Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Grant dla sołectwa Janków – Orądki

W dniu 29 czerwca 2020 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr XIX/294/2020 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dotację udzielono 302 projektom, w łącznej kwocie 2 999 028,00 zł. Jeden z grantów (na trzy złożone wnioski) w wysokości 10 tys. zł przyznano Gminie Piątek dla projektu sołectwa Janków – Orądki.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania mające na celu poprawę warunków dla organizowanych w świetlicy w Jankowie spotkań, warsztatów, szkoleń i imprez integracyjnych. Głównym zadaniem będzie zakup i montaż systemu klimatyzacji.

Realizacja projektu rozpocznie się po podpisaniu przez Gminę Piątek umowy z Województwem Łódzkim.

Skip to content