Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wybory do izb rolniczych

28 lipca 2023 roku kończy się VI kadencja Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory do izb rolniczych zostały wyznaczone na dzień 24 września 2023r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00.

Wybory do rad powiatowych izby rolniczej przeprowadzają:

  • Komisja wojewódzka – 11 osób.
  • Komisje okręgowe – 5-7 osób

oraz

komisje obwodowe w przypadku podziału okręgów na obwody.

W związku z tym, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego obecnie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji okręgowej. 

Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, o których mowa w art.23 ust.1 ustawy.

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:

  1. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
  2. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
  3. członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

OSOBY zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim:

  • rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
  • zarządzenie druku kart do głosowania,
  • przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,
  • ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolniczej mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w pracach komisji.

Kandydatów do komisji okręgowych (gminnych) prosimy zgłaszać osobiście lub przesłać zgłoszenie przez Pocztę Polską do Biur Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do dnia 20 czerwca 2023r. Adresy i kontakty dostępne są pod adresem https://izbarolnicza.lodz.pl/content/kontakt

Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Okręgowej Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin Komisji Okręgowej

Informacji dotyczące wyborów do izb rolniczych udziela Biuro IRWŁ w Łodzi – 42 632 70 21

Skip to content