Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przypomina o konieczności oznakowania zwierząt wielbłądowatych i zgłaszania ich do komputerowej bazy danych w ustawowym terminie tj.: 06 lipca 2024 r. Po tym terminie utrzymywanie zwierząt wielbłądowatych nieoznakowanych lub oznakowanych w sposób niezgodny z przepisami będzie stanowiło naruszenie przepisów ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Za właściwe oznakowanie zwierząt z rodziny wielbłądowatych uznaje się te zwierzęta, które zostały oznakowane zgodnie z art. 73 ust. 1 rozporządzenia 2019/2035, przy pomocy:

  • Zwykłego kolczyka, wymienionego w załączniku II! lit. a rozporządzenia2019/2035, przymocowanego do każdej małżowiny usznej zwierzęcia w taki sposób, by kod identyfikacyjny zwierzęcia był widoczny, czytelny i trwały!

albo

  • Wszczepionego transpondera, wymienionego w załączniku III lit. e rozporządzenia 2019/2035, w taki sposób by kod identyfikacyjny zwierzęcia był czytelny i trwały.

Natomiast zastosowane środki identyfikacji muszą być zatwierdzone przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że w przypadku posiadaczy zwierząt nie stosujących się do obowiązków wynikających z przepisów ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt, może zostać zastosowana kara grzywny w postaci mandatu karnego nakładanego przez Inspekcję Weterynaryjną w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie, zaś gdy podczas przeprowadzenia kontroli zostanie ustalone, że w siedzibie stada znajduje się nieoznakowane zwierzę, którego pochodzenia nie można potwierdzić, powiatowy lekarz weterynarii po przeprowadzeniu wnikliwej oceny ryzyka dla zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności, może jako ostateczną sankcję nakazać w drodze decyzji zabicie tego zwierzęcia bez odszkodowania i unieszkodliwienie jego zwłok na koszt posiadacza.

Komunikat

 

Skip to content