Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rada uchwaliła budżet Gminy Piątek na rok 2023

Podczas XLIX sesji, która odbyła się w środę, 28 grudnia 2022 r. Rada Miejska w Piątku uchwaliła budżet na 2023 rok oraz nadała nazwy dwóm ulicom w Piątku. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Przyjęty budżet ustala dochody gminy w łącznej kwocie 39.869.261,86 zł, z tego: bieżące w kwocie 23.547.449,34 zł; i majątkowe w kwocie 16.321.812,52 zł;. Budżet na rok 2023 zakłada wydatki w łącznej kwocie: 43.081.831,24 zł, z tego: bieżące w kwocie 23.478.062,00 zł; i majątkowe w kwocie 19.603.769,24 zł;. Deficyt budżetu wyniesie  3.212.569,38 zł – zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.571.112,38 zł oraz pożyczki długoterminowej w kwocie 1.641.457,00 zł;

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Piątek na 2023 r. zakłada m.in.:

– budowę studni głębinowej na terenie SUW w Pokrzywnicy
– renowację studni głębinowej na terenie SUW w Piątku
– budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
– przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Goślub Osada
– termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy – kontynuacja
– odbudowę, rozbudowę budynku mieszkalnego przy ul. Pokrzywnej – kontynuacja
– budowę pasywnego budynku przedszkola w Piątku – kontynuacja
– budowę kanalizacji w miejscowości Piątek
– projekty dróg gminnych
– projekt boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Czernikowie
– budowę i przebudowę dróg gminnych (Pokrzywnica, Łęka, ul. Nowy Świat)
– remonty dróg gminnych (Krzyszkowice ? Konarzew, Łubnica, Piekary)
– remont dróg gminnych nr 104202E i 104203E w miejscowości Goślub stanowiącej dojazd do dawnego ośrodka PGR.

Podczas XLIX sesji Rada Miejska podjęła też dwie uchwały nadające nazwy dwóm ulicom w Piątku. Od Nowego Roku będziemy mieli ulicę Kolejkową (ulica po byłej kolejce wąskotorowej) oraz ulicę Kaczeńcową (na tzw. Kaczeńcu ? ulica odchodząca od ul. Łęczyckiej).

Pozostałe uchwały podjęte podczas ostatniej w 2022 roku sesji dotyczyły:
– uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2023-2032,
– dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata         2022-2032,
– dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
– regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Piątku,
– planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2023,
– przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piątek na lata 2023-2024,
–  rozpatrzenia petycji dotyczącej urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej,
– wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Łęce celem poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej,
– uznania za bezzasadną skargi na bezczynność Burmistrza Piątku w zakresie udostępniania zbiorów usług danych przestrzennych dotyczącego zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek.

Wszystkie uchwały podjęte zostały jednogłośnie.

Skip to content