Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacja w sprawie koordynacji działań organów władzy publicznej oraz organizacji pozarządowych

Informujemy, iż w związku z koordynacją działań organów władzy publicznej oraz organizacji pozarządowych przy udzielaniu pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, oraz związki zawodowemogą ubiegać się o powierzenie realizacji zadań pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powierzenie oznacza w tym przypadku również finansowanie zadań.

Wypełnioną deklarację należy zgłosić do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi do dnia 8.04.2022r. na adres: malgorzata.zakrzewska@lodz.uw.gov.pl

Przed wysłaniem deklaracji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, uprzejmie prosimy o telefoniczne zgłoszenie do dnia 7.04.2022 r. do godz. 13.00 pod numerem telefonu: 0-24-388-72-31 chęci złożenia przez Państwa przedmiotowej deklaracji. Wynika to z konieczności rekomendacji organizacji pozarządowych przez Starostę Łęczyckiego. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji,Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Łęczycy.

Deklaracja

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy

I. Rodzaj zadania

Planowane do powierzenia zadanie publiczne, obejmuje w szczególności:

1. Zapewnienie całodobowo aprowizacji, w tym zakup i dystrybucję wyżywienia i napojów oraz podstawowych środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy przybywających do województwa łódzkiego, z uwzględnieniem wieku osób (dorośli, młodzież, dzieci) w formie pakietów żywnościowych i higienicznych.

2. Zapewnienie całodobowo aprowizacji poprzez dostarczanie, w tym zakup i dystrybucję wyżywienia.

II. Zasady przyznawania środków

1. O powierzenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej podmiotem, prowadzące działalność statutową co najmniej w jednym z zakresów: pomocy społecznej na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, działalności charytatywnej, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, promocji i organizacji wolontariatu.

2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem środków Funduszu Pomocy.

3. Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne

Kosztami kwalifikowalnymi realizacji zadania publicznego, ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, mogą być w szczególności koszty, które:

 • są niezbędne do realizacji zadania,
 • zostały faktycznie poniesione,
 • są udokumentowane dowodami księgowymi,
 • są bezpośrednio związane z merytoryczną realizacją zadania i jego celem.

3.1. Koszty merytoryczne (koszty realizacji działań) poniesione przez oferenta, bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego, obejmują w szczególności:

 1. zakup produktów żywnościowych do przygotowania pakietów dla dorosłych i dzieci obejmujących np.: wodę mineralną niegazowaną 500 ml., baton, drożdżówkę lub kanapkę albo produkty do jej przygotowania, herbatniki, orzeszki lub inne bakalie, żywność dla niemowląt,
 2. zakup środków czystości i higieny osobistej do przegotowania pakietów dla dorosłych i dzieci obejmujących np.: szczoteczkę do zębów, pastę do zębów, mydło, szampon w saszetce, podpaski, mokre chusteczki, krem dla niemowląt, pampersy,
 3. płace koordynatora zabezpieczającego właściwe wykonanie zadania,
 4. koszty dojazdów niezbędnych do realizacji zadania,
 5. koszty związane z wykonywaniem świadczeń wolontariackich,
 6. inne niezbędne i uzasadnione wydatki, służące realizacji zakładanych celów.

3.2 Koszty niekwalifikowalne

Środki Funduszu Pomocy nie mogą być wykorzystana na:

 1. finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
 2. wydatków na zakup środków trwałych (tj. wydatków o wartości początkowej powyżej 10.000 zł),
 3. pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
 4. pokrycie kosztów utrzymania biura (lub biur) Oferenta, a także kosztów wynagrodzeń pracowników, o ile nie służą one bezpośrednio realizacji działań w ramach zadania,
 5. kosztów leczenia i rehabilitacji osób,
 6. spłatę zaległych zobowiązań finansowych, wynikających z bieżącej, statutowej działalności organizacji,
 7. inne wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania.

III. Zasady składania ofert.

1. Podmiot ubiegający się o środki z Funduszu Pomocy winien złożyć ofertę na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Ofertę należy wypełnić na komputerze.

2. W Części II pkt 1 oferty należy dodatkowo wskazać nr rachunku bankowego Podmiotu, na który zostaną przekazane środki Funduszu Pomocy oraz dane osób, które są uprawnione do podpisania umowy na realizację zadania (imię, nazwisko, zajmowane w podmiocie stanowisko).

3. Zestawienie kosztów realizacji zadania w ofercie musi być czytelne i logiczne. Należy w nim wykazać szczegółowo koszty rodzajowe wraz z rodzajem miary i kosztami jednostkowymi planowanego zadania.

4. Oferta powinna zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, czytelnym podpisem lub podpisem i imienną pieczęcią. W przypadku zaistnienia zmian w zakresie reprezentowania podmiotu w trakcie realizacji zadania należy niezwłocznie, w formie pisemnej poinformować o tym fakcie Biuro Wojewody ŁUW w Łodzi.

5. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu uprawnionego i umocowanie osób reprezentujących;

2) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta, w szczególności do podpisania oferty i zawarcia umowy na realizację zadania (w przypadku, gdy sposób reprezentacji nie wynika wprost z KRS lub innego właściwego rejestru);

3) oświadczenie o braku dofinansowania zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z innych źródeł pochodzących z budżetu państwa.

Skip to content