Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Ww okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Dzieciom z województwa łódzkiego proponujemy wyjazd na bezpłatny turnus trwający 21 dni do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS:
? w Horyńcu Zdroju ? w terminie od 26 czerwca do 16 lipca 2022 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego),
? w Iwoniczu Zdroju ? w terminie od 14 lipca do 3 sierpnia 2022 r. (dzieci z chorobami układu ruchu).

Z oferty mogą skorzystać dzieci:
? w wieku od 7 do 15 lat (urodzone w latach 2007?2015) z problemami zdrowotnymi wymagającymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu,
? których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek ? w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej rok,
? samodzielnie wykonujące podstawowe czynności życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

Ważne: pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Odpowiedni wniosek, wypełniony przez leczącego lekarza wraz z załącznikami, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 13 maja 2022 r.
Formularze wniosków i załączników (oświadczeń) dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS, a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Szczegółowe informacje pod numerami tel.: (43) 824 14 18 i (43) 824 15 43.
Rolniku! Skorzystaj z bezpłatnej rehabilitacji

KRUS posiada własne Centra Rehabilitacji Rolników:

? w Szklarskiej Porębie,
? w Iwoniczu Zdroju,
? w Horyńcu Zdroju,
? w Kołobrzegu,
? w Jedlcu,
? w Świnoujściu.

Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę, która:
? podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
? podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
? ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

Podstawą skierowania na rehabilitację stanowi wniosek wystawiony przez lekarza leczącego wraz z kompletem badań (druk wniosku dostępny u lekarzy leczących, w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie Kasy) albo prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy lub orzeczenie komisji lekarskiej Kasy.

Koszty związane z 21-dniowym pobytem i dojazdem rolnika do CRR ponosi KRUS.

Szczegółowe informacje na temat rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej placówce KRUS, na stronie internetowej www.krus.gov.pl lub pod numerami tel.: (43) 824 14 18 i (43) 824 15 43.

Skip to content