Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1

Gmina Piątek realizuje projekt inwestycyjny pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1? współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach IV osi priorytetowej; działanie IV.2; poddziałanie IV.2.2 tj. ?Termomodernizacja budynków?.
Inwestycja przewiduje gruntowną termomodernizację gminnego obiektu w Piątku ul. Szkolna 1 tj. 2 budynki ? szkoły podstawowej z salą gimnastyczną i gimnazjum, polegającą na: szkoła podstawowa z salą gimnastyczną ? dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien, powierzchni przeszklonych i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych, gimnazjum ? dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie zewnętrznych okien i drzwi, modernizacji instalacji grzewczych i wykonaniu instalacji pompy ciepła wspomaganej instalacją ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz istniejącym kotłem olejowym.

Obecnie roboty budowlane zostały rozpoczęte ? trwają prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku gimnazjum i szkoły podstawowej.

Celem bezpośrednim realizowanego projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Celem szczegółowym realizacji jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budownictwa użyteczności publicznej.

Efektem realizacji projektu, dzięki wykorzystaniu w nim rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii będzie również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego nie tylko samej gminy, ale również województwa łódzkiego.
Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego, dzięki cegiełce dołożonej przez Gminę Piątek, przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych oraz poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Projekt wpłynie ponadto na podniesienie konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy i regionu, a w dalszej perspektywie i województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.
Celem realizacji projektu będzie również wzrost konkurencyjności i atrakcyjności społeczno-gospodarczej Gminy Piątek, przeciwdziałanie jej marginalizacji społecznej i gospodarczej. Zakłada się, że zrealizowanie projektu wpłynie pozytywnie na wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze wiejskim jakim jest Gmina Piątek, w tym na polepszenie warunków życia mieszkańców; zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca pracy, nauki, zamieszkania i wypoczynku.
Celem pośrednim realizowanej inwestycji będzie promocja Gminy jako samorządu wspierającego działania służące bezpośrednio jej mieszkańcom i zmierzającą sukcesywnie do poprawienia warunków życia ich mieszkańców.
Ogólna szacowana kwota nakładów inwestycyjnych to ponad 5,6 mln zł, w tym dotacja z UE wynosi 3.213.364,86 PLN.

Skip to content