Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 2022 r. Ministerstwo Sprawiedliwości wdrożyło dodatkowy projekt tworzenia punktów specjalistycznych dedykowanych osobom z określonymi potrzebami, w tym punktów, w których udzielana jest pomoc osobom doznającym przemocy (przede wszystkim kobiet i dzieci) i punktów specjalizujących się w prawie rodzinnym. Główną ideą tej inicjatywy jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia prawników oraz doradców obywatelskich w szerszym zakresie, niż tylko na terenie ich macierzystych powiatów. Za pomocą środków porozumiewania się na odległość z pomocy specjalisty mogą skorzystać beneficjenci z całego kraju.

Obecnie trwa koordynacja projektu punktów specjalistycznych, a lista tych punktów zostanie zamieszczona na dedykowanej zakładce strony internetowej poświęconej nieodpłatnej pomocy: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne .

Ministerstwo Sprawiedliwości zadeklarowało gotowość przeszkolenia osób zaangażowanych w udzielanie pomocy społecznej z zakresu zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z ustawą z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945). W przypadku ewentualnych wątpliwości w tym zakresie wszelkie pytania należy kierować do Wydziału Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W załączniku opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości informator dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji – do pobrania

Skip to content