Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Koniec egzaminacyjnego maratonu

W poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r. rozpoczął się trzydniowy maraton egzaminu ósmoklasisty. Pierwszego dnia uczniowie ósmych klas pisali test z języka polskiego. Egzamin z matematyki – to drugi obowiązkowy test.  17 kwietnia 2019 roku ? ostatni dzień to egzamin z języka angielskiego, zgodnie ze złożoną deklaracją.  Testy egzaminacyjne szkoła otrzymała z CKE. Egzamin ósmoklasisty 2019 obejmował wiadomości i umiejętności określone ?w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ?nauczanych w klasach I?VIII. W arkuszu egzaminacyjnym ?z każdego przedmiotu znalazły się zarówno zadania ?zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).

Zakończył się trzydniowy maraton  egzaminów w Szkole Podstawowej i m. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Na egzamin ósmoklasisty uczeń przynosił ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ?z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. Na egzaminie nie można było korzystać z kalkulatora, słowników oraz posiadać przy sobie urządzeń telekomunikacyjnych.

W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku  do egzaminu przystąpiło 42 z 43  uczniów z dwóch klas ósmych  pod opieką komisji egzaminujących. Jeden uczeń z przyczyn zdrowotnych nie mógł  przystąpić do egzaminu i będzie pisał testy w drugim terminie. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwały: p. dyrektor Krystyna Grabowska wraz z wicedyrektorem szkoły p. Anna Przybylak .

Atmosfera podczas egzaminu sprzyjała pracy. Uczniowie poważnie podeszli do zadań egzaminacyjnych. Dziękujemy nauczycielom za trud pracy włożony w prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty.

Wyniki uczniowie poznają 14 czerwca, a zaświadczenia odbiorą tydzień później – 21 czerwca.
tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content