Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Uwaga! Ważna informacja!

Odnosząc się do licznych zapytań mieszkańców gminy Piątek w przedmiocie prac utrzymaniowych na rzekach (Moszczenica, Malina, Struga) oraz budowlach na nich posadowionych (jazy, zastawki, progi) uprzejmie informuję, że powyższe zagadnienia reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 dalej ,,ustawa?).

Zakres prawa własności wód oraz wykonywanie praw właścicielskich określa art. 211 i 212 ,,ustawy?  wskazujący Skarb Państwa jako właściciela wód śródlądowych płynących oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako wykonawcę praw właścicielskich.

Mając na uwadze powyższe, informuję mieszkańców, że w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości związanych  z funkcjonowaniem cieków na terenie gminy Piątek należy zgłaszać uwagi do:
1) KZGW, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail: sekretariat.pz@wody.gov.pl

2) RZGW w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, email: warszawa@wody.gov.pl

3) Zarząd Zlewni w Łowiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz,          e-mail: zz-lowicz@wody.gov.pl

Piątek, dnia 11 września 2020 roku
Burmistrz Piątku
(
-) mgr Krzysztof Lisiecki

 

Skip to content