Ogłoszenie Wójta Gminy Piątek w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

Wójt Gminy Piątek, na podstawie Uchwały Nr X/41/ll Rady Gminy Piątek z dnia 30 czerwca 201 lr. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódź. 2011.246.2587) ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „ Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.
Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 20 września 2018r. do dnia 2 października 2018r. w formie wyrażenia uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, zamieszczonym, podobnie jak projekt programu, na:

  1. stronie internetowej Urzędu Gminy Piątek: www, gminapiatek.pl w zakładce organizacje pozarządowe;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej;
  3. w siedzibie Urzędu Gminy Piątek, pokój nr 21.

Wypełniony formularz można przekazać:

  1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Piątek, ul. Rynek 16; 99-120 Piątek,
  2. osobiście do Urzędu Gminy Piątek, ul. Rynek 16; 99-120 Piątek, pokój nr 1,
  3. drogą elektroniczną na adres: go@uupiatek.pl

Zakres konsultacji obejmuje:

  1. Możliwość zapoznania się z projektem programu,
  2. Składanie opinii i uwag
  3. Rozpatrzenie złożonych opinii i uwag, aktualizacja projektu pod ich kontem,
  4. Przedstawienie ostatecznej wersji programu organizacjom.

Uwagi i opinie, które wpłyną po dniu 2 października 2018r. nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie i formularz konsultacyjny – idź na stronę

Protokół z przeprowadzonych konsultacji – zobacz

Informacja o ofercie realizacji złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Janowicach-Goślubiu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – oferta

Informacja o ofercie realizacji złożonej przez Stowarzyszenie „Razem dla Balkowa” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – oferta

Informacja o ofercie realizacji złożonej przez Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – oferta

Informacja o ofercie realizacji złożonej przez Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – oferta

Back to top