Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Konsultacje projektu Programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi

W imieniu Zarządu Powiatu Łęczyckiego zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w 2022 roku, zwanego dalej ?Programem?.
Spotkanie robocze z przedstawicielami organizacji pozarządowych, umożliwiający zgłaszanie uwag i wniosków do projektu ?Programu?, odbędzie się 16 września 2021 roku, o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej nr 1 w Starostwie Powiatowym w Łęczycy, PI. T. Kościuszki 1.

Projekt ?Programu? będzie dostępny w okresie od 1 do 22 września 2021 r., na stronie internetowej Powiatu Łęczyckiego <tu>  oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęczycy wraz z formularzem do zgłaszania uwag do ?Programu?.
Formularz zgłaszania uwag należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Łęczycy faxem pod nr 24 721 32 17 lub e-mailem pod adres promocja@leczyca.pl, pocztą pod adres: PL T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca lub dostarczyć osobiście do Starostwa Powiatowego w Łęczycy. Uwagi można zgłaszać do dnia 22 września 2021 roku. Decyduje data wpływu.

informacja o konsultacjach

Skip to content