Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Producenci kalafiorów i brokułów pilnie poszukiwani!

Grupa Producentów Warzyw Primavega pilnie poszukuje producentów kalafiorów i brokułów z Piątku i okolic. Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z Primavega proszone są o kontakt telefoniczny 576 588 299 lub mailowy m.marszalek@primavega.com z p. Magdaleną Marszałek.

Gru­pa Pro­du­centów Warzyw Prima­vega Sp. z o.o. (Wro?blewo ? Osiedle 14 ? 09-152 Naruszewo) pow­stała w 2012 ro­ku na skutek in­tegra­cji kil­ku znaczących pro­ducentów warzyw z re­jonu Pol­ski cen­tral­nej. W skład Gru­py wchodzą między in­nymi pre­kur­so­rzy, z za­razem naj­więksi pro­du­cen­ci sałaty kruchej (lodowej), cyko­rii radic­chio, en­dywii oraz sałaty rzym­skiej w Pol­sce. Po­sia­damy wie­lo­let­nie doświad­cze­nie agro­tech­nicz­ne, a po­przez współpracę z ośrod­ka­mi nau­ko­wymi stale pogłębia­my naszą wiedzę. Jesteśmy pro­fesjona­listami w uprawie, prze­chowywaniu oraz pa­ko­waniu warzyw liścio­wych i bro­kułu. Za­an­gażowanie naj­lep­szych specja­listów po­zwoliło wzmoc­nić kon­kuren­cyj­ność Gru­py na ryn­ku i re­alizować śmiałe plany in­we­sty­cyj­ne.

Skip to content