Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Samodzielne stanowiska pracy:

 • stanowisko pracy do spraw organizacyjno-administracyjnych, kadr BHP i obsługi rady gminy – OR, ORG
 • stanowisko pracy do spraw obywatelskich , Urząd Stanu Cywilnego – SO, USC
 • stanowisko pracy do spraw infrastruktury drogowej, zagospodarowania przestrzennego i ochrony zabytków – ID, GP, OZ
 • stanowisko pracy do spraw inwestycji gminnych – IG
 • stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i zamówień publicznych – GG, ZP
 • stanowisko pracy do spraw działalności gospodarczej, gospodarki mieszkaniowej, kultury, sportu i zdrowia – DG, GM, KF i ZDR
 • stanowisko pracy do spraw egzekucji gospodarki odpadami komunalnymi, współpracy z organizacjami pozarządowymi , archiwum zakładowe – GOK, AZ
 • stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska, gospodarki odpadami i rolnictwa – OŚ, GO, R
 • stanowisko pracy do spraw administracji sieci informatycznej, BIP i promocji gminy – I, PG
 • stanowisko pracy do spraw wojskowych, obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, p. poż., Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych, Inspektor Ochrony Danych – SW, OC, ZK, P.poż.
 • pomoc administracyjna
Back to top
Translate/перекладати »
Skip to content