Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ankieta dla cudzoziemców

Uprzejmie informujemy, że FRA uruchomiła internetowe badanie FRA dotyczące osób przesiedlonych z Ukrainy.
Ankieta internetowa będzie zawierać doświadczenia i poglądy wszystkich dorosłych i ich dzieci, którzy opuścili Ukrainę, aby uciec przed wojną do UE.
Pytania dotyczą szerokiego zakresu zagadnień: dostępu do zatrudnienia, edukacji, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, nauki języków i innych kwestii mających wpływ na integrację społeczną i gospodarczą. Przeprowadzany jest w dziesięciu państwach członkowskich UE: Bułgarii, Czechach, Estonii, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Polsce, Rumunii, Słowacji i Hiszpanii.

Ankieta jest dostępna po kliknięciu poniższych linków i pozostanie otwarta przez około miesiąc:

https://fra.europa.eu/ukr-survey-en (w języku angielskim)

https://fra.europa.eu/ukr-survey-uk (w języku ukraińskim)

https://fra.europa.eu/ukr-survey-ru (w języku rosyjskim)

Ustalenia będą stanowić wskazówkę Agencji dla UE i krajów przyjmujących, gdy będą one dopracowywać swoje wsparcie.
FRA opublikuje wyniki ankiety w 2023 r. Ankieta jest częścią szeregu działań FRA dotyczących wpływu wojny na prawa podstawowe w UE.
Uprzejmie prosimy o Państwa wsparcie w podnoszeniu świadomości na temat badania wśród przesiedleńców w Państwa państwie członkowskim, w szczególności rodzin i dzieci.
Aby zachęcić potencjalnych respondentów do wypełnienia ankiety, FRA opracowała filmy, zdjęcia i wpisy w mediach społecznościowych, z których możesz korzystać, pobierać i udostępniać bezpłatnie.
Materiał dostępny w języku ukraińskim i rosyjskim. W przypadku pytań dotyczących ankiety prosimy o kontakt z kierownikiem projektu Karelem Fricem (e-mail: uas@fra.europa.eu, telefon: +43 1 58030 665).
Wszystkiego najlepszego,
Sandra Boudjoulian
Koordynator sieci NLO

 

Dear colleagues,
We would like to inform you that FRA has launched the FRA online survey on persons displaced from Ukraine.
The online survey will capture the experiences and views of all adults and their children who left Ukraine to come to the EU to escape the war.
The questions cover a wide range of issues: access to employment, education, housing, healthcare, language learning and other issues affecting social and economic integration.
It is carried out in ten EU Member States: Bulgaria, Czechia, Estonia, Germany, Hungary, Italy, Poland, Romania, Slovakia, and Spain.
The survey can be accessed by clicking on the following links and will remain open for about a month:

https://fra.europa.eu/ukr-survey-en (English)

https://fra.europa.eu/ukr-survey-uk (Ukrainian)

https://fra.europa.eu/ukr-survey-ru (Russian)

The findings will guide the Agency?s advice to the EU and host countries as they finetune their support. FRA will publish the findings of the survey in 2023.
The survey is part of a range of FRA activities looking into the war?s fundamental rights implications in the EU.
We would like to kindly ask for your support to help raise awareness of the survey amongst displaced persons in your Member State, in particular families and children.
To encourage potential respondents to complete the survey, FRA developed videos, still images and social media posts for you to use, download and share for free. The material is available in Ukrainian and Russian.
Should you have any questions about the survey, please do not hesitate to contact the project manager, Karel Fric (email: uas@fra.europa.eu, telephone: +43 1 58030 665).

Best wishes,
Sandra Boudjoulian
NLO Network coordinator

Skip to content