Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Świetlica sołecka na plus

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Świetlica sołecka na plus” na 2024 r.

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy finansowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach stanowią kwotę 4.200.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście 00/100). Warunkiem podpisania umowy o przyznanie dotacji i przekazania dotacji jest przyjęcie przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwały budżetowej, gwarantującej środki finansowe na realizację zadania określonego w ogłoszeniu. Kwota środków przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie.

Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP Województwa Łódzkiego tj. do dnia 31 stycznia 2024 r. (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe).

Zgłoszenie odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie powinno dotyczyć projektów których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2024 i zakończy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Projekty zgłaszane do naboru muszą dotyczyć wyłącznie budowy lub zakupu i montażu nowych świetlic sołeckich (między innymi kontenerowych lub drewnianych), spełniających wymagania minimalne opisane w § 2 ust. 4 regulaminu naboru.

Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej może stanowić do 100,00% wszystkich wydatków planowanych do poniesienia w ramach projektu.

Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć kwoty 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) i musi być podana w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Załączniki do pobrania:

Regulamin
Zgłoszenie
Oświadczenie
KlauzulaRODO

Pytania na temat naboru „Świetlica sołecka na plus” można kierować:

– pod adresem email: swietlicasolecka@lodzkie.pl

– telefonicznie  42 663 32 24, 42 291 97 98, 42 663 35 70, 42 291 97 69, 42 291 97 71, 42 291 97 67

Skip to content