Stanowisko pracy ds. Organizacyjno Administracyjnych, Obsługi Organów Gminy, BHP – OR, OOG (jednoosobowe);

Stanowisko pracy ds. Obywatelskich, Kultury Fizycznej i Zdrowia, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Kierownika Kancelarii Tajnej – SO, USC, KFiZD (jednoosobowe);

Stanowisko pracy ds. Dróg Publicznych – DP; Ewidencji Działalności Gospodarczej- EDG; Gospodarki Lokalowej- GL; Ochrony Zabytków-OZ; Gospodarki Przestrzennej -GP (jednoosobowe);

Stanowisko pracy ds. Inwestycji Gminnych —IG (jednoosobowe);

Stanowisko pracy ds. Gospodarki Nieruchomościami – GN; Zamówień Publicznych – ZP (jednoosobowe);

Stanowisko pracy ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej – R, OS, GK (jednoosobowe);

Stanowisko pracy ds. Informatyki, Ewidencji, Promocji Gminy – I, PG (dwuosobowe);

Stanowisko pracy ds. Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Przeciw Pożarowych, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – SW, ZK, OC, P.Poż. (jednoosobowe);

Stanowisko pracy ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi- GO, Archiwista zakładowy – AZ (jednoosobowe).

Back to top