Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pracownik ZUS pomoże złożyć wniosek 500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku informuje, że w czwartek  17 marca 2022r., w godz. 11.00-15.00 dyżur w Punkcie Konsultacyjnym w Piątku pełnić będzie pracownik ZUS w Łęczycy, który będzie pomagał w składaniu wniosków o świadczenie wychowawcze 500 plus na okres zasiłkowy od 01 czerwca 2022r. do 31 maja 2023r. i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Prosimy wszystkie osoby zainteresowane pomocą w złożeniu wniosku o zabranie ze sobą:

  1.  loginu i hasła do portalu PUE ZUS.
  2.  Dowodu osobistego/paszportu;
  3.  Pesele dzieci;
  4.  Numer konta bankowego (bez niego nie ma możliwości wysłania wniosku);
  5.  W przypadku gdy wniosek składa inna osoba niż rodzic, do wniosku należy załączyć:
  • oświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka ? jeśli składasz wniosek jako opiekun faktyczny dziecka,
  • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka ? jeśli składasz wniosek jako opiekun prawny dziecka,
  • zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie albo od innego organizatora pieczy zastępczej, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy – jeśli jesteś rodzicem zastępczym albo osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka albo dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (w zaświadczeniu powinna być data umieszczenia w pieczy zastępczej),
  • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej ? jeśli opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach,
  • dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce, np. kartę pobytu z adnotacją ?dostęp do rynku pracy?, kartę stałego pobytu (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).

Aby można złożyć elektronicznie wniosek z powyższymi załącznikami klient musi mieć dokument zapisany w pdf na nośniku zewnętrznym np. pendrive.

Wszystkie szczegóły dotyczące 500+ i RKO znajdą Państwo pod linkami:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250

Punkt Konsultacyjny przy GOPS w Piątku
ul. Łowicka 4, 99-120 Piątek
(wejście do budynku od strony rzeki)

Skip to content