Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacje na temat preferencyjnej sprzedaży węgla

W ramach prac sejmowych nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3009), Posłowie zainicjowali nowelizuję ustawy o zakupie preferencyjnym w zakresie pozostałego w gminach surowca.
Zaproponowane przez Posłów zmiany zakładają:
1) wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla;
Mieszkańcy mogliby składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie, natomiast sama sprzedaż końcówki węgla trwałaby do 31 lipca 2023 r. W chwili obecnej mieszkańcy mogą składać wnioski na zakup węgla w systemie preferencyjnym jedynie do 15 kwietnia br., zaś spółki mogą dostarczać węgiel do gmin do 30 kwietnia br. Wydłużenie okresu w którym gospodarstwa domowe mogą składać wnioski o zakup węgla, umożliwi skorzystanie z sytemu preferencyjnego większej liczbie osób zainteresowanych oraz pozwoli na wyprzedanie posiadanych przez gminy pozostałego surowca.
2) brak limitu ilościowego;
Jednocześnie posłowie zaproponowali zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.
3) węgiel dla mieszkańców innych gmin.
Projektowane zmiany mają umożliwić zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile są uprawnieni do dodatku węglowego.
W świetle zaproponowanych zmian do ustawy jeżeli po 30 kwietnia 2023 r. pozostanie węgiel w gminie, będzie ona mogła ogłosić sprzedaż pozostałego węgla, poprzez zamieszczenie ogłoszenia na ten temat w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Ogłoszenie to nie będzie mogło jednak nastąpić wcześniej niż 1 maja 2023 r.

Cena węgla proponowanego w ramach sprzedaży końcowej przez gminę albo PPW nie będzie mogła być wyższa niż 2000 zł za tonę paliwa stałego w przypadku gminy (zgodnie z art. 5 ust. 2 obowiązującej ustawy) oraz 2200 zł brutto za tonę paliwa stałego w przypadku PPW (zgodnie z art. 4 ust.8).
Zaproponowane rozwiązania pozwolą zminimalizować problemy pozostania surowca w gminnych zasobach. Jednocześnie zakres zmian dotyczyć będzie również pośredniczących podmiotów węglowych (PPW), które prowadzą sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych, w przypadku gdy dana gmina nie zawarła umowy na zakup surowca. Przyjęte regulacje w jednakowy sposób będą wpływać na udział gmin i pośredniczących podmiotów węglowych w systemie preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.

Wejście w życie zaproponowanych przepisów będzie miało pozytywny wpływ również na sytuację gospodarstw domowych. Pozwolą bowiem im na zaopatrzenie się w większą ilość węgla po akceptowalnych społecznie cenach i stworzenie zapasów dających zabezpieczenie energetyczne w kolejnym sezonie.
Niemniej, należy podkreślić, że proces legislacyjny nie został zakończony i ostateczna treść przepisów może się różnić od powyżej przedstawionej. Aktualnie projekt zmieniający ustawę o zakupie preferencyjnym został uchwalony przez Sejm i skierowany do prac w Senacie.

Ponadto, Ministerstwo wraz ze spółkami nadal apeluje do gmin o bardziej ostrożne składanie zamówień w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa pojawienia się problemu z nieodebranym węglem. Sugeruje się, aby zamówienia były składane dopiero po otrzymaniu przedpłaty od mieszkańców. Taka sytuacja znacząco zmniejsza ryzyko, że dany mieszkaniec me odbierze węgla.
Dodatkowo, w celu umożliwienia gminom zamawiania mniejszych ilości węgla lub dokładnie odpowiadających zapotrzebowaniu mieszkańców, na końcowym etapie programu dystrybucji węgla, zniesione zostaną wymogi dostaw, które do tej pory musiały być krotnością 25 ton.

Skip to content