prac w ostatnim zaplanowanym do termomodernizacji budynku tj. hali sportowej PILAWA w Piątku. Sala sportowa zasilana będzie w ciepło ze zmodernizowanego źródła ciepła w kompleksie szkolnym w Piątku (pompa ciepła woda-woda współpracującą z instalacją PV) ? efekty powyższego działania wykorzystywane będą do realizacji wnioskowanego projektu ? obecnie w ramach wnioskowanego projektu przewidziano włączenie, do zmodernizowanego źródła, nowej, wysokosprawnej instalacji c.o i c.w.u hali sportowej PILAWA, wyposażonej  w zawory termostatyczne i regulację. Nastąpi więc wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego. Tym samym realizacja wnioskowanego projektu stanowi ostatni etap szerszego projektu i kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć.

Celem bezpośrednim realizowanego projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Miarą osiągnięcia celu będzie zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej i końcowej w budynkach objętych projektem oraz spadek w ciągu roku emisji gazów cieplarnianych. Celem szczegółowym realizacji jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budownictwa użyteczności publicznej.

maj 2022

Gmina Piątek kontynuuje realizację kolejnego projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek?. Obecnie rozpoczynają się w prace w świetlicach wiejskich w Konarzewie i Jankowie.

Projekt jest elementem przyjętego przed kilku laty Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek, służącym ograniczeniu niskiej emisji na tym terenie.
Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity to 3.777.985,00 pln, a dofinansowanie 2.249.799,39 pln.
Realizacja inwestycji jest kolejnym etapem komplementarnych ze sobą działań, w zakresie oszczędności energii w budynkach użyteczności publicznej, poprzez kompleksową ich termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodernizację 8 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek, w tym 6 świetlic wiejskich, budynku szkolnego i Sali sportowej.

Realizacja projektu wpisuje się w główne cele gospodarki energetycznej kraju, województwa i regionu, a także kierunki działań sformułowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Piątek – zwiększenie komfortu cieplnego, polepszenie jakości usług danych jednostek administracji publicznej, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi.
Realizacja projektu jest również korzystna ze społecznego punktu widzenia, wpłynie bowiem na poprawę warunków życia mieszkańców gminy oraz wzrostu atrakcyjności gminy jako miejsca nauki, pracy, zamieszkania i wypoczynku.

kwiecień 2022

W marcu 2022 r. kontynuowane były przygotowania do realizacji robót budowlanych w obiektach świetlic wiejskich w Konarzewie i Jankowie oraz w Sali sportowej ?PILAWA? w Piątku ? zamówienie materiałów, kompletacja urządzeń. Zakończone zostały kontrole IZ w ramach realizacji projektu. Protokół z realizacji projektu ? bez uwag, protokół z zamówienia publicznego z uwagami ? obecnie w fazie odwoławczej.
Ogólna szacowana kwota nakładów inwestycyjnych na realizację projektu wynosi ponad 3 mln PLN. Współfinansowanie z UE, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, wynosi ponad 2 mln. zł.

Projekt przewiduje wykonanie prac budowlanych na działkach: Konarzew ? działka nr ewid. 349/3 obręb nr 0013 Konarzew, numer budynku 24; Orenice- działka nr ewid. 251/3 obręb nr 0021 Orenice, numer budynku 9A; Balków- działka nr ewid. 525 obręb nr 0001 Balków, numer budynku 47; Bielice- działka nr ewid. 133/3 obręb nr 0002 Bielice, numer budynku 21; Janków- działka nr ewid. 172 obręb nr 0009 Janków, numer budynku 2B; Pokrzywnica- działka nr ewid. 159 obręb nr 00025 Pokrzywnica, numer budynku 13; Szkoła Podstawowa Czerników- działka nr ewid. 165 obręb nr 0005 Czerników, numer budynku 11; Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Piątku – działka nr ewid. 848/2 obręb nr 0023 Piątek, numer budynku ul. Szkolna 1

Kosztami kwalifikowanymi w projekcie są: wykonanie robót budowlanych (za wyjątkiem kosztu demontażu istniejących pokryć dachu i wzmocnienia konstrukcji stropów/dachów w budynkach świetlic w Balkowie, Bielicach, Konarzewie, Orenicach i Pokrzywnicy oraz hali PILAWA w Piątku oraz transportu i utylizacji eternitu w Bielicach)  polegających na:
– Budynek świetlicy wiejskiej w Konarzewie  ? dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych,
– Budynek świetlicy wiejskiej w Bielicach  ? dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych,
– Budynek świetlicy wiejskiej w Jankowie  ? dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych,
– Budynek świetlicy wiejskiej w Pokrzywnicy  ? dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych,
– Budynek świetlicy wiejskiej w Balkowie  ? dociepleniu przegród zewnętrznych, wewnętrznych wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych,
– Budynek świetlicy wiejskiej w Orenicach  ? dociepleniu przegród zewnętrznych,  wewnętrznych wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych,
– Budynek szkoły podstawowej w Czernikowie (stara część) ? dociepleniu przegród zewnętrznych,  wymianie zewnętrznych okien i drzwi,
– Budynek hali sportowej PILAWA przy Szkole Podstawowej w Piątku  ? dociepleniu przegród zewnętrznych, wewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych.
Kosztem kwalifikowanym są również koszty ogólne projektu.

 

marzec 2022

W lutym 2022r. trwały przygotowania do realizacji robót budowlanych w obiektach świetlic wiejskich w Konarzewie i Jankowie oraz w Sali sportowej ?PILAWA? w Piątku ? zamówienie materiałów, kompletacja urządzeń.

Ogólna szacowana kwota nakładów inwestycyjnych na realizację projektu wynosi ponad 3 mln PLN. Współfinansowanie z UE, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, wynosi ponad 2 mln. zł.

Realizacja projektu obejmuje gruntowną, kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek w tym: świetlic wiejskich w Orenicach, Bielicach, Jankowie, Balkowie, Pokrzywnicy, Konarzewie; części starej budynku szkolnego w Czernikowie oraz hali sportowej PILAWA przy szkole podstawowej w Piątku, w zakresie wskazanym w posiadanych przez Beneficjenta audytach energetycznych. Termomodernizacja obejmuje zarówno docieplenia przegród zewnętrznych, ścian wewnętrznych, wymianę zewnętrznych okien i drzwi, jak i wymianę kompleksową instalacji grzewczych w budynkach, w tym na odnawialne źródła energii. Zakres termomodernizacji dostosowano do obowiązujących przepisów i norm, wzięto przy tym pod uwagę efektywność kosztową projektu.

Wnioskowany projekt ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek? wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa IV ?Gospodarka niskoemisyjna?; priorytet inwestycyjny 4c ?Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym?; cel szczegółowy ? Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego.?

Zrealizowanie projektu przyczyni się do ograniczenia zużycia energii cieplnej, w tym produkowanej w sposób konwencjonalny w źródłach węglowych i olejowych, a tym samym ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Piątek. Powyższe wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego w postaci wzrostu efektywnego wykorzystywania energii produkowanej w źródłach konwencjonalnych. Dzięki zastosowaniu w ramach projektu rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii nastąpi ograniczenie produkcji energii w źródłach konwencjonalnych. Poprawa warunków energetycznych w 8 obiektach użyteczności publicznej powinna wpłynąć na wzrost atrakcyjności społeczno-gospodarczej tego terenu.

luty 2022

W styczniu 2022r. rozpoczęto przygotowania do realizacji robót budowlanych w obiektach świetlic wiejskich w Konarzewie i Jankowie oraz w Sali sportowej ?PILAWA? w Piątku ? zamówienie materiałów, kompletacja urządzeń. Ogólna szacowana kwota nakładów inwestycyjnych na realizację projektu wynosi ponad 3 mln PLN. Współfinansowanie z UE, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, wynosi ponad 2 mln. zł.

W ramach projektu ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek? przewidziano zastosowanie w ramach termomodernizacji budynków, odnawialnych źródeł energii. Stosunek wykorzystania odnawialnych źródeł energii do potrzeb energetycznych obiektu objętego projektem po modernizacji obliczono w odniesieniu do zapotrzebowania na energię końcową, na podstawie wskazań audytów energetycznych.
Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do poprawy stanu powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Piątek.

Gmina Piątek zlokalizowana jest w centralnej Polsce. Jej obszar to głównie tereny rolnicze obsługiwane przez indywidualne gospodarstwa. Działalność usługowo ? produkcyjna, pozarolnicza jest tu mało rozwinięta. Odległość od najbliższego dużego miasta sprawia, że źródłem zanieczyszczenia powietrza na tym terenie są głównie lokalne, rozproszone źródła ciepła ? niska emisja. W ostatnich latach Gmina Piątek podjęła zintensyfikowane działania mające na celu umożliwienie indywidualnym mieszkańcom zastąpienie indywidualnych kotłowni węglowych, źródłami opalanymi paliwem o zmniejszonej emisji głównych zanieczyszczeń min. poprzez instalację pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych czy instalacji solarnych. Podkreślić należy, że dotychczasowa, znacząca ilość lokalnych palenisk domowych, w których niejednokrotnie spalano paliwa o bardzo niskiej jakości, znacząco wpływała na jakość powietrza na tym obszarze.

Nie bez znaczenia dla jakości powietrza na terenie gminy są również paleniska w budynkach użyteczności publicznej i budynkach komunalnych należących do gminy. Od wielu lat Gmina Piątek podejmuje sukcesywne działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii i zmiany sposobu zasilania w energię cieplną w tych obiektach, jednak z uwagi na ograniczone środki finansowe i inne pilne zadania własne, działania Gminy skupiały się dotychczas, w tym zakresie, głównie na wymianie źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej i częściowo na ich termomodernizacji. Natomiast w budynkach komunalnych nie podjęto jeszcze żadnych prac w tym zakresie. Przyjęty przez Gminę plan działań, w pierwszej kolejności, obejmuje dokończenie prac służących oszczędności energii w budynkach użyteczności publicznej, a następnie zajęcie się budynkami komunalnymi. Aktualnie zdiagnozowany na terenie Gminy Piątek problem polega na tym, że będące w jej zasobach budynki świetlic wiejskich na terenie Gminy, szkoły podstawowej w Czernikowie oraz starej hali sportowej ?PILAWA? przy szkole podstawowej w Piątku, mają niską efektywność energetyczną wynikającą głównie z ich złego stanu technicznego i jedynie kompleksowa ich modernizacja może spowodować zauważalną, znaczącą poprawę w zakresie zużycia energii na potrzeby grzewcze. Objęte niniejszym projektem obiekty uwzględniają kompleksowe działania, łączące zarówno oszczędność energii jak i zmianę rodzaju energii na odnawialną bądź konwencjonalną o ograniczonej ilości emisji zanieczyszczeń przy jej wytwarzaniu. Podkreślić należy, że poza wskazanymi głównymi aspektami podejmowanych działań, nie bez znaczenia jest uzyskanie w wyniku ich podjęcia komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Dodatkowym efektem realizacji projektu będzie niewątpliwie zbliżenie się do obowiązujących standardów w sferze publicznej.

 

styczeń 2022

W grudniu 2021r. nastąpiła przerwa w wykonywaniu robót budowlanych w ramach projektu pn. ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek?. Przerwa nastąpiła po zakończeniu prac termomodernizacyjnych dotyczących Szkoły Podstawowej w Czernikowie (stara część) oraz świetlic w Bielicach, Orenicach, Balkowie i Pokrzywnicy. Obecnie wykonawca robót budowlanych przygotowuje się do realizacji prac w świetlicach wiejskich w Jankowie i Konarzewie.

Ogólna szacowana kwota nakładów inwestycyjnych na realizację projektu wynosi ponad 3 mln PLN. Współfinansowanie z UE, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, wynosi ponad 2 mln. zł.

Inwestorem i Beneficjentem głównym projektu pn. ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek? jest Gmina Piątek. Beneficjentami końcowymi projektu są mieszkańcy Gminy oraz użytkownicy obiektów. Wnioskodawcą jest Gmina Piątek. Ponadto szacuje się, że korzyści z realizacji projektu odniesie ok. 550 mieszkańców Gminy Piątek.

Gmina Piątek, jako Beneficjent główny projektu ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek?, posiada stabilność ekonomiczną i finansową. Analiza projekcji finansowych przygotowanych dla budżetu Gminy wskazała, że finansowanie projektu ze środków własnych w przewidywanej wysokości jest możliwe. Analiza wskazała również, iż nie zdyskontowana wartość środków pieniężnych Gminy na koniec każdego roku jest równa lub większa od zera (dodatni wynik finansowy), a tym samym poprawnie weryfikuje zdolność do realizacji i eksploatacji produktów projektu. Realizacja Projektu nie wywoła deficytu budżetowego w skali uniemożliwiającej jego pokrycie przez Gminę. Budżet Gminy jest zrównoważony planowanymi wpływami i wydatkami mimo planowanej realizacji Projektu.

Projekt charakteryzuje się wysoką trwałością finansową i instytucjonalną; deklarowane zasoby finansowe wnioskodawcy, jak również przyjęta forma organizacyjna są wystarczające do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania projektu po zakończeniu jego realizacji; wnioskodawca zaplanował wykorzystanie produktów projektu zgodnie z przeznaczeniem, a projekt w pełni spełnia założone w nim cele (możliwość zapewnienia trwałości operacji, zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006).

Projekt spełnia kryteria merytoryczne określone w dokumencie ?Załącznik nr IV do Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 


grudzień 2021

W listopadzie 2021r. nastąpiła przerwa w wykonywaniu robót budowlanych w ramach projektu pn. ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek?. Przerwa nastąpiła po zakończeniu prac termomodernizacyjnych dotyczących Szkoły Podstawowej w Czernikowie (stara część) oraz świetlic w Bielicach, Orenicach, Balkowie i Pokrzywnicy.
Roboty budowlane, w hali sportowej ?PILAWA? w Piątku oraz w wietlicach wiejskich w Jankowie i Konarzewie, niebawem zostaną rozpoczęte.

Ogólna szacowana kwota nakładów inwestycyjnych na realizację projektu wynosi ponad 3 mln PLN. Współfinansowanie z UE, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, wynosi ponad 2 mln. zł.
Planowany stopień efektywności energetycznej, dla każdego z budynków objętych projektem ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek?, wynosi: Budynek świetlicy wiejskiej w Balkowie ? 89,3 %; Budynek świetlicy wiejskiej w Bielicach ? 91,1 %; Budynek Szkoły Podstawowej w Czernikowie ? stara część ? 26,1 %; Budynek hali sportowej PILAWA przy Szkole Podstawowej w Piątku ? 67,0 %; Budynek świetlicy wiejskiej w Jankowie ? 91,7 %; Budynek świetlicy wiejskiej w Konarzewie ? 90,7 %; Budynek świetlicy wiejskiej w Orenicach ? 90,6 %; Budynek świetlicy wiejskiej w Pokrzywnicy ? 88,1 %, a więc projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej każdego z termomodernizowanych budynków o co najmniej 25%. Wzrost efektywności energetycznej obliczany jest dla energii końcowej. Powyższe wartości wynikają z opracowanych dla budynków audytów energetycznych oraz z wykonanych dla termomodernizacji budynków projektów budowlanych, obejmujących planowany do wykonania zakres robót, uwzględniający optymalne rozwiązania pod względem ekonomiczno-technicznym, umożliwiające osiągnięcie powyższych wartości.

Wnioskowany projekt spełnia warunek redukcji emisji CO2 o minimum 30 % (projekt dotyczy min zamiany spalanego paliwa). W wyniku realizacji zadania nastąpi planowana redukcja emisji o wartość ECO2 = 259,7 t/rok tj. o 74,05%.

Wszystkie objęte projektem ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek? urządzenia do ogrzewania stanowiące element inwestycji w efektywność energetyczną budynków charakteryzują się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

październik 2021

We wrześniu 2021r. kontynuowano roboty budowlane w ramach projektu współfinansowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, pn. ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek?.

Obecnie kończone są roboty dotyczące świetlic w Orenicach, Balkowie, Pokrzywnicy i Bielicach, a  także w szkole podstawowej w Czernikowie. Roboty budowlane w hali sportowej ?PILAWA? w Piątku w związku z rozpoczętym rokiem szkolnym, a także sezonem grzewczym, zdecydowano się przesunąć do realizacji na 2022r.

Ogólna szacowana kwota nakładów inwestycyjnych na realizację projektu wynosi ponad 3 mln PLN. Dotacja z UE wynosi ponad 2 mln pln. Projekt wpisuje się w założenia posiadanego przez Gminę Piątek Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek.

Gmina Piątek posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek, uzgodniony przez RDOŚ w Łodzi, przyjęty uchwałą Rady Gminy Piątek oraz zaopiniowany przez WFOŚiGW w Łodzi. Wnioskowany projekt ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek? realizuje działania wpisane i objęte Planem Gospodarki Niskoemisyjnej tj.:

– II sektor budynków użyteczności publicznej ? zadanie 1 ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy?; działania: Szkoła Podstawowa w Czernikowie; Szkoła Podstawowa w Piątku (część obiektu hala sportowa ?PILAWA?); świetlice gminne – realizacja projektu zakłada wykorzystanie na terenie obiektów użyteczności publicznej paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Planuje się zastąpienie tradycyjnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej źródłami odnawialnymi. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej w tych budynkach, które generują duże zużycie energii elektrycznej. Montaż paneli zlokalizowany będzie na dachach budynków. Oprócz elementów standardowych powszechnym jest montaż systemów monitorowania instalacji. Dopuszcza się możliwość innych działań podnoszących efektywność energetyczną budynków ? w tym przypadku wykonanie docieplenia przegród zewnętrznych ? ścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian wewnętrznych, wymianę i wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u.

wrzesień 2021

W sierpniu 2021r. kontynuowano roboty budowlane w ramach projektu współfinansowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, pn. ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek?.

Obecnie kończone są roboty dotyczące świetlic w Orenicach, Balkowie, Pokrzywnicy i Bielicach, a  także w szkole podstawowej w Czernikowie. Rozpoczynają się również roboty budowlane hali sportowej ?PILAWA? w Piątku.

Celem bezpośrednim realizowanego projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Miarą osiągnięcia celu będzie zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej i końcowej w budynkach objętych projektem oraz spadek w ciągu roku emisji gazów cieplarnianych. Celem szczegółowym realizacji jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budownictwa użyteczności publicznej.

Od kilku lat władze gminy podejmują działania zmierzające do poprawy stanu powietrza atmosferycznego na swoim terenie. Dotychczas, mimo że zadanie to jest trudne z uwagi na ograniczone środki finansowe, na terenie gminy wiele inwestycji zostało już zrealizowanych. Gmina Piątek w pierwszej kolejności postawiła na wymianę węglowych źródeł ciepła na olejowe i ekogroszek w budynkach użyteczności publicznej oraz rozpoczęła termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym największego obiektu szkolnego na terenie gminy. Podejmowane działania w sektorze użyteczności publicznej muszą być kontynuowane, gdyż ich zasięg i zakres jest niewystarczający, a z biegiem czasu problemy związane ze stanem technicznym obiektów i zużyciem przez nie energii, gwałtownie narastają.

Z powyższych powodów władze gminy zdecydowały o pilnej interwencji w zakresie gruntownej termomodernizacji swoich obiektów tj. świetlic wiejskich w Balkowie, Bielicach, Konarzewie, Jankowie, Pokrzywnicy i Orenicach; części starej szkoły w Czernikowie oraz hali sportowej PILAWA przy obiekcie szkolnym w Piątku. Obiekty świetlic objęte projektem pełnią ważną rolę społeczno-kulturalną wśród mieszkańców gminy, zaś obiekty w Czernikowie i hala w Piątku to ważny element infrastruktury edukacyjno-rekreacyjnej służącej najmłodszym mieszkańcom. Jednocześnie podjęto decyzję o ukierunkowaniu innych działań inwestycyjnych infrastrukturalnych, wszędzie tam gdzie to będzie możliwe, na współrealizację np. wspieranie inwestowania w odnawialne źródła energii u indywidualnych odbiorców. Ma to o tyle istotne znaczenie, że dzięki temu od samego początku podejmowanych działań decyzje gminy opierane są na dążeniu do stosowania rozwiązań kompleksowych, racjonalnych i nowoczesnych.

Łączne przyznane na projekt dofinansowanie wynosi 2 249 799,39 zł. i stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

czerwiec 2021

Roboty budowlane w ramach projektu współfinansowanego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, pn. ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek? są kontynuowane. Dofinansowanie inwestycji w formie dotacji wynosi 2,2 mln zł., a co istotne, wypłacane jest na bieżąco, w formie zaliczek.

Obecnie trwają zaawansowane roboty budowlane i instalacyjne świetlic w Orenicach, Pokrzywnicy, Bielicach ? ich całkowite zakończenie zaplanowano na koniec II kwartału 2021r. Trwają również prace w świetlicy w Balkowie oraz w Szkole Podstawowej w Czernikowie.

W maju 2021r. został zaakceptowany pierwszy finansowy wniosek o płatność ze środków unijnych oraz wniosek o wypłatę zaliczki na poczet wykonywanych aktualnie robót budowlanych.

Wnioskowany projekt ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek? wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 w Sferę funkcjonalno-przestrzenną:

obszar priorytetowy: spójność przestrzenna; cel strategiczny: zrównoważony rozwój przestrzenny regionu z silnie powiązanym systemem osadniczym, z nowoczesną infrastrukturą i racjonalnie wykorzystywanymi zasobami środowiska przyrodniczego; cel operacyjny 7: wysoka jakość i dostępność infrastruktury transportowej i technicznej; strategiczny kierunek działania 7.2 ? Wzmocnienie i rozwój systemów infrastruktury technicznej

Projekt wpisuje się w powyższy cel strategiczny i operacyjny, ponieważ jego realizacja bezpośrednio wpłynie na podniesienie i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie energochłonności u odbiorców końcowych. Założenia wnioskowanego projektu pozostają w zgodzie ze strategicznymi kierunkami działań ? wzmocnienie i rozwój systemów infrastruktury technicznej ? 7.2.1 ? zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetyka, ciepłownictwo, gazownictwo. Wnioskowany projekt wpływa na realizację Strategii poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury technicznej na wysokim poziomie, wykorzystującej odnawialne źródła energii, która wzmocni zrównoważony rozwój przestrzenny gminy, pozwoli na racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska ? wykorzystanie energii odnawialnej – pompy ciepła, instalacji PV.  Powstała infrastruktura użyteczności publicznej będzie szeroko dostępna ? obiekty społeczno-kulturalne, sportowe i oświatowe.

maj 2021

Trwają roboty budowlane w ramach projektu inwestycyjnego pn. ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek?. Zadanie współfinansowane jest w wysokości 2,2 mln zł. w ramach unijnego programu ? RPO WŁ na lata 2014-2020. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu prace mogą przebiegać terminowo, a użyte w ich ramach materiały i urządzenia są wysokiej jakości.

Obecnie trwają zaawansowane roboty budowlane dociepleniowe i związane z wymianą okien i drzwi zewnętrznych w świetlicach wiejskich w Pokrzywnicy, Bielicach, Orenicach, Balkowie. W maju 2021r. zaplanowano pierwsze fakturowanie prac w ramach umowy z wykonawcą. W następnej kolejności zaplanowano kontynuowanie i finał robót dociepleniowych w świetlicy w Balkowie, a także w Szkole w Czernikowie. W przerwie wakacyjnej zaplanowano głównie realizację prac w obiektach szkolnych w Czernikowie i w Sali sportowej w Piątku.

Wnioskowany projekt ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek? wpisuje się w  cel priorytetowy RPO WŁ 2014-2020 – oś priorytetowa IV ?Gospodarka niskoemisyjna?; priorytet inwestycyjny 4c ?Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym?; cel szczegółowy ? Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego.?

Zrealizowanie projektu przyczyni się do ograniczenia zużycia energii cieplnej, w tym produkowanej w sposób konwencjonalny w źródłach węglowych i olejowych, a tym samym ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Piątek. Powyższe wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego w postaci wzrostu efektywnego wykorzystywania energii produkowanej w źródłach konwencjonalnych. Dzięki zastosowaniu w ramach projektu rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii nastąpi ograniczenie produkcji energii w źródłach konwencjonalnych. Poprawa warunków energetycznych w 8 obiektach użyteczności publicznej powinna wpłynąć na wzrost atrakcyjności społeczno-gospodarczej tego terenu.

kwiecień 2021

Gmina Piątek kontynuuje, przy udziale środków unijnych, realizację projektu inwestycyjnego pn. ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek?. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości 2,2 mln zł.
Inwestycja obejmuje kompleksową termomodernizację 8 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek, w tym 6 świetlic wiejskich: w Balkowie, Jankowie, Orenicach, Bielicach, Konarzewie i Pokrzywnice, starej części budynku szkolnego w Czernikowie i Sali sportowej ?PILAWA? w Piątku.
Obecnie realizowane są roboty budowlane w świetlicach wiejskich. Wszystkie roboty realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem:

 • Bielice ? naprawiono konstrukcję dachową z pokryciem dachowym, ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono okna, wykonano obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. W trakcie jest montaż instalacji odgromowej.
 • Orenice – ocieplono ściany zewnętrzne, naprawiono konstrukcję dachową z pokryciem dachowym, wykonano instalację odgromową i rury spustowe z rynnami, wymieniono okna.
 • Czerników – ocieplono poddasze wełną mineralną.
 • Pokrzywnica ? wymieniono okna, trwa ocieplenie ścian zewnętrznych i montaż drzwi wejściowych. Naprawiono konstrukcję dachową, wymieniono pokrycie dachu.
 • Balków – rozpoczęto ocieplanie ścian zewnętrznych.

Termomodernizacja budynków wskazanych w projekcie, tam gdzie pozwalały na to warunki techniczne, objęta została zasadą projektowania uniwersalnego, co oznacza, że będą one dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym również różnych zidentyfikowanych grup z niepełnosprawnościami. W szczególności zasadą uniwersalnego projektowania, a fazie użytkowania budynków, objęto: wejścia do budynków ? jednolite powierzchnie bez wystających krawężników, wspólne wejścia do budynków o rozmiarach drzwi zewnętrznych umożliwiających przejście dla każdego, uzyskanie komfortu cieplnego w budynkach dla wszystkich użytkowników, z możliwością regulacji i dostosowania do potrzeb. Zasada uniwersalnego projektowania spełniona zostanie na wszystkich etapach realizacji projektu, w tym na etapie przygotowawczym poprzez zachowanie zasad dostępności np. w formie elektronicznej, dokumentacji projektowej przedsięwzięcia i informacji o planowanym projekcie m.in. poprzez możliwość zmiany rozmiaru czcionki, włączenia wersji kontrastowej, przejrzystego i łatwego w obsłudze układu wizualnego strony i menu czy czytelnych i zrozumiałych treści. Również na etapie wykonywania robót budowlanych zasada ta będzie przestrzegana min poprzez zachowanie dostępności budynków dla wszystkich użytkowników poprzez zabezpieczenie robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych tak, aby nie kolidowały z bezpieczną i prawidłową eksploatacją obiektów, przygotowanie na czas budowy wejść do budynków w sposób umożliwiający bezproblemowe dostanie się do środka dla każdego, w  tym przez zidentyfikowane grupy z niepełnosprawnościami. Ponadto planowane prace termomodernizacyjne uwzględniają poprawę dostępności budynków dla wszystkich grup niepełnosprawnych użytkowników, głównie dzięki wymianie okien na nowe oraz instalacji grzewczych np. ponieważ poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie wpływa na ich szybszą i skuteczniejszą rehabilitację, należy się spodziewać, że przeprowadzona modernizacja, dzięki poprawie komfortu cieplnego, przyniesie pozytywny efekt w tym zakresie. Ponadto przy realizacji przedsięwzięcia, w tym w odniesieniu do robót budowlanych, prac projektowych, monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji zaangażowane będą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, bez dyskryminacji ze względu na wskazane powyżej kryteria. Również dostępność informacji o realizacji projektu ze środków UE, w ramach zadania ?informacja i promocja? będzie równa dla wszystkich odbiorców bez względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność lub orientację seksualną. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn spełnione są również w związku z zamiarem publikacji na stronie internetowej informacji na temat projektu, Beneficjent zapewni, aby zachowane zostały wymagania dotyczące dostępności strony BIP, na której będą publikowane informacje na temat projektu, dla osób z niepełnosprawnościami. Strona będzie spełniać wymagania §19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526, z późn. zm.) – wymagania WCAG 2.0. m.in. poprzez możliwość zmiany rozmiaru czcionki, włączenia wersji kontrastowej, przejrzystego i łatwego w obsłudze układu wizualnego strony i menu czy czytelnych i zrozumiałych treści.

luty 2021

Realizacja projektu pn. ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek? nabiera tempa. Obecnie trwają zaawansowane roboty budowlane na budynkach świetlic w Bielicach i Orenicach, a w najbliższym czasie zaplanowano rozpoczęcie prac na pozostałych budynkach świetlic.

Projekt, w ramach którego zaplanowano kompleksową termomodernizację 8 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek, w tym 6 świetlic wiejskich, budynku szkolnego i Sali sportowej, współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ? działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

Przedmiotowy projekt został podjęty z uwagi na niezadawalający stan techniczny, niewystarczające parametry energetyczne i niski poziom ochrony cieplnej obiektów nim objętych, władze gminy zadecydowały o podjęciu działań mających na celu diametralne poprawienie poziomu ich energooszczędności. Ideą przedmiotowego projektu jest spełnienie przez obiekty obowiązujących aktualnie przepisów i norm cieplnych, w tym obowiązującego obecnie zmienionego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zasadniczym zamiarem przedsięwzięcia jest także ograniczenie zużycia energii szczególnie ze źródeł konwencjonalnych, które umożliwi znaczącą i zauważalną poprawę stanu jakości powietrza na terenie gminy Piątek.

Gmina Piątek posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek, uzgodniony przez RDOŚ w Łodzi, przyjęty uchwałą Rady Gminy Piątek oraz zaopiniowany przez WFOŚiGW w Łodzi. Wnioskowany projekt ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek? realizuje działania wpisane i objęte Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.

styczeń 2021

Gmina Piątek realizuje projekt inwestycyjny, współfinansowany ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek?, w ranach którego zaplanowano kompleksową termomodernizację 8 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek, w tym 6 świetlic wiejskich, budynku szkolnego i sali sportowej.
W grudniu 2020r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu, w tym przygotowano harmonogram realizacji prac i rozpoczęto jej realizację. Podejmowane w ramach projektu działania są zgodne z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej, przede wszystkim z polityką zrównoważonego rozwoju i polityką równych szans.
W ramach realizacji projektu planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników postępu rzeczowego projektu:
– produktu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków ? 8,00 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 2277,40 m2
 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła ? 6,00 szt.

– rezultatu bezpośredniego:

 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) ? 836.787,14 kWh/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) ? 259,7 ton/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej ? 2482,0 GJ/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów ? 2482,0 GJ/rok

Gmina Piątek rozpoczyna realizację kolejnego projektu inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 pn. ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piątek?.

Wysokość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Szacowany koszt całkowity to 3.777.985,00 pln, a dofinansowanie 2.249.799,39 pln.
W ostatnim czasie przygotowano postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu, a obecnie trwa przetarg. Planowany termin zawarcia umowy z Wykonawcą ? listopad 2020r. Okres realizacji zaplanowano na lata 2020- 2022.

Udzielone, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, dofinansowanie pozwala na kompleksową realizację inwestycji w oparciu o optymalne, ale kosztowne rozwiązania, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ? powietrzne pompy ciepła wspomagane instalacją ogniw fotowoltaicznych. Współfinansowanie pozwala realizować roboty budowlane z wykorzystaniem materiałów i urządzeń dobrej jakości.
Realizacja projektu wpisuje się w główne cele gospodarki energetycznej kraju, województwa i regionu, a także kierunki działań sformułowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Piątek ? zwiększenie komfortu cieplnego, polepszenie jakości usług danych jednostek administracji publicznej, ugruntowanie pozycji sektora publicznego jako lidera w racjonalnym gospodarowaniu energią oraz zasobami finansowymi.

Realizacja projektu jest również korzystna ze społecznego punktu widzenia, wpłynie bowiem na poprawę warunków życia mieszkańców gminy oraz wzrostu atrakcyjności gminy jako miejsca nauki, pracy, zamieszkania i wypoczynku.

Skip to content