Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prace przy termomodernizacji budynków szkolnych w Piątku

Gmina Piątek sukcesywnie prowadzi prace w ramach projektu pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1?.

Postęp robót budowlanych na koniec listopada 2019r. jest zgodny z przyjętym harmonogramem. Kontynuowane są roboty budowlane w zakresie wymiany powierzchni przeszklonych w budynku szkoły podstawowej. Kontynuowane są działania związane z modernizacją źródła ciepła ? kompletacja urządzeń, wykonanie odwiertów dolnego źródła pompy ciepła.

Na początku listopada odbył się pierwszy odbiór częściowy robót i ich fakturowanie. Na początku grudnia planowane jest złożenie do instytucji finansującej wniosku o płatność rozliczającego otrzymaną w listopadzie zaliczkę.

Uzyskane dofinansowanie na realizację projektu ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1?, ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, pozwala na sprawną realizację i finansowanie projektu.

Oczekuje się, że zrealizowanie projektu znacząco, pozytywnie wpłynie na podniesienie konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Piątek, ale również w regionie, a w dalszej perspektywie i województwie łódzkim oraz da impuls dla efektywnego rozwoju gospodarki nisko energochłonnej w oparciu min. o odnawialne źródła energii na tym obszarze.

Projekt ma pozytywny wpływ na realizacje polityki równych szans kobiet i mężczyzn oraz polityki równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Realizowany jest również z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Ponadto wspiera dążenie do osiągnięcia celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez zastosowanie w ramach jego realizacji certyfikowanych materiałów zgodnych z obowiązującymi wymaganiami prawa, w tym ochrony środowiska oraz zastosowania w jego ramach rozwiązań chroniących środowisko ? służących oszczędności energii i obniżających emisję zanieczyszczeń.

Skip to content