Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki

Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie nr WA.RZT.70.102.2023/6 z dnia 21 listopada 2023 r.  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku  informuje, iż od dnia 22 grudnia 2023r. zmienia się cena netto za m3 wody i ścieków oraz opłata abonamentowa.

Nowe ceny przestawiają się następująco:
– woda dla gospodarstw domowych pobierających wodę na cele socjalno-bytowe – 4,10 zł netto ,
– woda dla Gminy i jej jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową pobierającą wodę na cele socjalno-bytowe – 4,14 zł netto,
– ścieki bytowe odprowadzane do kanalizacji – 12,36 zł netto, opłata abonamentowa rozliczana w okresie dwumiesięcznym – 9,20 zł netto.
Do kwot należy dodać 8% stawki VAT.

 

Skip to content