Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Burmistrz Piątku informuje o możliwości skorzystania z dotacji ze środków budżetu gminy w 2023 roku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Piątek.

Dotacja udzielana jest posiadaczom nieruchomości tj. m.in. właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym, którzy wybudują przydomowe oczyszczalnie ścieków w rejonach gminy, gdzie brak jest systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz brak jest możliwości technicznego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej od chwili wykonania inwestycji przez okres najbliższych dwóch lat.

Aby ubiegać się o uzyskanie dotacji należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Piątku wniosek, wraz z następującymi dokumentami:

  • tytułem prawnym do nieruchomości,
  • zawiadomieniem starosty o przyjęciu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • opinią ZGKiM w Piątku o braku możliwości technicznego podłączenia nieruchomości do zbiorczej kanalizacji sanitarnej od chwili wykonania inwestycji przez okres dwóch lat,
  • zgodą współwłaścicieli na budowę oczyszczalni wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji współwłaścicielom ponoszącym koszty budowy.

Dotacja przyznawana jest na podstawie umowy zawieranej z Gminą Piątek i jest udzielana jednorazowo w wysokości 50% kosztu zakupu urządzenia wraz z montażem, jednakże w kwocie nie wyższej niż 3 000,00 zł.

UWAGA:

  1. Wnioski należy składać przed dokonaniem zakupu oraz montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.
  2. Termin składania wniosków: od 01 kwietnia do 31 maja 2023 roku.
  3. Inwestycję należy wykonać w terminie do dnia 31 października 2023roku.

Regulamin udzielania dotacji oraz wniosek można pobrać w Urzędzie Miejskim w Piątku  (pok. 19 i 20, tel. 24 722 12 39 i 722 16 11).

Skip to content