Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP ? Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

 • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
 • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
 • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyn? Wiejskich, o kto?rych mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyn? wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z po?z?n. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 1. wojewódzkiego
 2. ogólnopolskiego

W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu. W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: konkurs.KGW@prezydent.pl

Etap wojewódzki konkursu

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w terminie od 2 do 18 kwietnia 2021 r.

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez:

 • o poprawne wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej oraz dołączenie do niej wskazanych w Regulaminie załączników, w tym potwierdzenia wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich;
 • o nagranie amatorskiego materiału audiowizualnego, przygotowanego i nagranego przez Koło, za pomocą którego zaprezentuje się i przedstawi w dowolny sposób swoją działalność – materiał powinien trwać do 120 sekund i zawierać m.in.: logo i nazwę KGW (lub samą nazwę, jeśli Koło nie posiada logo), najważniejsze informacje o Kole, przedstawienie głównego profilu działalności oraz informacje o realizowanych inicjatywach.

Powyższe materiały należy przesłać do 23 marca br. na adres e-mail: konkurs.KGW@prezydent.pl w następującej formie:

 • wypełnioną kartę zgłoszeniową w formacie *.doc/docx oraz skan podpisanej karty w formacie *.pdf, wraz z załącznikami
 • zrealizowany materiał audiowizualny w formie jednego pliku wideo z wykorzystaniem jednej z platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge), a wygenerowany link zamieścić w treści e-maila zawierającego kartę zgłoszeniową.

Konkurs na szczeblu wojewódzkim składa się z 2 etapów:

 1. oceny formalnej kart zgłoszeniowych
 2. oceny na podstawie przesłanych materiałów audiowizualnych.

Koła, które uzyskają ? w ramach każdego województwa ? największą liczbę punktów na podstawie oceny formalnej kart zgłoszeniowych, zostaną zakwalifikowane do etapu II.

W II etapie komisja konkursowa ? na podstawie materiałów audiowizualnych przygotowanych przez Koła ? dokona wyboru Laureatów.

Ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego nastąpi w maju br. i zostanie opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ? www.prezydent.pl.

Nagrody:

Koło Gospodyń Wiejskich, które w ramach danego województwa zajmie 1. miejsce, otrzyma dyplom Laureata oraz uzyska prawo do reprezentowania województwa podczas ogólnopolskiego etapu Konkursu w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ?Mazowsze? w Otrębusach.

Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w etapie wojewódzkim Konkursu 2. i 3. miejsce otrzymają dyplomy Laureatów.

Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w etapie wojewódzkim Konkursu 4. i 5. miejsce otrzymają dyplomy-wyróżnienia.

 

Etap ogólnopolski konkursu

Uczestnicy etapu ogólnopolskiego Konkursu: 16 Kół ? zwycięzców Konkursu na etapie wojewódzkim.

Termin i miejsce przeprowadzenia Konkursu ogólnopolskiego: 19 czerwca 2021 r. w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ?Mazowsze? w Otrębusach.

Temat przewodni etapu ogólnopolskiego Konkursu: Regionalne zwyczaje oraz obrzędy ślubne i weselne.

Każde Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczące w etapie ogólnopolskim Konkursu może być reprezentowane przez maksymalnie 10 osób.

Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentują na specjalnie przygotowanych stanowiskach:

 • aranżację stołu weselnego młodej pary z uwzględnieniem elementów lokalnego folkloru, w tym regionalnych wyrobów rękodzielniczych;
 • specjały kuchni regionalnej;

Ponadto, Koła Gospodyń Wiejskich przygotują i zaprezentują elementy tradycyjnego obrzędu weselnego, charakterystyczne dla regionu reprezentowanego przez Koło, w formie krótkiej inscenizacji słowno-muzyczno-ruchowej.

Nagrody:

Zwycięzcą Konkursu zostanie Koło Gospodyń Wiejskich, które uzyska największą liczbę punktów przyznanych przez komisję konkursową.

Miejsca 2. i 3. oraz 13 wyróżnień otrzymają Koła Gospodyń Wiejskich, które uzyskają kolejno największą, następującą po sobie liczbę punktów.

Dla Laureatów Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne w następującej wysokości:

1. miejsce ? 5.000,00 zł brutto;

2. miejsce ? 3.000,00 zł brutto;

3. miejsce ? 2.000,00 zł brutto.

Koło Gospodyń Wiejskich, które zajmie w Konkursie 1. miejsce otrzyma ponadto okolicznościową statuetkę oraz list gratulacyjny Małżonki Prezydenta RP. Pierwsza Dama złoży również wizytę w siedzibie zwycięskiego Koła. Dodatkowo każda z członkiń Koła uczestnicząca w Konkursie otrzyma okolicznościowe korale.

Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w Konkursie 2. i 3. miejsce, otrzymają okolicznościowe statuetki oraz listy gratulacyjne Małżonki Prezydenta RP.

Koła Gospodyń Wiejskich, które zostaną Laureatami Konkursu otrzymają także zaproszenie do uczestnictwa w Dożynkach Prezydenckich w roku, w którym odbywa się Konkurs.

Finaliści Konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe.

Ogłoszenie wyników:

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród Kołom Gospodyń Wiejskich, które zajęły w Konkursie 2. i 3. miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2021 w dniu Konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta RP.

Wręczenie nagród dla Koła, które zajęło w Konkursie 1. miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2021, w trakcie głównych uroczystości, w obecności Prezydenta RP.

Skip to content