Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Infrastruktura sołecka na plus 2024 – nabór zgłoszeń

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach  „Infrastruktura sołecka na plus” na 2024 r.

Środki publiczne przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy finansowej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach stanowią kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów 00/100).

Warunkiem podpisania umowy o przyznanie dotacji i przekazania dotacji jest przyjęcie przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwały budżetowej, gwarantującej środki finansowe na realizację zadania określonego w ogłoszeniu. Kwota środków przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie.

Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP Województwa Łódzkiego tj. do dnia 20 grudnia 2023 roku (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe).

Zgłoszenie odpowiadające wymaganiom określonym w Regulaminie powinno dotyczyć projektów, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 stycznia 2024 roku i zakończy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć kwoty 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) i musi być podana w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Jednocześnie informujemy, że jeszcze w tym roku planujemy uruchomić dla Państwa kolejny nabór dotyczący nowego programu wsparcia projektów przeznaczony głównie dla tych sołectw, w których brakuje lokalu przeznaczonego na organizowanie zebrań sołeckich czy wydarzeń integrujących mieszkańców.

Załączniki do pobrania:

Regulamin

Zgłoszenie

Oświadczenie

Klauzula RODO

Wszelkie zapytania na temat naboru „Infrastruktura sołecka na plus” można kierować:

– pod adresem email: infrastrukturasolecka@lodzkie.pl

– telefonicznie  42 291 97 98, 42 663 32 24, 42 663 35 70, 42 291 97 69, 42 291 97 71, 42 291 97 67

Skip to content