Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu do wglądu

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych, dla miejscowości Błonie, Konarzew, RSP Gieczno, Włostowice, położonych na terenie Gminy Piątek

Na postawie art. 21 ust. 4-5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z późn, zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzenia lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Piątek, powiat łęczycki na okres 60 dni, tj. od dnia 30 listopada 2023 roku do 29 stycznia 2024 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, pokój nr 19  w godzinach pracy Urzędu.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ww. ustawy w terminie 30 dni od daty wyłożenia uproszczonego planu urządzenia lasów zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu do Starostwa Powiatowego w Łęczycy pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca sprawę prowadzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa nr tel. 24 388 72 10.
Starosta Powiatu Łęczyckiego wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków. Wnioski należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której pismo dotyczy.
Powyższy uproszczony plan urządzenia lasów został opracowany na materiałach pochodzących z zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Łęczycy.
Informuję ponadto, że projekt opracowany został przez Agencję „Cezar” – Pracownia Urządzania Lasu ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
W przypadku pytań do planu prosimy kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy pod numerem tel. 24 388 72 10.

Burmistrz Piątku
Krzysztof Lisiecki

Skip to content