Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Silne Błota

?Silne Błota? leżą na terenie leśnictwa Witów. Jest to torfowisko z wydmami porośniętymi lasem o powierzchni 20 ha. W szuwarach można spotkać gniazda ptaków jak: łabędzia niemego, kokoszki wodnej, błotniaka, gęgawy i bociana czarnego. Z uroczyskiem Silne Błota – łączą się wydmy. Piasek pokrywa warstwa opadających z drzew igieł, ale wystarczy odrobina trudu, aby zobaczyć leśną ?plażę?. Zimą witowskie wydmy to doskonałe miejsce na zabawy saneczkowe.

Opis:

Zbiornik wodny o powierzchni ok. 21 ha powstały w skutek eksploatacji torfu w XIX wieku oraz w czasie II wojny światowej. Niegdyś bezodpływowy, po zabiegach melioracyjnych w latach 70. odwadniany do strugi Malinki. Powierzchnia otwartego lustra wody stanowi nie więcej niż 30% całej powierzchni. Pozostałą część porasta głównie szuwar szerokopałkowy, wąskopałkowy, trzcinowy oraz turzycowiska – przede wszystkim zespoły turzycy błotnej, zaostrzonej i pęcherzykowatej. Niewielki fragment zajmuje ols porzeczkowy. Otoczenie obszaru stanowi – od północnej strony, bór sosnowy porastający kompleks wydm śródlądowych, od południowej zaś grunty wsi Kwilno – niegdyś łąki i pastwiska, dziś głównie nieużytki.
Jest to ważne w regionie miejsce godowania i żerowania płazów z 9 gatunków. Licznie występuje tu m.in. traszka grzebieniasta i kumak nizinny. Dla obydwu gatunków jest jednym z cenniejszych stanowisk w okolicach Łodzi. Jako pozostałość po torfowisku wysokim, w charakterystycznym dla regionu układzie z kompleksem wydm śródlądowych, obszar od kilkudziesięciu lat proponowany do ochrony rezerwatowej, później jako zespół przyrodniczo – krajobrazowy. Lokalnie – ważna ostoja ptactwa wodno-błotnego, zarówno jako miejsce lęgu: m.in. bąka, bączka, żurawia, błotniaka stawowego; żerowania: m.in. bielika, bociana czarnego i białego jak i miejsce postoju w trakcie wędrówek. Cenny obiekt dydaktyczno – naukowy, zarówno dla biologów, przyrodników, geomorfologów ale także jako pamiątka lokalnego zwyczaju eksploatacji torfu.

Jak dojechać ?

W okolice Silnych Błot można dojechać własnym samochodem lub autobusem z Łodzi, Łęczycy, Warszawy czy Krakowa. Przystanek znajduje się w Piątku, ok. 7 km od omawianego obszaru.
Najbliżej zlokalizowane gospodarstwo agroturystyczne znajduje się w miejscowości Konarze, ok. 3 km od Silnych Błot oraz misce biwakowania w Witowie. Nocleg oferuje też schronisko młodzieżowe w Piątku.
Przez Silne Błota przebiega szlak rowerowy ?Bitwy nad Bzurą?. Na 46 km szlaku znają się m.in.: pomniki poświęcone wydarzeniom września 1939 roku, zabytkowe, drewniane kościółki, zespoły dworsko-parkowe, Pomnik Geometrycznego Środka Polski, pozostałości średniowiecznego grodziska na ?Łysej Górze? , wydmy, torfowiska i wrzosowiska Silnych Błot oraz Obszar Chronionego Krajobrazu ?Pradoliny Warszawsko ? Berlińskiej?.
Warto zobaczyć wzniesiony około połowy XIX w dwór w Witowie, kościół w Mąkolicach z 1521 roku, rozbudowany w 1866 roku (kaplica św. Rocha) i 1890 roku (kaplica św. Wojciecha) oraz ruiny dworu w Giecznie. Najbliższy punkt informacji turystycznej znajduje się w Piątku.

Siedliska:

torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) ,
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne),
łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe),

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):

bączek (ptak)
bąk (ptak)
bielik (ptak)
błotniak stawowy (ptak)
bocian biały (ptak)
dzięcioł czarny (ptak)
gąsiorek (ptak)
kumak nizinny (płaz)
lerka (ptak)
ortolan (ptak)
traszka grzebieniasta (płaz)
wydra (ssak)
zimorodek (ptak)
żuraw (ptak)

Adres

Las Witowski,
99-120 Piątek

Otwórz w Google Maps

Skip to content