Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ponad 2 mln zł dla Gminy Piątek na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

W lipcu 2019 roku do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Gmina Piątek złożyła wniosek dotyczący termomodernizacji ośmiu budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy. Projekt dotyczył budynków świetlic i strażnic OSP. W dniu 23 kwietnia Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił listę wyłonionych projektów do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego termomodernizacji budynków. (Konkurs dla naboru nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.)

Złożony przez Gminę Piątek wniosek został wysoko oceniony (10 miejsce na liście głównej) i przeznaczony do dofinansowania kwotą 2 249 799,39 ze środków UE. Całkowity koszt projektu to kwota  3  777  985 zł. Podpisanie umowy ma nastąpić w połowie maja br.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skip to content