Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nadleśnictwo zakupi lasy i grunty do zalesienia

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kutno informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2021.0.1275, 1718, z 2022 r. poz. 84), zgodnie z którym kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych za zgodą Dyrektora Generalnego, może nabywać grunty stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Kryteria lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia jakie mogą być nabywane przez nadleśnictwo.

 • Grunty te powinny być położone w bezpośredniej przyległości działki do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych.
 • Mogą być nabyte w celu zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości.
 • Mogą być nabyte w celu regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.
 • Gdy nie graniczą z gruntami Nadleśnictwa, ale stanowią zwarty obszar gruntów o powierzchni minimum kilku ha, z dostępem do drogi publicznej,
 • Posiadają uregulowany stan prawny (założona księga wieczysta) i nie są obciążone na rzecz osób trzecich,
 • Nie są obciążone samoistnym posiadaniem, o którym mowa w art. 336 kodeksu cywilnego.
 • Nie występują spory graniczne, granice działki są znane i widoczne w terenie.
 • Działka ewidencyjna w Ewidencji Gruntów i Budynków musi być sklasyfikowana jako użytek leśny (Ls), a jeśli jest rolą to w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego musi być przeznaczona do zalesienia lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesienie.
 • Znajdować się w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa, który można sprawdzić na stronie Banku Danych o Lasach pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
 • Oferta sprzedaży zostanie złożona przez właściciela gruntu

Oferta powinna zawierać:

 • Dane kontaktowe do właściciela,
 • Informacje o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie, zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowej działki,
 • W przypadku gruntów rolnych nie posiadających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopie decyzji o warunkach zabudowy z przeznaczeniem na zalesienie,
 • Kopie wypisu z ewidencji gruntów,
 • Numer księgi wieczystej,
 • Informacje o drogach dojazdowych do przedmiotowej działki,
 • Oświadczenie o braku obciążeń nieruchomości i braku sporów granicznych (wzór nadleśnictwa),
 • Jeżeli działka objęta jest UPUL – kopię wypisu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu,
 • Cenę sprzedaży gruntu odpowiadającą cenom rynkowym oraz realnej wartości gruntu (…)

Nadleśnictwo Kutno z siedzibą w Chrośnie zaprasza do

składania ofert dot. możliwości sprzedaży ww. gruntów:

 • w formie tradycyjnej na adres: Nadleśnictwo Kutno z/s w Chrośnie, Chrosno 13, 99-306 Łanięta,
 • elektronicznej: przesyłanie na adres poczty e-mail: kutno@lodz.lasy.gov.pl

ogłoszenie nadleśnictwa

Skip to content